IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Operationalisering van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: koppelingen SENECA - DELWAQ - CHARON, SENECA- IMPAQT
(1992). Operationalisering van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: koppelingen SENECA - DELWAQ - CHARON, SENECA- IMPAQT. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 39 + bijlagen + figuren pp.

Available in

Keywords
    Models; Water quality; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Het waterkwaliteitsmodel, dat in het kader van het project SAWES (Systeemanalyse WESterschelde) is ontwikkeld, beschrijft het gedrag van zuurstof, pH, BOD, organisch en anorganisch stikstof, fytoplankton en de zware metalen cadmium, koper, zink en chroom. Het ontwikkelde instrumentarium bestaat uit een omvangrijke database met belastingsgegevens en metingen van concentraties in het Schelde-estuarium voor de periode 1980-1988. Berekeningsresultaten worden als concentraties weergegeven en vergeleken met eventueel aanwezige metingen. Bovendien worden voor de belangrijke stoffen diverse balansposten per modelsegment onderscheiden. Daarnaast wordt met het model IMPAQT het gedrag van vijf organische microverontreinigingen beschreven (PCB-52, PCB-53, benzo(a)pyreen, fluorantheen en lindaan).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top