Nieuwe kaart Top-Paleogeen

Eind 2015 werd een nieuwe kaart uitgebracht van het offshore Top-Paleogeen oppervlak (vroeger ook wel Top-Tertiair oppervlak genoemd). Dit prehistorisch landschap is opgebouwd uit begraven riviervalleien, geulen en glooiingen alsook rivierterrassen van de vroegere Rijn en Maas. Het is afgedekt door een fragmentarisch sedimentpakket van het Laat-Quartair, een periode gekenmerkt door sterke zeespiegelveranderingen als gevolg van ijstijden en tussenijstijden. Een goede kennis van de verspreiding van deze sedimenten en hun diverse afzettingsmilieus laat toe om een inschatting te maken van de mogelijke bewaring van archeologische en paleontologische resten. Download hier de recente publikatie en bijhorende kaart.