Teller van nieuwe Belgische online register marine soorten staat op 2187 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Teller van nieuwe Belgische online register marine soorten staat op 2187

Toegevoegd op 2010-10-01
In samenwerking met een grote groep veldexperten uit België en taxonomische experten uit de ganse wereld, startte het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) eerder dit jaar met een inventaris van alle mariene soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee leven. Momenteel bevat deze lijst 2187 soorten. Enkele groepen werden nog niet mee geteld, maar er wordt verder aan gewerkt. Een up-to-date versie van deze lijst kan je vanaf vandaag steeds consulteren vanop de nieuwe website van het Belgian Register of Marine Species (BeRMS).

Niettegenstaande België de kleinste Noordzee-staat is en een kust heeft van amper 67 kilometer, heerst hier toch een lange traditie van onderzoek naar de diversiteit en de complexiteit van het mariene systeem.

Het lijkt misschien gek, maar toch heeft tot nu toe niemand een overzicht van alle soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee voorkomen. In 2010, startte het VLIZ met de compilatie van zo een lijst voor de Belgische wateren: het Belgische Register van Mariene Soorten of BeRMS. De informatie werd gehaald uit reeds bestaande, maar grootschaligere inventarissen en databanken, aangevuld met nieuw literatuuronderzoek.

Een grote groep van experten - veldexperten uit België en taxonomen wereldwijd - waren bereid mee te werken aan dit initiatief. Van alle soorten, die in de literatuur ooit beschreven zijn in het Belgisch deel van de Noordzee voor te komen, herbekeken ze hun geografische verspreiding. Na deze extra kwaliteitscontrole bleken sommige van deze soorten ondertussen 'uitgestorven in de Belgische mariene wateren' of slechts sporadisch aanwezige 'dwaalgasten' te zijn. Enkele soortengroepen die in de algemenere literatuur beschreven worden voor te komen in Belgische wateren, zijn nooit deftig onderzocht geweest in ons gebied. Hun aanwezigheid in het BeRMS-register is als dusdanig niet geverifieerd kunnen worden. Voor andere groepen is lokaal onderzoek quasi ontbrekend (bv. mariene bacteriën) of wordt door de experten zodanig gediscussieerd over hun taxonomische indeling dat we nog even willen wachten tot deze storm gaan liggen is (bv. Bacillariophyta en Protozoa).

Je begrijpt dat de telling nog niet 100% rond is. Maar toch is dit register tot nog toe de meest complete lijst van Belgische mariene soorten ooit! In de toekomst zal verder gewerkt worden aan deze lijst en zullen ook alle soorten uit de kustzone, inclusief de schorren en slikken, duinen en brakwatergebieden (Schelde-estuarium) toegevoegd worden.

Een publicatie (september 2010) lijst alle geverifieerde soorten op uit het Belgisch deel van de Noordzee en de stranden (tot aan de duinen). Vanaf heden is een up-to-date versie van deze lijst nu ook te consulteren vanop de nieuwe website van het Belgian register of Marien Species (BeRMS).

Belgisch Register van Mariene Soorten (BeRMS) in cijfers:

  • Tot nog nu (september 2010), zijn 2187 soorten geteld in het Belgisch deel van de Noordzee. De meerderheid hiervan zijn ongewervelden, met de rondwormen (Nematoda) als de meest voorkomende groep (473 soorten). Bij de gewervelden zijn vooral de vissen en de vogels het meest soortenrijk (respectievelijk 127 en 75 soorten).
  • Van de 2187 soorten worden er 118 soorten beschouwd als exotisch, aangespoeld of dwaalgast, wat betekent dat ze slechts een zeer beperkt aantal keer waargenomen werden in ons deel van de Noordzee en dat ze hier geen gevestigde populatie hebben.
  • Van 14 soorten die ooit beschreven zijn voor de Belgische mariene wateren, is door de experten geoordeeld dat ze lokaal uitgestorven zijn. Deze soorten zijn al 30 tot 100 jaar niet meer waargenomen. We spreken hier van 6 soorten mosdiertjes (Bryozoa), 6 soorten vissen en 2 soorten zeezoogdieren.


  • [Overzicht] [Login]