IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waterkwaliteit: lozingen in het water 2003
(2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 341, 2 maps, 1 dataset cd rom pp.

Available in  Datasets 

Keywords
    Sewage disposal; Water quality; Belgium [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Abstract
    Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen anno 2003 en de vuilvrachten geloosd in het oppervlaktewater en in de riolering.De kwaliteit van het oppervlaktewater in 2003 en de evolutie ervan in het voorbije decennium, wordt beschreven op basis van de meetresultaten van de meetnetten van VMM. Naast de situatie voor de macrokwaliteitsparameters (opgeloste zuurstof, zuurstofverbruik, stikstof- en fosforcomponenten), wordt ook een toestandbeschrijving gegeven voor arseen, zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) en organische microverontreinigingen (bestrijdingsmiddelen, polyaromatische koolwaterstoffen, fenolen en vluchtige stoffen). Twee grote overzichtskaarten illustreren de zuurstofhuishouding (op basis van de Prati-index voor zuurstofverzadiging) en de biologische kwaliteit (op basis van de Belgische Biotische Index).Het tweede deel bespreekt de lozingen afkomstig van de industrie en de RWZl's. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de metingen van het afvalwatermeetnet van de VMM.Er wordt gefocust op de vuilvrachten die in het oppervlaktewater terecht komen.Een hoofdstuk wordt gewijd aan de vrachten geloosd door de RWZl's, waarbij het zuiveringsrendement en de factoren die hierop een invloed hebben, besproken worden.Cd bevat: geoloket waterkwaliteit: resultaten opvragen met behulp van interactieve kaarten m.b.t. de meetnetten oppervlaktewater; fiches meet-en analyseresultaten (pdf); fiches aangetroffen macroinvertebraten (pfd); overzichten kwaliteitsindexen PIO en BBI (pdf); grafieken nitraatconcentratie MAP-meetnet (pdf); toetsing aan normen (pdf); tabel met totale meetnet: ligging van de meetplaatsen, PIO, BBI (xls); uitgebreide versie jaarrapport 2003 (pdf); overzicht emissiejaarverslagen 2003

Datasets (2)
  • VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency, more
  • VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Datasets