IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ruimtelijke plancoördinatie en projectbesluitvorming: naar maatwerk zonder versnippering
Bregman, A.G. (1999). Ruimtelijke plancoördinatie en projectbesluitvorming: naar maatwerk zonder versnippering. Kluwer: Deventer. ISBN 9026834292. 411 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Bregman, A.G.

Abstract
    Besluitvorming over het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke relevante projecten is in Nederland niet altijd even gemakkelijk. Met de omvang en complexiteit van projecten groeit het aan regels waarmee dergelijke projecten, zowel procedureel als inhoudelijk, zijn om- geven. Er wordt een bijdrage geleverd aan de actuele zoektocht naar het efficienter inrichten van besluitvor- mingsprocedures van grote projecten, zowel wat betreft de planologische grondslag van projecten, al dan niet in verbinding met afspraken tussen overheden en markt- partijen, als ook met betrekking tot de vergunningver- lening. Bekende voorbeelden van wettelijke regelingen die de afgelopen jaren zijn geintroduceerd of die in voorbereiding zijn, zijn de Tracewet, het hoofdstuk Projectcoordinatie en de rijksprojectenprocedure in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Ontgrondingenwet, de Wet op de waterkering, de Deltawet grote rivieren, de Vergunningenwet Westerschelde en de Wet procedures vijf- de baan Schiphol.In de hoofdstukken 4 en 5

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author