IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Baggerspecieberging Hansweert. Milieu-effectrapportage
(1996). Baggerspecieberging Hansweert. Milieu-effectrapportage. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 78 + bijlagen pp.

Available in

Abstract
    Het bijzondere van deze MER is dat het een MER achteraf betreft. Dat wil zeggen, dat de voorgenomen m.e.r.-plichtige activiteit (aanleg van een baggerspeciedepot) reeds is uitgevoerd. Na uitbrenging van de Startnotitie zijn door Gedeputeerde Staten van Zeeland de Richtlijnen voor opstelling van het MER vastgesteld, waarna in een Plan van Aanpak de verschillende deelactiviteiten zijn ingepland. Als eerste actie werd een aanvullend monitoringsonderzoek ingesteld voor bepaling van de grondwatergesteldheid in en nabij het depot. Op basis daarvan kon de geohydrologische situatie en de mogelijke verspreiding van milieugevaarlijke stoffen worden berekend. Daarnaast zijn de relevante overige belangrijke milieu-aspecten onderzocht en beschreven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top