Protocollen voor de melding van archeologische vondsten op of aan zee

Binnen het IWT-project SeArch, Archeologisch Erfgoed in de Noordzee werden protocollen voor de melding van archeologische vondsten op of aan zee opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit gebeurde in samenspraak met de verschillende belanghebbenden (Baggersector, aggregaat- en zandwinningsindustrie, hernieuwbare energiesector, visserij, havens, overheid, toerisme…) en rekening houdende met de resultaten van een uitgebreide stakeholdersbevraging. De protocollen dienen als een mitigerende maatregel bij het aantreffen van archeologische vondsten op of aan zee en geven meer uitleg over: het belang van maritiem, onderwater- en kustgebonden archeologisch erfgoed, de huidige wetgeving omtrent dit erfgoed en de bijhorende meldingsplicht, en welke stappen men dient te ondernemen bij het aantreffen van een archeologische vondst op/aan zee om informatieverlies te vermijden.

Op 5 augustus 2013 ratificeerde België de UNESCO 2001 conventie ter bescherming van het cultureel erfgoed onderwater en vanaf 1 juni 2014 kwam de nieuwe federale wet betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water in voege. Ingevolge deze wet moeten vondsten in de territoriale zee, de exclusieve economische zone of op het continentaal plat van België gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen die is aangewezen als ontvanger van het cultureel erfgoed onder water (www.vondsteninzee.be).

Ingevolge artikel 8 van het archeologiedecreet van 30 juni 1993 (Vanaf april 2016 zal dit volgens Art. 5.1.4. van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn) moeten archeologische toevalsvondsten gedaan binnen het Vlaamse Gewest gemeld worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed (www.onroerenderfgoed.be).

Aanvullend op de nieuwe wetgeving, de meldingsplicht en de protocollen wordt bij het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) Marien Station Oostende een depot en conservatielabo ingericht waar de gedeponeerde vondsten geregistreerd, gedocumenteerd en geconserveerd kunnen worden.

 

Protocollen

  • Protocol voor het melden van archeologische vondsten gedaan tijdens werkzaamheden op zee.
  • Protocol voor het melden van archeologische vondsten op het strand of in de getijdenzone.
  • Protocol voor het melden van archeologische vondsten op werven voor zeegranulaten