small logo

Duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Visie voor de kust

Naar een visie voor de kust

Een duurzaam beheer van onze kust. Dat is de finale doelstelling. Een beheer dat rekening houdt met toeristische en andere economische belangen, waarin sociale bekommernissen en een aangename woon- en leefomgeving hun plaats vinden, en waarbij recht wordt gedaan aan de unieke natuur en het culturele patrimonium. Meer lezen

In 2000 werden er zes gelijkwaardige prioriteiten met duurzaamheidsindicatoren naar voor geschoven als zéér relevant voor de kust. In de barometer werden de indicatoren gelinkt per prioriteit. Eén indicator kan toegewezen worden aan meerdere prioriteiten.

Kustkompas 2005 Kustkompas 2007
 • Ondersteuning van toerisme en recreatie
 • Revitalisering van de sociale omgeving en de culturele identiteit
 • Verbetering van het milieu en de natuur
 • Verbetering van de woon- en leefomgeving
 • Versterking van de economie
 • Vernieuwing van het bestuur voor de kust
 • Extra hoofdstuk: Kustverdediging en klimaatswijziging
 • Ondersteuning van toerisme en recreatie

  Voor een duurzame ontwikkeling van een kustgebied, is het ondersteunen van toerisme en recreatie een hoofddoelstelling. Toerisme en recreatie vormen één van de belangrijke drijfveren voor de kusteconomie en moeten dus zodoende onderhouden worden. Maar intensief toerisme kan nefaste gevolgen hebben voor de natuur, cultuur en het menselijk kapitaal. Volgens het Beleidsplan toerisme en recreatie aan de kust moet er voor het ondersteunen van duurzame ontwikkeling aandacht uitgaan naar de instandhouding van het basiskapitaal van het kusttoerisme zoals het kustecosysteem, het cultureel erfgoed en de open ruimte, een toeristisch aanbod dat zowel sociaal als fysiek toegankelijk is voor iedereen en een toeristische recreatieve mobiliteit met aandacht voor het gebruik van openbaar vervoer en de zachte manieren van verplaatsing.

  Indicatoren:

 • Aandeel openbaar vervoer in dagtoerisme naar de kust
 • Toegankelijkheid van logies aan de kust
 • Omvang verblijfstoerisme
 • Werkgelegenheid in toerisme
 • Revitalisering van de sociale omgeving en de culturele identiteit

  De duurzame ontwikkeling van de kust wordt ondersteund door het behoud of versterken van een cultureel kapitaal dat eigen is aan de kust en een stijging van de kwaliteit van de sociale omgeving. Een sterk sociaal weefsel komt de samenleving ten goede. Een eigen cultureel kapitaal zal niet enkel de bevolking ten goede komen, maar werkt bovendien ondersteunend voor het toerisme. Bij een duurzame ontwikkeling van de kustregio dienst gestreefd te worden naar gelijkheid van kansen en de bestrijding van alle vormen van sociale uitsluiting en armoede.

  Indicatoren:

 • Welvaartsindex
 • Bescherming en inventarisatie bouwkundig erfgoed
 • Tweede verblijven
 • Verbetering van het milieu en de natuur

  In een leefbare en aantrekkelijke omgeving en een gezond milieu kunnen mens en natuur zich op een duurzame wijze optimaal ontplooien. Er is een beperking in het gebruik van het milieu en de natuur met het oog op het behoud van de natuurlijke rijkdommen. Er wordt rationeel omgesprongen met het ruime en milieukapitaal- zoals water, grondstoffen en brandstoffen – door besparing, efficiëntieverbetering en het gebruik van hernieuwbare goederen. De nodige aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het leefmilieu door het vermijden van verontreiniging (lucht, water, bodem, hinder…). Ook de bevordering van de kwaliteit van groen- en natuurvoorzieningen (biodiversiteit) staat hier centraal.

  Indicatoren:

 • Oppervlakte beschermd gebied
 • Kwaliteit strandwater
 • Restafval
 • Olievervuiling op zee
 • Commerciële visstocks binnen veilige referentiewaarden
 • Oppervlakte kusteigen habitat
 • Verkeersintensiteit
 • Verbetering van de woon- en leefomgeving

  De kust laten evolueren naar een omgeving waar het voor iedereen aangenaam wonen is, vandaag en in de toekomst, is een grote uitdaging. Een leefbare woonomgeving houdt onder meer in dat de bewoners er zich veilig voelen en dat de straten verkeersveilig zijn. De omgeving is netjes en aantrekkelijk door o.a. parken, tuinen en pleinen met voldoende ontmoetingsmogelijkheden en (betaalbare) woningen. De huidige bewoners zullen er graag blijven en nieuwe mensen worden aangetrokken. Dit is niet enkel belangrijk voor het sociaal weefsel van de woonomgeving, maar ook voor de leefbaarheid van een wijk. Zo zal onder andere de lokale economie er wel bij varen, er is een stimulans om de openbare dienstverlening te optimaliseren en de algemene tevredenheid van de lokale bevolking zal toenemen.

  Indicatoren:

 • Bevolkingsstructuur
 • Oppervlakte kusteigen habitat
 • Aandeel openbaar vervoer in dagtoerisme naar de kust
 • Verkeer op de weg
 • Oppervlakte beschermd gebied
 • Versterking van de economie

  Een kustzone die zich duurzaam ontwikkelt, heeft een gediversifieerde en bijgevolg stabiele economische structuur nodig. Deze gediversifieerde structuur leidt tot een gezond bedrijfsklimaat en een versterking van het economische weefsel. Voldoende (kans op ) werkgelegenheid verhoogt de kans op algemeen welzijn. Er moet dan ook gestreefd worden naar een econome die zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve tewerkstelling garandeert met aandacht voor werkvoorwaarden en loon. Een economie die de duurzame ontwikkeling ondersteunt, houdt ook rekening met de draagkracht van de regio. Economische ontwikkeling hoeft niet gepaard te gaan met een stijgende milieu-impact en een toenemend materiaal- en energiegebruik. Ze respecteert het ecologisch, menselijk en sociaal kapitaal door er in te investeren in plaats van het te verbruiken.

  Indicatoren:

 • Economische waarde van de zeehavens
 • Toegevoegde waarde
 • Verloop van de onderneming
 • Werkgelegenheid in toerisme
 • Loontrekkende werkgelegenheid
 • Werkloosheidsgraad
 • Commerciële visstocks binnen veilige referentiewaarden
 • Welvaartsindex
 • Vernieuwing van het bestuur voor de kust

  De kust is zowel van nationaal als van internationaal belang, zowel op ecologisch, sociaal als economische vlak. Een groot aantal organisaties, individuen en besturen zijn dan ook betrokken bij het beleid en beheer van de kustzone. Deze complexe situatie vraagt een specifieke benadering.

  Een geďntegreerd beheer berust op lange termijn denken en houdt rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Het ondersteunt de natuurlijke processen die zich afspelen aan de kust en eerbiedigt de draagkracht van het ecosysteem. Dit beleid zou idealiter tot stand komen door het betrekken van alle belanghebbende (vb. economische en sociale partners, bewoners of verenigingen, NGO’s bedrijfsleven). Ook is er nood aan een samenwerking tussen alle relevante bestuursniveaus en sectoren.

  Indicatoren:

 • Inspanningen geďntegreerd kustzonebeheer
 • Extra hoofdstuk: Kustverdediging en klimaatswijziging

  Een robuuste kustverdediging moet de veiligheid van de kustgemeenten garanderen en het hinterland beschermen tegen de kracht van heel zware stormen. Een afdoende bescherming van de hele kustlijn moet de kans op overstromingen vanuit zee tot een minimum beperken. Een veilige kust vormt de basis voor een duurzame ontwikkeling, waarin natuur, economie en recreatie een plaats kunnen vinden. Zonder voldoende bescherming van de bevolking en patrimonium is een duurzame ontwikkeling niet mogelijk.

  Indicatoren:

 • Zeespiegelstijging
 • Aantal dagen met windsnelheid boven 7 Beaufort
 • Hoeveelheid zandsuppletie
 • Contacteer webmaster | ©2003 Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - laatste update : 11 februari 2008