small logo

Duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Literatuurlijst

Literatuurlijst

·         Atlantic Living Coastlines Project & University of Plymouth. (2000).
A framework for Managing the Coast of Devon and Cornwall, quoted in Scottish Executive Central Research Unit (2001). Indicators to monitor the progress of integrated coastal zone management: a review of worldwide practice, Cordah Ltd.

·         Bogaert, A., Rouffa, K., Peuteman, A. & Michiels, D. (2000).
Beleidsplan Toerisme 2000-2004 van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt.

·         CEC (Commission of the European Communities) (2000).
Indicators for the integration of environmental concerns into the common agricultural policy. Communication from the commission to the council and the European parliament. Brussels, 26.01.2000, 26pp.

·         Commissie van de Europese Gemeenschappen (2000).
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake het Geďntegreerd Beheer van Kustgebieden: een Strategie voor Europa. Com/2000/547, Brussel, 29p.
-Opzoeken in IMIS-

·         Commissie van de Europese Gemeenschappen (2001).
Milieu 2010: Onze toekomst, onze keuze. Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité van de Regio's betreffende het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap - Het zesde milieuactieprogramma -Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap voor2001-2010, COM 2001/0029, Brussel, 89p.
-Opzoeken in IMIS-

·         Commissie van de Europese Gemeenschappen (2002).
Een strategie van de Europese Unie ter beperking van atmosferische emissies door zeeschepen. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad COM(2002) 595, Brussel, 25p.

·         Commissie van de Europese Gemeenschappen (2003).
Groenboek Ondernemerschap in Europa. Document op basis van COM (2003) 27, Brussel, 29p.

·         De Clercq, D., Manigart, S., Clarysse, B., Crijns, H., De Sutter, M. & Verzele, F. (2003).
Global Entrepeneurship Monitor. Regionaal Rapport voor Vlaanderen 2002. Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie en Vlerick Management School, Entrepreneurship, Strategy & Governance, Gent, 103p.

·         De Vlieger, I., Cornelis, E., De Geest, C. & van Walsum, E. (2002).
Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen, MIRA Achtergronddocument 2002, 1.5 Verkeer & vervoer, Vlaamse Milieumaatschappij, Erembodegem.

·         DPSCD (1995).
Sustainability indicators. Extract from a report of the Department for Policy Coordination and Sustainable Dvelopment (DPSCD), United Nations Division for Sustainable Development, 5pp.

·         Dua, V. (2000).
Beleidsnota Leefmilieu 2000-2004. Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw, Brussel, 100p.

·         EcoHealth Consulting (2001).
International Inventory and Scientific Review of Indicators, Surrogate Measures and Other Parameters for Marine Environmental Quality, presented at the International Workshop on The Role of Indicators in Integrated Coastal Management, Ottawa, mei 2001.

·         ECOS Environmental, Coastal and Ocean Sciences (2001).
Socio-Economic Indicators and Integrated Coastal Management, University of Massachusetts, Boston, presented at the International Workshop on The Role of Indicators in Integrated Coastal Management, Ottawa, May 2001.

·         Europese Commissie (1999).
Actieplan ter bevordering van het ondernemerschap en het concurrentievermogen. Dit actieplan is opgesteld als antwoord op de prioritaire aanbevelingen van de task-force „Vereenvoudiging van het ondernemerschap (BEST)". Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 19p.

·         Food and Agriculture Organization (1996).
 Indicators for Sustainable Development of fisheries, 2nd World Fisheries Congress, Brisbane, Australia, August 1996

·         Fry, V.E. & Jones, P.J.S (2000).
The development of meaningful indicators of Estuary management Partnership success, Report from UCL to English Nature under the Estuaries Initiatives Review.

·         Hershman M.J., Good, J.W., Bernd-Cohen, T., Goodwin, R.F. and Pogue, V.L.P (1999).
"The Effectiveness of Coastal Zone Management in the United States", Coastal Management 27(2-3), 113-118, Taylor and Francis.

·         Hille, J. (1997).
The concept of Environmental Space: Implications for Policies, Environmental Reporting and Assessments, Experts' Corner No 1997/2, European Environment Agency, Copenhagen, 58 pp.

·         Idea Consult (2000).
Productie van vleesproducten. 18p.

·         Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (2000).
Federaal plan voor Duurzame Ontwikkeling 2000-2004, 125p.

·         International Labour Office (1982).
Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment, 13th International Conference of Labour Statisticians, Geneva.

·         Izzo, G. (1996).
Annual summary report, European Environment Agency, European Topic Centre on Marine and Coastal Environment, Copenhagen, 23 pp.

·         Kabinet van de minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie (2000).
Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2000-2004. Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Steve Stevaert. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kanselarij en Voorlichting, 36p.

·         Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden (2000).
Beleidsnota Vlaams woonbeleid 2000-2004 van Vlaamse minister van van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, Bert Anciaux. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kanselarij en Voorlichting, Brussel, 28 p.

·         Kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media (2000).
Beleidsnota Economie 2000-2004. Vlaamse minister van van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kanselarij en Voorlichting, 68p.

·         Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen (2000).
Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen 2000-2004. Vlaams Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Mieke Vogels. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kanselarij en Voorlichting, 84p.

·         Kabuta, S.H. (2001).
Ecological Performance Indicators for the North Sea, presented at the International Workshop on The Role of Indicators in Integrated Coastal Management, Ottawa, May 2001

·         Kent County Council (2001).
Sustainability of Kent Coast and Seas, quoted in Scottish Executive Central Research Unit (2001). Indicators to monitor the progress of integrated coastal zone management: a review of worldwide practice, Cordah Ltd.

·         Lambrecht, M. (1997).
De vergrijzing van de bevolking. Over de analyse van de bevolkingsevolutie en het gevaar voor overhaaste conclusies. Federaal Planbureau, Planning Paper Economische analyses en vooruitzichten, Brussel, 54 p.

·         MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK (2000).
Towards sustainable agriculture. A pilot set of indicators. MAFF, February 2000, 72pp.

·         MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK) (1998).
Development of a set of indicators for sustainable agriculture in the United Kingdom; a consultant document, 22 June 1998, 54pp.

·         Matthijs, B. (2000).
Lanbouwbeleid. Webpagina Ministerie voor Middenstand en Landbouw beschikbaar op 31/06/03.      http://cmlag.fgov.be/nl/index_nl.html

·         MIRA (2002).
Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, MIRA Achtergronddocument 2002, 1.7 Toerisme & recreatie, Lammens M., De Bruyn R. & Peeters B., Vlaamse Milieumaatschappij, 31p.

·         Mobiliteitscel (2001).
Mobiliteitsplan Vlaanderen, Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Onwerp mobiliteitsplan, 380 p.

·         Munasinghe, M. & W. Shearer (ed.) (1995).
Defining and measuring sustainability: the biogeophysical foundations, United Nations University & World Bank, Washington D.C., 440 pp.

·         NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (2001).
Governance Indicators, presented at the International Workshop on The Role of Indicators in Integrated Coastal Management, Ottawa, May 2001.

·         Organisation for Economic Co-operation and Development (1993).
OECD core set of indicators for environmental performance reviews: A synthesis report by the Group on the State of the Environment, Environment Monographs No 83, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 39 pp.

·         Organisation for Economic Co-operation and Development (1999).
Environmental Indicators for Agriculture; Volume 1: Concepts and Framework. OECD Publications, Paris, 45pp.

·         Organisation for Economic Co-operation and Development (2000).
Environmental Indicators for Agriculture. Methods and Results. Executive summary. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 53pp.

·         OVAM (2002).
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007. Beleidsdocumenten afvalstoffen van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, Mechelen, 245 p.

·         Paredis, E., Block, T. & J. Van Assche. (2001).
Op weg naar duurzaamheidsindicatoren voor het kustgebied, Universiteit Gent, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, AWZ-AWK
-Opzoeken in IMIS-

·         Peronaci, M. (2000).
Marine and coastal environment Annual topic update 2000, EEA, European Topic Centre on Marine and Coastal Environment, Copenhagen, Topic report nr. 11, 35 pp. -Opzoeken in IMIS-

·         Provincie West-Vlaanderen (2002).
Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de kust, in samenwerking met Westtoer en Toerisme Vlaanderen, Brugge, 355 pp.
-Opzoeken in IMIS-

·         Provoost, S. & Hoffmann, M. (eds.) (1996).
Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust, Ecosysteembeschrijving en Natuurontwikkeling. Aminal afd. Natuur, Universiteit Gent & Instituut voor Natuurbehoud. 375 p. en bijlagen (231 pp).
-Opzoeken in IMIS-

·         Schrijvers, J. (2001).
Het Vlaams Instituut voor de Zee als mogelijk instrument voor een geďntegreerd kustzonebeheer in België. VLIZ Special Publication, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Oostende, 42 pp.
-Opzoeken in IMIS-

·         Scottish Environmental Indicators Group (2000).
Potential indicators for Scotland, quoted in Scottish Executive Central Research Unit (2001). Indicators to monitor the progress of integrated coastal zone management: a review of worldwide practice, Cordah Ltd.

·         Scottish Executive Central Research Unit (2001).
Indicators to monitor the progress of integrated coastal zone management: a review of worldwide practice, Cordah Ltd.

·         Smeets, E. & R. Weterings (1999).
Environmental indicators: typology and overview, Technical report nr. 25, TNO Centre for Strategy, Technology and Policy, commissioned by the European Environment Agency, Copenhagen.

·         Sorensen, J. (1997).
"National and International Efforts at Integrated Coastal Management: Definitions, Achievements, and Lessons", Coastal Management, 25: 3-41.

·         State of the Environment Advisory Council (1996).
Australian State of the Environment 1996, presented to the Commonwealth Minister for the Environment.

·         Taylor, R. & Smith, I. (1997).
The State of New Zealand's Environment, Ministry for the Environment & GP Publications.

·         UK Department of Environment, Transport and the Regions (1997).
Indicators of Sustainable Development for the United Kingdom; Scottish Executive "Indicators to monitor the progress of integrated coastal zone management: a review of worldwide practice".

·         USAID (1998).
Effectiveness of State Coastal Management Programs in Providing Public Access to the Shore: A National Overview 1998, USAID, Washington.

·         Vandenbussche, J. (2001).
Het Belgische Actieplan Sociale Insluiting, het begin van een nieuw proces. Kabinet vice-premier minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Brussel, 10p.

·         Ward, T., Butler, E. & Hill, B. (1998).
Environmental indicators for National State of the Environment Reporting - Estuaries and the Sea, Australia: State of the Environment (Environmental Indicator Reports), Department of the Environment, Canberra.

·         World Bank (2001).
Moving Beyond Outputs to Impacts: Linking ICM to the Poverty Agenda and Taking our Efforts to Scale, Environmental Department, presented at the International Workshop on The Role of Indicators in Integrated Coastal Management, Ottawa, mei 2001.

·         World Bank, United Nations Environment Programme, United Nations Development Programme & Food and Agriculture Organization of the United Nations (1997).
Land Quality Indicators and Their Use in Sustainable Agriculture and Rural Development. Proceedings of the Workshop organized by the Land and Water Development Division FAO Agriculture Department and the Research, Extension and Training Division FAO Sustainable Development Department, 25-26 January 1996.

 

 

Contacteer webmaster | ©2003 Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - laatste update : 11 februari 2008