VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Vervuiling en gezondheid: Eutrofiëring

rss

4DEMON-project bundelt data Belgisch deel van de Noordzee over de afgelopen vier decennia

Toegevoegd op: 2018-07-06
Wetenschappers en datamanagers van KBIN, UGent, VLIZ, ILVO en ULiège zijn erin geslaagd om heel wat oude analoge datasets over het Belgische deel van de Noordzee te redden voor verlies (data-archeologie) en deze te combineren met recentere meetresultaten. De bekomen datareeksen overspannen een periode van 40 jaar en brachten interessante inzichten aan het licht. Zo is er de laatste vier decennia een daling waar te nemen van de voedingsstoffen fosfaat en stikstof in de Belgische Noordzee. De zeewatertemperatuur is er gemiddeld met één graad °C gestegen. De data-analisten zien ook een shift in de soortensamenstelling van het fytoplankton – de kleine in het water zwevende organismen die aan fotosynthese doen – gepaard gaand met een hoger risico op oprukkende giftige soorten. Sinds 1985 is het zeewater in de Belgische Noordzee ook merkbaar zuurder geworden. ...

Uw mening over ontwerprapport gezondheidstoestand van Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2018-05-30
België moet - zoals alle Europese landen - later dit jaar een rapport publiceren over de toestand van zijn zee, zoals vastgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het doel is om uiterlijk in 2020 een ‘goede milieutoestand’ te bereiken voor alle Europese zeeën. Dit houdt in: zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een ontwerprapport klaar voor de Belgische Mariene Strategie en hoort graag uw mening hierover. ...

Schadelijke algenbloeien in de Noordzee?

Toegevoegd op: 2017-07-14
Maarten De Rijcke verdedigde op 19 juni succesvol zijn doctoraatsthesis aan de Universiteit Gent. Onder begeleiding van de promotoren Prof. Colin Janssen, Prof. Karel De Schamphelaere en Dr. Michiel Vandegehuchte (allen GhEnToxLab) bestudeerde hij het huidig en toekomstig risico voor schadelijke algenbloeien in de Noordzee. ...

Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-19
Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op het terugdringen van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof, waarvan de nog steeds extreem hoge emissies in zee terecht komen. Hierdoor is er nu in de kustwateren een volledig scheve verhouding tussen stikstof en fosfaat ontstaan, met negatieve gevolgen voor de groei van algen en de productiviteit van het Noordzee-ecosysteem.

Tweede MARES-conferentie over de gezondheid en instandhouding van het marien ecosysteem

Toegevoegd op: 2015-08-26
Het marien ecosysteem wordt de laatste decennia sterk op de proef gesteld door antropogene bedreigingen. Processen zoals eutrofiëring, overbevissing en oceaanverzuring zijn lang niet meer onbekend. Op de tweede MARES-conferentie – van 1 tot 5 februari 2016 in Olhão in Portugal – zullen verschillende door de mens veroorzaakte problemen ingeleid worden door gastsprekers. De conferentie is een initiatief binnen het Mares Joint Doctoral Programme en het EuroMarine Network , maar alle mariene onderzoekers, leerkrachten en beleidsmakers die betrokken zijn met dit type onderzoek zijn welkom. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]