Nieuws

maandag, oktober 17, 2016

Dit academiejaar (2016-2017) wordt vanuit het SeArch-project een cursus ‘inleiding tot de maritieme archeologie’ voor het vierde jaar op rij gedoceerd, binnen het raamwerk van de cursus ‘Themata uit de Middeleeuwse en Vroeg-Moderne materiële cultuur’ (titularis Prof. Dr.

donderdag, oktober 13, 2016

In augustus 2016 werden in het kader van het SeArch-project door het Agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met Waterwegen & Zeekanaal NV en Ghent Dredging 2 via sonaronderzoek gedetecteerde geofysische anomalieën in de Boven-Zeeschelde te Baasrode en te Mariekerke nader onderzocht met de bedoeling de eventuele erfgoedwaarde ervan te bepalen.

donderdag, oktober 13, 2016

Om inzicht te krijgen of er archeologische resten kunnen zitten in de eerste 10-15 m van de ondergrond van de Belgische kust voert Deltares metingen uit bij Oostende. Met een seismische meetmethode, die nog niet vaak onderwater is toegepast brengen zij de ondergrond van de kust in kaart. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een project waarin een nieuwe efficiënte evaluatiemethodologie ontwikkeld wordt voor erfgoed in zee.

donderdag, oktober 13, 2016

Begin oktober 2016 hebben 55 landen deze conventie geratificeerd. Dat zijn er 10 meer sinds de ratificatie door België in augustus 2013. Het ratificatieproces verloopt jammer genoeg relatief traag. Met amper drie lidstaten per jaar er bij hebben we nog een hele tijd te gaan vooraleer  een quasi universele ratificatie/implementatie bereikt wordt, wat de beste bescherming zou zijn voor dit erfgoed waar ook ter wereld gelegen.

dinsdag, oktober 11, 2016

Dankzij de mooie nazomer zijn de testmetingen met de multitransducer echosounder SES Quattro uiterst voorspoedig verlopen. Naast Oostende en Raversijde werd ook 2 dagen gemeten voor de kust bij Domburg (Walcheren, Nederland).

dinsdag, oktober 11, 2016

Van 10 tot 14 oktober 2016 worden door de Universiteit Gent (Renard Centre of Marine Geology)  seismische metingen uitgevoerd op de Noordzee, aan boord van het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. Het doel van deze metingen is om de uiterste hoek van het BCP, op de grens met Engeland en Nederland, beter in kaart te brengen met betrekking tot begraven prehistorische landschappen. Door een gebrek aan gegevens is dit gebied tot nu toe relatief slecht gekend.

maandag, juni 27, 2016

In oktober 2016 zal Deltares veldmetingen uitvoeren met een innovatieve techniek op het strand van Raversijde. Het doel is om meer informatie te bekomen over de precieze opbouw van de ondergrond. De klassieke technieken worden hier vaak verstoord door de aanwezigheid van (biogeen) gas, afkomstig van ondiepe veenlagen.

woensdag, juni 22, 2016

In september 2016 worden nieuwe testmetingen gepland met de multitransducer echosounder SES Quattro.  Het doel van deze metingen is om te zien in hoeverre er nog iets terug te vinden is van het verdronken middeleeuwse Oostende en Raversijde. 

woensdag, juni 22, 2016

Op 19 en 20 april 2016 werd een workshop gehouden in Oostende met de nieuwe multitransducer echosounder SES Quattro. In totaal waren er een 12-tal deelnemers van diverse universiteiten, mariene industrie (DEME, Jan De Nul), Belgische Marine, en het Rijksdienst Cultureel Erfgoed (NL).

woensdag, juni 22, 2016

Van 9 tot 13 mei werd een nieuwe seismische survey uitgevoerd op zee. Het onderzoek werd uitgevoerd aan boord van het Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin. Het voornaamste doel van de seismische metingen was om het begraven prehistorische landschap in het noordoosten van het BCP in kaart te brengen.

donderdag, maart 10, 2016

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft afgelopen jaar verschillende multibeam surveys uitgevoerd aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. Met behulp van deze sonar techniek konden in totaal een zeventigtal scheepswrakken binnen het Belgische deel van de Noordzee in beeld gebracht worden. Op basis van deze multibeambeelden krijgt men een duidelijk zicht op de huidige toestand van deze wrakken.

donderdag, maart 10, 2016

Eind 2015 en begin 2016 werd door het agentschap Onroerend Erfgoed booronderzoek uitgevoerd naar de Romeinse/Middeleeuwse site op het strand van Raversijde.  Deze site verdween eind jaren 70 onder het zand nadat de strandhoofden aangelegd werden. De handboringen werden op specifieke plaatsen uitgevoerd om extra informatie te krijgen over de bodemopbouw en de aanwezigheid van veen en/of oude veenwinningsputten.

donderdag, maart 10, 2016

In februari 2016 hebben wetenschappelijke duikers van het agentschap Onroerend Erfgoed (OE) samen met duikers van DOVO stalen genomen en metingen gedaan op en rond enkele historische scheepswrakken in het Belgische deel van de Noordzee. Dit kadert in het onderzoek dat wordt uitgevoerd door OE, in samenwerking met de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, naar de corrosie en het verval van stalen scheepswrakken.

woensdag, maart 9, 2016

In 2015 startte het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) samen met de Cultuurbibliotheek Brugge een project (gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen) waarbinnen historische kaarten van de kustzone, het Belgisch deel van de Noordzee en de monding van de Schelde digitaal worden ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een gestandaardiseerde wijze kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. 

maandag, februari 15, 2016

Op 12 februari 2016 werd een middeleeuws koggeschip opgehesen uit de IJssel bij Kampen in Nederland. Het zes eeuwen oude schip, dat in 2012 bij baggerwerkzaamheden op de rivierbodem werd ontdekt, is in verrassend goede staat.

maandag, februari 15, 2016

In December 2015 werd een eerste versie van de SPLASHCOS viewer gelanceerd. Deze viewer laat toe om de verspreiding van alle tot nu toe gekende prehistorische onderwater sites in Europa te visualiseren en primaire informatie op te vragen met betrekking tot de verschillende sites (ouderdom, vondsten, etc.). Daarnaast worden ook de nodige links gegeven naar andere websites waar verdere informatie kan worden bekomen. De viewer werd ontwikkeld in het kader van de COST-Actie "SPLASHCOS".

woensdag, februari 10, 2016

Op 23 april 2015 werd door het Maritiem Instituut (UGent) een internationale workshop georganiseerd m.b.t. de bescherming van onderwater cultureel erfgoed (OCE) in Europa en daarbuiten. Tijdens deze workshop gaven verschillende experten uit België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten een overzicht van het juridisch kader in de desbetreffende landen, en in welke mate de juridische bescherming in de praktijk wordt toegepast op scheepswrakken en andere vormen van OCE.

dinsdag, februari 9, 2016

Op 8 en 9 juni 2016 zal in Kopenhagen een wetenschappelijk colloquium doorgaan m.b.t. "Access to Underwater Cultural Heritage". Het colloquium wordt georganiseerd door UNESCO in nauwe samenwerking met het National Museum of Denmark. De focus van het colloquium ligt op de ontsluiting van erfgoed onder water en de kansen die dit biedt voor valorisatie (oa voor educatieve doeleinden), ook ten behoeve van de lokale gemeenschap. Een excursie aan het Vikingschip van Roskilde wordt ook voorzien. Download hier het voorlopig programma.

maandag, februari 8, 2016

In januari 2016 werd door het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) een unieke multitransducer echosounder aangekocht. Het toestel (SES-2000 Quattro) werd recent ontwikkeld door het Duitse technologiebedrijf Innomar en maakt gebruik van vier gesynchroniseerde transducers die toelaten om met zeer groot detail (dm tot cm resolutie), en ook in zeer ondiep water, de mariene ondergrond en hierin aanwezige archeologie driedimensioneel in kaart te brengen.

woensdag, februari 3, 2016

Recent werd een nieuwe kaart uitgebracht van het offshore Top-Paleogeen oppervlak (vroeger ook wel Top-Tertiair oppervlak genoemd). Dit prehistorisch landschap is opgebouwd uit begraven riviervalleien, geulen en glooiingen alsook rivierterrassen van de vroegere Rijn en Maas. Het is afgedekt door een fragmentarisch sedimentpakket van het Laat-Quartair, een periode gekenmerkt door sterke zeespiegelveranderingen als gevolg van ijstijden en tussenijstijden.

Pagina's