Maritiem Instituut
Maritiem Instituut


Belspo
Belspo


VLIZ
 
 
 
__________
 
 
 
Contact

 

LEK

LEK kan worden aanschouwd als een kennissysteem algemeen geconceptualiseerd als kennis door een bepaalde groep van mensen over hun lokaal ecosysteem. Deze algemene definitie dient nader bekeken te worden. Onmiddellijk blijkt dat LEK meerdere kenmerken bevat.


‘Lokale ecologische kennis’ (LEK) kan worden beschouwd als een vorm van ‘ecologische kennis’dat verwijst naar kennis over het ecosysteem, waaronder: seizoensgebonden en bewegingrichting van de vis, spatiale patronen in vismorfologie … . Hierbij is het belangrijk te duiden dat kennis niet een objectief gegeven is. Kennis wordt beïnvloed door meerdere factoren zoals: institutionele wijzigingen, sociale en culturele veranderingen, maar ook door de wijze waarop kennis wordt vergaard en wordt doorgegeven. Kennis baadt in een sociale context en beiden werken in op elkaar. LEK is bijgevolg een sociaal construct. Het begrip ‘lokaal’ verwijst in dit onderzoek naar de spatiale dimensie, de lokale omgeving. In het project LECOFISH is dit afgebakend als het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ). De motivering hiertoe is de stelling dat vissers over een gedetailleerde kennis beschikken overheen een kleine schaal.


Zoals boven vermeld, is LEK een vorm van ecologische kennis. Naast LEK als algemene vorm wordt in de literatuur tevens gebruik gemaakt van ‘Traditional Ecological Knowledge’ (TEK) en ‘Indigenous Ecological Knowledge’(IEK). Bijkomend worden andere vormen gehanteerd, maar doordat deze kunnen worden onderverdeeld in de algemene vormen, worden deze hier buiten beschouwing gelaten. Bij IEK ligt voornamelijk de nadruk op cultuur, inheemse en de in stam levende mens. Bij TEK worden de klemtonen gelegd op de historische en culturele continuïteit in het gebruik van de bron. Aansluitend wordt geduid op kennis geleerd uit ervaring, familie en de gemeenschap. In het project wordt geopteerd voor het gebruik van LEK. De definitie van LEK kan worden geïnterpreteerd als ruim en neutraal. Er wordt vertrokken vanuit de stelling dat LEK TEK omvat. Een eerste reden kan worden gevonden in het feit dat LEK ingebed zit in een sociale context en dat tussen deze een wisselwerking optreedt. Kennis wordt niet enkel gecreëerd door persoonlijke ervaring of enkel door de gemeenschap, maar ook door externe factoren zoals wetgeving, technologische evolutie en politieke, economische belangen. Een tweede reden kan gevonden worden in het argument dat ‘lokaal’ niet noodzakelijk hoeft te verwijzen naar ‘traditioneel’ zoals enkel de commerciële visserij. In dit onderzoek wordt tevens de recreatieve visserij betrokken vanuit de opstelling dat zij eveneens kennis bezitten over het mariene ecosysteem. Een laatste beweegreden is dat het mariene ecosysteem en zo dus kennis tevens bepaald wordt door additionele antropogene activiteiten op zee zoals de bagger, scheepvaartverkeer, e.d. .