IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Kuijken, Eckhart

Previous institutes (2)  Top | Publications | Projects 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), more

 • Function: Honarary Senior Lecturer

 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

 • Function: Ere-algemeen directeur
  Period: From 13th Jul 2007 till


Projects (41)  Top | Publications | Projects 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • Beleidsinterface, more
 • Boek Natuurbeheer, more
 • Cluster Sustainable management of the North Sea, more
 • De ecologie van de Canadese gans Branta canadensis als verwilderde uitheemse broedvogel in Vlaanderen: implicaties voor natuurbeheer, economie en beleid, more
 • Ecohydrologisch onderzoek in de vallei van de bevaarbare Nete, more
 • Ecohydrologisch Onderzoek in functie van het Ontwikkelingsplan Demer, more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim breeding biology of the Common tern (Sterna hirundo) in relation to contaminants, more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim distribution of Oligochaetes, more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim nature development (restoration ecology), more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim vegetation, more
 • Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes, more
 • Ecologisch herstel langs het Schelde-estuarium, more
 • Ecology of seabirds: partim beached birds survey, more
 • Ecology of seabirds: partim seabirds at sea, more
 • Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants, more
 • Effects of pollution on macrozoobenthos communities in the Scheldt estuary, more
 • Geodata, BWK-expertkennis en beleid. Analyse van de BWK en andere geodata ten behoeve van de implementatie van juridische instrumenten en beleidsacties (inclusief Natuurkenmerkenkaart, NKK), more
 • Higher trophic levels in the Southern North Sea, more
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese vogelrichtlijngebieden, more
 • Instandhoudingsdoelstellingen Zeebrugge, more
 • Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien, more
 • Monitoring natuurwaarden in de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge, more
 • Monitoring van de referentiesituatie van de avifauna van de Thorntonbank, more
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Operationalisering van ecodistricten ter invulling van een gebiedsgericht natuur- en milieubeleid, more
 • Opmaak Ganzenbeheersplan Oostkust, more
 • Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen, more
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - ondersteunende acties, more
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, more
 • The restoration of sites and ecological corridors in the framework of building up a Pan-European Ecological Network, more
 • Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, more
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, more
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, more
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, more
 • Wetenschappelijke opvolging van de Europese Vogelrichtlijn en internationale overeenkomsten i.v.m. behoud van de vogelstand, more
 • Wetenschappelijke opvolging van de soorten van de Europese Habitatrichtlijn, more
 • What is determining carrying capacity of a habitat for birds ?, more
 • Zandsuppleties, more
 • Zeevogelonderzoek aan de Belgische kust; veldwerk en verwerking gegevens inzake stookolieslachtoffers 2001/2002, more

Publications (135)  Top | Publications | Projects 
  ( 27 peer reviewed ) split up
 • Anselin, A.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). The new breeding bird monitoring scheme in Flanders (Belgium) as a tool in nature conservation and management. : 109-115, more
 • Becuwe, M.; Kuyken, E. (1985). Ornitologisch onderzoek in de polder Veurne-Ambacht, de IJzerbroeken en de Handzamevallei (W.Vl.). Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 72, + annexes pp., more
 • Billiau, R.; Dalle, G.; Dalle, R.; De Ceunynck, R.; Delepiere, A.-M.; Kuijken, E.; Leten, M.; Termote, J.; Van Aerschot-Van Haeverbeeck, S. (1992). Tussen land en zee: het duingebied van Nieuwpoort tot De Panne. Lannoo: Tielt. ISBN 90-209-2073-1. 264 pp., more
 • Blankena, G.; Kuijken, E. (1967). Stookpietenverslag 1967. Amoeba (Amst., 1976) 43: 121-128, more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Lens, L.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M.; Kuijken, E. (2003). Patch quality and connectivity influence spatial dynamics in a dune wolfspider. Oecologia 135(2): 227-233. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-003-1195-6, more
 • Bonte, D.; Lens, L.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M.; Kuijken, E. (2004). Patch quality and connectivity influence spatial dynamics in a dune wolfspider, in: Bonte, D. Verspreiding van spinnen in grijze kustduinen: ruimtelijke patronen en evolutionair-ecologisch belang van dispersie = Distribution of spiders in coastal grey dunes: spatial patterns and evolutionary-ecological importance of dispersal. pp. 137-153, more
 • Coeck, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1994). Impact van pompgemalen op vispopulaties. Commentaar bij het onderzoek: "Inventarisatie van pompgemalen in het Vlaamse Gewest en evaluatie van de impact op vissen". Rapport Instituut voor Natuurbehoud, I.N. 94.15. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 22 pp., more
 • Peer reviewed article Cooleman, S.; Anselin, A.; Beck, O.; Kuijken, E.; Lens, L. (2005). Verplaatsingen en mortaliteit van Canadese ganzen Branta canadensis in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 152-160, more
 • Peer reviewed article Cooleman, S.; Anselin, A.; Beck, O.; Kuijken, E.; Lens, L. (2005). Verplaatsingen en mortaliteit van Canadese ganzen Branta canadensis in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 152-160, more
 • Courtens, W.; Kuijken, E. (2004). De instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied "3.2 Poldercomplex". Adviesnota Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.64. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 99 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Kuijken, E. (2004). Inrichting daken van gebouwen als broedgebied voor kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en visdief. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.34. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 7 pp., more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Vantieghem, S.; Kuijken, E. (2005). De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen?, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 122-130, more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Vantieghem, S.; Kuijken, E. (2005). De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen? Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 122-130, more
 • De Neve, L.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Het macrobenthos van het sublittoraal van de beneden Zeeschelde (1996-1997). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 69 pp., more
 • Decleer, K.; Conde-Porcuna, J.-M.; De Meester, L.; Kuijken, E.; Declerck, S. (1995). Ecologisch herstel van hypertrofe waterplassen: een praktijkvoorbeeld uit Vlaanderen: De Blankaart (Diksmuide, Prov. West-Vlaanderen). Water 35(81): 95, more
 • Demarest, L.; Desmet, K.; Lejeune, M.; Vermandere, P.; Kuyken, E.; Stieperaere, H.; Hoffmann, M. (1986). Biologische waarderingskaart van België: kaartbladen 5-13 = Carte d'évaluation biologique de la Belgique: feuilles 5-13. Coördinatiecentrum van de Biologische Waarderingskaart: Brussel. 12 maps pp., more
 • Develter, D.; Kuijken, E. (1987). De inplanting van een containerkaai op de slikken van het natuurgebied "Galgeschoor" te Antwerpen. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , more
 • Devos, K.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1996/1997. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Devos, K.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (2001). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1997/1998. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0143-3. 73 pp., more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 4-20, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 4-20, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 104-110, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 104-110, more
 • Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1991). Recent populations estimates of meadow breeding waders in Belgium. [S.n.]: [s.l.]. 14-21 pp., more
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Weyembergh, G.; van Straaten, D.; Kuijken, E. (2003). Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid: samenvatting / English summary. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0178-6. 43 pp., more
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Weyembergh, G.; van Straaten, D.; Kuijken, E. (2003). Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0137-9. 352 pp., more
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W.; Weyembergh, G.; Kuijken, E. (2005). Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen in vogelvlucht. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0223-5. 36 pp., more
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W.; Weyembergh, G.; Kuijken, E. (Ed.) (2005). Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0222-7. 491 pp., more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Stienen, E.; Kuijken, E. (2001). Plaatsing van windturbines langs de westelijke Havendam te Zeebrugge: Aanbevelingen in het kader van een mogelijke impact op vogels. Nota IN, A.2001.82. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (2002). Windturbines en vogels in Vlaanderen: voorlopige onderzoeksresultaten en buitenlandse bevindingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.3. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 76 pp., more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (2003). Vogelconcentraties en vliegbewegingen in Vlaanderen: beleidsondersteunende vogelatlas - achtergrondinformatie voor de interpretatie. INBO: Brussel. 27 pp., more
 • Peer reviewed article Fox, A.D.; Madsen, J.; Boyd, H.; Kuijken, E.; Norriss, D.W.; Tombre, I.M.; Stroud, D.A. (2005). Effects of agricultural change on abundance, fitness components and distribution of two Arctic-nesting goose populations. Glob. Chang. Biol. 11(6): 881-893. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.00941.x, more
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., more
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Vigin, L.; Stienen, E.W.M.; Scory, S.; Kuijken, E.; Jacques, T.G. (2004). Ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden: identificatie van mariene gebieden die in aanmerking komen als Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn = Importance ornithologique des espaces marins de la Belgique: identification des zones marines méritant le statut de Zones de Protection Spéciale en application de la Directive européenne Oiseaux. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 74(Suppl.). Instituut voor Natuurbehoud/BMM: Brussel. 90 pp., more
 • Herrier, J.-L.; Leten, M.; Kuijken, E. (1993). Inventaris van de knelpunten tussen het natuurbehoud en de gewestplannen in de duinstreek van de Vlaamse kust. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 82 pp., more
 • Kuijken, E. (1967). Stookolieslachtoffertelling. Stentor 5(2): 42-47, more
 • Kuijken, E. (1976). Oecologische studies bij overwinterende ganzen te Damme. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 118 pp., more
 • Kuijken, E. (1978). Overwinterende ganzen in België in het seizoen 1975-1976. Watervogels 3(1): 10-12, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E. (1978). Beached bird surveys in Belgium. Ibis 120: 122-123, more
 • Kuijken, E. (1992). Epiloog: naar een ecologisch gefundeerd beleid voor de westkust, in: Billiau, R. et al. Tussen land en zee: het duingebied van Nieuwpoort tot De Panne. pp. 248-257, more
 • Kuijken, E. (1996). Vragen rond natuurbehoud: achtergronden en recente beleidskaders, in: Hof van Eden of Toren van Babel? Natuurbehoud en Natuurontwikkeling in Vlaanderen. pp. 6-23, more
 • Kuijken, E. (1999). Natuurrapport 1999: Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 254+16 maps pp., more
 • Peer reviewed article Kuijken, E. (2000). De relatie tussen de conventie biodiversiteit en andere internationale akten voor natuurbehoud, met nadruk op wetland-bescherming. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 70(Suppl.): 55-71, more
 • Kuijken, E. (2003). Natuurwaarden van het Zwin (Knokke), in: Mees, J. et al. (Ed.) Feestzitting ter afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Zwin - Het Zwin: van gisteren naar morgen, Knokke-Heist, Belgium, 21 maart 2003. VLIZ Special Publication, 13: pp. 1-9, more
 • Kuijken, E. (2004). Natuurbehoud: van emotioneel verleden naar duurzame toekomst?, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 19-57, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E. (2005). Bescherming van wilde ganzenpopulaties in Vlaanderen: verleden, heden en toekomst, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 170-176, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E. (2005). Bescherming van wilde ganzenpopulaties in Vlaanderen: verleden, heden en toekomst. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 170-176, more
 • Kuijken, E. (Ed.) (1999). Natuurrapport 1999: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 6. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 250 pp., more
 • Kuijken, E.; Devos, K.; Meire, P. (1992). Ramsar National Report Belgium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A92(105). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Kuijken, E.; Meire, P.; Verschuere, C.; Vanagt, T. (1997). Overwinterende ganzen in Noord-West-Vlaanderen in de winter 1995-1996. Mergus 11: 161-179, more
 • Kuijken, E.; Boeye, D.; De Bruyn, L.; De Roo, K.; Dumortier, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; van Straaten, D.; Weyembergh, G. (2001). Natuurrapport 2001: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0137-9. 366, + cd-rom pp., more
 • Kuijken, E.; Boeye, D.; De Bruyn, L.; De Roo, K.; Dumortier, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; van Straaten, D.; Weyembergh, G. (2001). Natuurrapport 2001 in een notendop. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0139-5. 19 pp., more
 • Kuijken, E.; Devos, K.; Lingier, P.; Kerckhof, F.; Francois, R. (2002). Evaluatie en knelpuntenanalyse van de natuurwaarden van een brakwaterplas, in: Mees, J. et al. (Ed.) De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8: pp. 20-22, more
 • Kuijken, E.; Devos, K. (1996). The status of the Greylag Goose Anser anser in Flanders, Belgium. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 8: 26-28, more
 • Kuijken, E.; Dufréne, M.; Tack, J. (2003). Belgian ecosystems listed in the Habitat Directive, in: Peeters, M. et al. Biodiversity in Belgium. pp. 217-257, more
 • Kuijken, E.; Meire, P. (1996). Some results from long-term monitoring of wintering geese in Oostkustpolders, Flanders, Belgium. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 8: 22-25, more
 • Kuijken, E.; Provoost, S.; Herrier, J.-L. (1994). Inventaris van de verkavelingen en de afwijkende bijzondere plannen van aanleg in als groengebied door de gewestplannen bestemde kustduinen en aanvulling van de inventaris van de knelpunten tussen het natuurbehoud en de gewestplannen in de duinstreek van de Vlaamse kust: situeringskaarten. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 14 maps pp., more
 • Kuijken, E.; Tack, J.; De Bruyn, L. (2003). State of nature in Flanders, in: Peeters, M. et al. Biodiversity in Belgium. pp. 292-329, more
 • Kuijken, E.; Verscheure, C. (2001). Ganzen met gekleurde nekringen. Vogelnieuws 2: 18-19, more
 • Kuijken, E.; Verscheure, C. (2002). Voortgezet onderzoek naar ganzen met nekringen, seizoen 2002/2003. Vogelnieuws 4: 23-24, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E.; Verscheure, C. (2005). Kolganzen Anser albifrons en kleine rietganzen Anser brachyrhynchus met nekringen: nieuwe inzichten in de regionale verspreidingsdynamiek, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 136-144, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E.; Verscheure, C. (2005). Kolganzen Anser albifrons en kleine rietganzen Anser brachyrhynchus met nekringen: nieuwe inzichten in de regionale verspreidingsdynamiek. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 136-144, more
 • Kuijken, E.; Verscheure, C. (2009). De Gouden winter 2008/09: vijftig jaar ganzentellingen in de Oostkustpolders. Vogelnieuws 13: 4-9, more
 • Kuijken, E.; Verscheure, C.; Courtens, W. (2008). Overwinterende ganzen, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28: pp. 90-94, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P. (2005). Ganzen in de Oostkustpolders: 45 jaar evolutie van aantallen en verspreiding, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 21-42, more
 • Peer reviewed article Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P. (2005). Ganzen in de Oostkustpolders: 45 jaar evolutie van aantallen en verspreiding. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 21-42, more
 • Kuyken, E. (1962). Enkele beschouwingen over de stookolieslachtoffertelling week-end afd. Gent, 2-4 maart 1962, in: Jaarboek 1962. pp. 63-65, more
 • Kuyken, E. (1967). Steeds weer opnieuw: de stookoliepest! Hamster 7(3): 101-108, more
 • Kuyken, E. (1968). Oecologisch onderzoek in verband met de overwinterende wilde ganzen te Damme. Biol. Jb. Dodonaea 36: 14-16, more
 • Kuyken, E. (1970). De Kleinste Jager (Stercorarius longicaudus) in België, met een beschrijving van de eerste augustusvangst, 1969 = The occurrence of Stercorarius longicaudus in Belgium, with a description of the first capture in August 1969. Le Gerfaut 60: 188-197, more
 • Kuyken, E. (1970). De ganzenpleisterplaats bij Damme, België, in gevaar? Vogeljaar (Amst.) 18(4): 309-312, more
 • Kuyken, E. (1971). Een krombekstrandloper (Calidris ferruginea) na twee weken teruggemeld op de Kleine Antillen (Am.). Le Gerfaut 61: 162-163, more
 • Kuyken, E.; Meire, P. (1998). Evolution of wintering populations of wild geese in Flanders: effects of conservation measures. Biol. Jb. Dodonaea 65: 159-161, more
 • Kuyken, E.; Meire, P. (1998). Evolution of wintering populations of wild geese in Flanders: effects of conservation measures, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 159-161, more
 • Meire, P.; Rossaert, G.; De Regge, N.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1992). Het Schelde-estuarium: ecologische beschrijving en een visie op de toekomst. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A 92.57. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. VII, 150, ill. pp., more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Van den Balck, E.; Devos, K.; Samanya, R.; Deregge, N.; Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Rossaert, G.; Kuyken, E. (1995). Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van natuurherstel en natuurontwikkeling. Biol. Jb. Dodonaea 62: 27-47, more
 • Meire, P.; Anselin, A.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Kuijken, E. (1998). Voorstel tot compensatie van het vogelrichtlijngebied 'schorren en polders van de beneden-schelde' als gevolg van de aanleg van het deurganckdok te doel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(90). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 5 pp., more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Kuijken, E. (1991). Factors affecting the number and distribution of wintering geese in Flanders, Belgium and some implications for their conservation. Ardea 79: 143-158, more
 • Meire, P.; Kuijken, E. (1991). Overwinterende ganzen in de Oostkustpolders: seizoen 1988/1989, in: [s.d.] pp. 51-61, more
 • Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Integrated coastal zone management van de kustzone "Kust- en Vlaamse banken, Ijzermonding, Westhoek": een project voor duurzame ontwikkeling. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Meire, P.; Kuijken, E.; Ysebaert, T.J. (1993). De Zeeschelde: een ecologisch impulsgebied. HZ-Gazet 6(8/9): 10-12, more
 • Meire, P.; Kuyken, E. (1988). Het Land van Saeftinge, slikken en schorren: ecologische betekenis van getijdegebieden langs de Schelde. Water 7(43/2): 214-222, more
 • Meire, P.; Kuyken, E. (1988). Het Land van Saeftinge, slikken en schorren: ecologische betekenis van getijdegebieden langs de Schelde, in: Colloquium De Schelde, toegang tot Antwerpen: referatenboek van vrijdag 2 december 1988. Derde sessie: ecologische aspecten; Vierde sessie: juridische en economische aspecten. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/2): pp. 214-222, maps, more
 • Seys, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Resultaten van stookolieslachtoffer-onderzoek langs de Vlaamse kust tijdens de winter 1992-93. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93.15. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 17 pp., more
 • Seys, J.; Meire, P.; Devos, K.; Kuijken, E. (1993). De kust- en Vlaamse Banken: ecologisch belang, raakvlakken met andere functies en beheerssuggesties. Concept. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. [84] pp., more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). The recent expansion of breeding gulls along the Belgian North Sea coast. Sula 12(4): 209-216, more
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Massale stranding van vogels aan de Belgische kust: verslag van stookolieslachtoffertellingen tijdens het winterhalfjaar 1998-1999, uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Nota IN, A57. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Distribution patterns of seabirds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 22-39, more
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Focal species and the designation and management of marine protected areas: sea- and coastal birds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 40-67, more
 • Seys, J.; Vantieghem, S.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Monitoring seabirds on fixed ferry-routes: an evaluation, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 68-77, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Numbers of beached bird corpses and mortality of seabirds, how do they relate: a North Sea study in a wider context, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 78-96, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring. Belg. J. Zool. 132(2): 111-118, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 111-118, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches. Mar. Pollut. Bull. 44(4): 322-333. dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00262-4, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 322-333, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Seabirds at the northern part of 'de Vlakte van de Raan': environmental impact study on the effects of an offshore windfarm on seabirds. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.213. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 45 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). De avifauna en zeezoogdieren van de Thorntonbank: studie ter beoordeling en monitoring van de impact van een offshore windpark op de mariene avifauna en zeezoogdieren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.244. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 60 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Seabirds in Belgian marine waters: implications for policy and management (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 43, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Studie naar te verwachten impact van windmolenparken op zee ten aanzien van de mariene avifauna in het kader van een MER voor plaatsing van windturbines ter hoogte van de Vlakte van Raan. Deelstudie 'avifauna' van MER 'TotalFinaElf'-project. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.179. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Kuijken, E. (2004). Strandingen van vogels langs de Belgische kust in de winter 2003-2004, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 6-19, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2005). Harbouring nature: port development and dynamic birds provide clues for conservation, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 381-392, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Seys, J. (2007). Trapped within the corridor of the Southern North Sea: the potential impact of offshore wind farms on seabirds, in: de Lucas, M. et al. (Ed.) Birds and wind farms: risk assessment and mitigation. pp. 71-80, more
 • Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2003). Het belang van de Belgische zeegebieden voor zeevogels. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2003.208. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 33 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). De avifauna van de Wenduinebank: studie ter beoordeling en monitoring van de impact van een offshore windpark op de mariene avifauna. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.33. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Nota van toelichting bij zeevogelgegevens van het Instituut voor Natuurbehoud. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.205. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2003). Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2003.152. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 15 pp., more
 • Tys, S.; Kuijken, E.; Meire, P. (1992). Extent of waterfowl crop damage and national policies and management measures used to alleviate it: Belgium. [S.n.]: [s.l.]. 117-120 pp., more
 • Van Damme, S.; Van Cleemput, O.; Kuijken, E. (1994). Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel. Instituut voor Natuurbehoud. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Universiteit Gent. Faculteit landbouw en toegepaste biologische wetenschappen.: Gent. 24 + bijlagen pp., more
 • Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 162 pp., more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; De Putter, G.; Orbie, G.; Kuijken, E. (1995). Het voorkomen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust,oktober 1994-maart 1995. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Putter, G.; Orbie, G.; Willemijns, F. (1995). Ontwikkeling en toekomst van sternenkolonies aan de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.03. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 50 pp., more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Orbie, G.; Kuijken, E. (1995). Het voorkomen van sternen als broedvogels langs de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.15(15). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , more
 • van Straaten, D.; Peymen, J.; Paelinckx, D.; Van Spaendonk, G.; Kuijken, E. (2000). Ecosysteemkwetsbaarheidkaarten voor Vlaanderen [CD-ROM]. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 1 cd-rom pp., more
 • van Straaten, D.; Kuijken, E. (1996). 10 jaar Instituut voor Natuurbehoud: 1986-1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.6. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 60 pp., more
 • van Straaten, D.; Kuijken, E. (1996). 10 jaar Instituut voor Natuurbehoud: 1986-1996. Publicaties en Rapporten. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.7. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 49 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; De Vos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Advies betreffende de ringactiviteiten in het natuurreservaat 'De baai van Heist' te Knokke-Heist. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.59. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 12 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Terns in the harbour of Zeebrugge (Belgium), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 66, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Beach bird surveys in Belgium (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 49, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2002). Toekomstperspectieven voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: adviesnota in het kader van de instandhouding van de populaties van kustbroedvogels. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.231. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 34 pp., more
 • Vanacker, S.; Provoost, S.; Kuijken, E. (1997). Inventaris van de door de gewestplannen vastgelegde groen-, park- en buffergebieden in de maritieme duinstreek. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 41 + bijlagen pp., more
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.; Van den Bergh, E.; De Regge, N.; Soors, J.; Kuijken, E. (2002). Tien jaar monitoring op het Groot Buitenschoor Brussel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 02/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0168-9. 193 pp., more
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.J.; Van den Bergh, E.; De Regge, N.; Soors, J.; Kuijken, E. (2002). 10 jaar monitoring op het Groot Buitenschoor. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 02/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0168-9. XX, 193 pp., more
 • Peer reviewed article Verscheure, C.; Kuijken, E. (2005). Hoe honkvast zijn onze grauwe ganzen Anser anser? Resultaten van een project met nekringen in de Oostkustpolders, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 145-151, more
 • Peer reviewed article Verscheure, C.; Kuijken, E. (2005). Hoe honkvast zijn onze grauwe ganzen Anser anser? Resultaten van een project met nekringen in de Oostkustpolders. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 145-151, more
 • Verstraete, H.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verbelen, D.; De Bie, J.; D'heer, J.; Kuijken, E.; Verschuere, C.; Van De Meutter, F.; Vriens, L. (2015). Vogelmonitoring van het SBZ-V 'Poldercomplex' en monitoring van de compensatie-inrichtingen voor de Achterhaven van Zeebrugge a.d.h.v. 3 parameters: vegetatie, broedvogels en hydrologie 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.9535155. INBO: Brussel. 190 pp., more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Huyse, T.; Zietara, M.S.; Geets, A.; Hellemans, B. (2002). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf = De structurele en functionele biodiversiteit van de Noordzee-ecosystemen, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Pampoulie, C. (2004). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf. Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 94 pp., more
 • Peer reviewed article Wisz, M.; Dendoncker, N.; Madsen, J.; Rounsevell, M.; Jespersen, M.; Kuijken, E.; Courtens, W.; Verscheure, C.; Cottaar, F. (2008). Modelling pink-footed goose (Anser brachyrhynchus) wintering distributions for the year 2050: potential effects of land-use change in Europe. Diversity Distrib. 14(5): 721-731. dx.doi.org/10.1111/j.1472-4642.2008.00476.x, more
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos gemeenschappen in het schelde-estuarium: bevindingen en verwezenlijkingen 1992-1995. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.; Devos, K.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Kuijken, E. (2000). Waterbird communities along the estuarine salinity gradient of the Schelde estuary, NW-Europe. Biodivers. Conserv. 9: 1275-1296, more
 • Ysebaert, T.J.; Samanya, R.; De Regge, N.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos-gemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 26 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; De Regge, N.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthosgemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 73 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1999(10). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects