IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr de Jong, Dick

Previous institutes (2)  Top | Publications | Projects 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more

 • Function: Ecological/Morphological advisor

 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more


Projects (3)  Top | Publications | Projects 
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, more
 • Mitigation of seagrass in the Eastern Scheldt, more
 • The development and realisation of the third phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), more

Publications (44)  Top | Publications | Projects 
  ( 11 peer reviewed ) split up
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bekker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. 375 pp., more
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bakker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Aanvullingen kleine typen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. ISBN 978-90-5773-383-3. 174 pp., more
 • Bollebakker, P.; de Jong, D.J.; Mijwaard; Vroon, J.H. (1989). Evaluatie effecten lozing specie Kanaal Zuid Beveland. Notitie GWWS, 89.508. RWS,DGW: Den Haag. 35 pp., more
 • Bos, A.R.; Dankers, N.M.J.A.; Groeneweg, A.H.; Hermus, D.C.R.; Jager, Z.; de Jong, D.J.; Smit, T.; de Vlas, J.; van Wieringen, M.; van Katwijk, M.M. (2005). Eelgrass (Zostera marina L.) in the western Wadden Sea: monitoring, habitat suitability model, transplantations and communication, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 95-109, more
 • Bouma, H.; Lievaart, M.; de Jong, D.J. (2002). Stand van zaken ontwikkeling pelagisch ecotopenstelsel december 2002. Werkdocument RIKZ, 2002.840x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 53 + bijlagen pp., more
 • Bouma, H.; de Jong, D.J.; Twisk, F.; Wolfstein, K. (2005). Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1); voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.024. LnO drukkerij/uitgeverij: Middelburg. 156 pp., more
 • de Jong, D.J. (1999). Ecotopes in the Dutch marine tidal waters: a proposal for a classification of ecotopes and a method to map them. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.017. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 90-369-3424-9. 27 pp., more
 • de Jong, D.J. (2000). Ecotopes in the Dutch marine tidal waters: a proposal for a classification of ecotopes and a method to map them. CM Documents - ICES, CM 2000(T:05). ICES: Copenhagen. 21 + maps pp., more
 • de Jong, D.J. (2004). Ecologische randvoorwaarden gecontroleerd getijden gebied vm Schorren van Ossendrecht. RWS, RIKZ: Middelburg. 4 pp., more
 • de Jong, D.J. (2007). KaderRichtlijn Water, bepaling referentiesituatie en P-REF/P-GET en opstellen maatlat voor angiospermen en macrowieren in de zoute en brakke watertypen K1, K2, K3, O2 en M32 in Nederland. Versie 6 [werkdocument]. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp., more
 • de Jong, D.J.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J. (1998). Naar ecologische kaarten van de Waddenzee. BEON Rapport = BEON-report, 98(13). RIKZ: Den Haag. 32 pp., more
 • de Jong, D.J.; van Katwijk, M.M.; Jager, Z. (2004). Zeegras in Nederland. Levende Nat. 105(5): 209-211, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; de Jong, Z.; Mulder, J.P.M. (1994). Changes in area, geomorphology and sediment nature of salt marshes in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) due to tidal changes. Hydrobiologia 282-283: 303-316, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; de Jong, Z.; Mulder, J.P.M. (1994). Changes in area, geomorphology and sediment nature of salt marshes in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) due to tidal changes, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 303-316, more
 • de Jong, D.J.; De Jonge, V.N. (1994). Dynamiek van microphytobenthos in het Westerschelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, OS-94.806x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + bijlagen pp., more
 • de Jong, D.J.; De Jonge, V.N. (1995). Dynamics and distribution of microphytobenthic chlorophyll-a in the Western Scheldt estuary (SW Netherlands), in: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 21-30, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; De Jonge, V.N. (1995). Dynamics and distribution of microphytobenthic chlorophyll-a in the Western Scheldt estuary (SW Netherlands). Hydrobiologia 311(1-3): 21-30. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00008568, more
 • de Jong, D.J.; Kobel, H.; Salieth, M. (1792). Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery: met veele byzonderheden daar toe betreklyk. Als deszelfs opkomst en bloei, waar, en hoedanig de walvisvangst in den beginne geoefend wierd, hoe dezelve nevens de walrussen en zeehonden of robben gevangen worden, en t'huis gebragt; - Opkomst en begin der haringvisschery, hoe de Nederlanders daar in ten allen tyde hebben uitgemunt, de manier hoe dezelve gevangen, gekaakt, gezouten, gepakt en verzonden worden, en berekening der aan aanmerkelyke Winften, welken dezelven opleveren. Fascimile-editie 1992 Uitgeverij Van Wijnen. Hoogtepunten der maritieme geschiedschrijving, 4. Jan Roos, Gerbrand Roos en H. Vermandel: Amsterdam. ISBN 90-5194-083-1. 466, different pagination + appendices (7 p.) pp., more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; Nienhuis, P.H.; Kater, B.J. (1994). Microphytobenthos in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), 1981-1990: consequences of a changed tidal regime. Hydrobiologia 282-283: 183-195, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; Nienhuis, P.H.; Kater, B.J. (1994). Microphytobenthos in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), 1981-1990: consequences of a changed tidal regime, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 183-195, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; van der Pluijm, A.M. (1994). Consequences of a tidal reduction for the salt-marsh vegetation in the Oosterschelde estuary (The Netherlands). Hydrobiologia 282-283: 317-333, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; van der Pluijm, A.M. (1994). Consequences of a tidal reduction for the salt-marsh vegetation in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 317-333, more
 • De Jonge, V.N.; de Jong, D.J. (1992). Role of tide, light and fisheries in the decline of Zostera marina L. in the Dutch Wadden Sea. Publ. Ser. Neth. Inst. Sea Res. 20: 161-176, more
 • De Jonge, V.N.; de Jong, D.J. (1992). Role of tide, light and fisheries in the decline of Zostera marina L. in the Dutch Wadden Sea, in: Dankers, N.M.J.A. et al. (Ed.) Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. 20: pp. 161-176, more
 • Hoeksema, H.J.; de Jong, D.J. (2002). De verloren waarden van het Zeegras, in: Hoeksema, H.J. Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33): pp. 38-40, more
 • Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J.; Dijkema, K.S. (1997). De betekenis van het zout- en silicaatgehalte in Nederlandse kustwateren voor het zeegrasareaal: faserapport 1996. BEON Rapport = BEON-report, 97(4). RIKZ: Den Haag. 22 pp., more
 • Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J. (1998). De betekenis van het zout- en silicaatgehalte in Nederlandse kustwateren voor het zeegrasareaal: eindrapport 1998. BEON Rapport = BEON-report, 98(5). RIKZ: Den Haag. 36 pp., more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J. (1999). Significance of salinity and silicon levels for growth of a formerly estuarine eelgras (Zostera marina) population (Lake Grevelingen, The Netherlands). Mar. Biol. (Berl.) 133: 527-539, more
 • Leewis, R.J.; Dankers, N.M.J.A.; de Jong, D.J. (1998). Naar een ecosysteem zoute wateren Nederland. BEON Rapport = BEON-report, 98(11). RIKZ: Den Haag. 22 pp., more
 • Meire, P.; Buijs, J.; van der Meer, J.; Van den Dool, A.; Engelberts, A.; Twisk, F.; Stikvoort, E.; de Jong, D.J.; Lambeck, R.; Polderman, J. (1991). Macrozoöbenthos in de Oosterschelde in het najaar 1985: een situering van de gegevens. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Meire, P.; Buijs, J.; Seys, J.; Stikvoort, E.; Twisk, F.; de Jong, D.J. (1992). Macrozoobenthos in de Oosterschelde in het najaar 1989: een situering van de gegevens. Rapport RUG-WWE. RUG: Gent. , more
 • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Van Damme, S. (2004). Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, ECOBE 04-R70. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 11 pp., more
 • Peer reviewed article Schierwater, B.; de Jong, D.J.; DeSalle, R. (2009). Placozoa, and the evolution of Metazoa and intrasomatic cell differentiation. Int. J. Biochem. Cell. Biol. 41(2): 370-379. https://hdl.handle.net/10.1016/j.biocel.2008.09.023, more
 • Stapel, J.; de Jong, D.J. (1998). Ontwikkelingen in de biomassa van het microfytobenthos in de Oosterschelde en Westerschelde in de periode 1981 - 1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.023. RIKZ: Middelburg. 75 pp., more
 • Stapel, J.; de Jong, D.J. (1998). Sedimentatiemetingen op het schor bij Waarde en het Verdronken Land van Saeftinge, Westerschelde (ZW Nederland): sedimento et submergo. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.022. RIKZ: Middelburg. 32 + bijlagen pp., more
 • Stapel, J.; de Jong, D.J. (1998). Sedimentatiemetingen op het schor bij Waarde en het Verdronken Land van Saeftinge, Westerschelde (ZW Nederland): sedimento et submergo. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98(22). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 38 pp., more
 • Stikvoort, E.C.; Joosse, C.; Jentink, R.; de Jong, D.J. (2005). MOVE : update datarapportage benthos en sedimentatiesnelheden op schorren. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.805.w. RWS, RIKZ: Middelburg. 28 pp., more
 • Peer reviewed article Suykerbuyk, W.; Bouma, T.J.; Govers, L.L.; Giesen, K.; de Jong, D.J.; Herman, P.M.J.; Hendriks, J.; van Katwijk, M.M. (2016). Surviving in Changing Seascapes: Sediment Dynamics as Bottleneck for Long-Term Seagrass Presence. Ecosystems 19(2): 296-310. dx.doi.org/10.1007/s10021-015-9932-3, more
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P.; Consemulder, J.; Willemse, B.S.; Hoeksema, R.; Haas, H.; Kornman, B.A. (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. [S.n.]: [s.l.]. 99 pp., more
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2003). Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. Op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van mogelijke maatregelen om het streefbeeld Natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, OS/2003.825x. Provincie Zeeland: Zeeland. 93 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2005). Ecological rehabilitation of the Schelde estuary (the Netherlands-Belgium; Northwest Europe): linking ecology, safety against floods, and accessibility for port development. Restor. Ecol. 13(1): 204-214. https://hdl.handle.net/10.1111/j.1526-100X.2005.00025.x, more
 • van Schaik, A.W.J.; de Jong, D.J.; van der Pluijm, A.M. (1988). Vegetatie buitendijkse gebieden Westerschelde. Nota GWAO, 88.1003. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 25 pp., more
 • Weeda, E.J.; Schaminée, J.H.J.; van Duuren, L.; Hennekens, S.M.; Hoegen, A.C.; Jansen, A.J.M.; de Jong, D.J. (2003). Kust en binnenlandse pioniermilieus. Atlas van plantengemeenschappen in Nederland, 3. KNNV Uitgeverij: Utrecht. ISBN 90-5011-176-9. 256 pp., more
 • Wulffraat, K.; ten Brink, B.; Colijn, F.; Baptist, H.J.M.; de Jong, D.J.; Coosen, J. (1992). Over duurzaamheid gesproken. RWS,DGW: Den Haag. 23 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects