Nieuws

vrijdag, april 25, 2014

Als gevolg van de hevige Nieuwjaarsstormen, werden langs de Ierse westkust enkele belangrijke archeologische sites beschadigd, maar worden ook - tot nu - uitzonderlijke archeologische vondsten gedaan. De oudste vondsten zijn 2 stenen bijlen van tussen 6000 en 7000 jaar oud en een quern (of prehistorische ‘hoop natuurstenen’) die 4000 tot 6000 jaar oud wordt geschat.

donderdag, april 3, 2014

In het voorjaar van 2014 worden twee nieuwe geofysische (seismische) surveys op zee uitgevoerd door de Universiteit Gent en Deltares. Een eerste survey zal plaats vinden van 22 tot 25 april aan boord van RV Belgica. Tijdens deze survey zal met behulp van diverse akoestische apparatuur het paleolandschap onder de Thornton bank in kaart worden gebracht. De aanwezigheid van oude riviervalleien, nu diep begraven onder de zeebodem, is daarbij een belangrijke factor.

donderdag, april 3, 2014

Deze nieuwe brochure wil het marien ruimtelijk plan, dat de federale overheid in een participatief proces met de betrokkenen en op initiatief van de Minister van Noordzee opstelde, op een toegankelijke manier aan het grote publiek voorstellen.

maandag, maart 31, 2014

Prima nieuw filmpje gemaakt door de nationale UNESCO commissie van Nederland vergroot bewustwording over onderwater erfgoed.

vrijdag, maart 28, 2014

Het kanon dat een tijdje geleden gevonden werd bij graafwerken op het strand naast de nieuwe oostelijke strekdam dateert van 1645.

De reportage van Focus-WTV (27/03/2014) kan u hier bekijken.

dinsdag, maart 25, 2014

Over speuren in grondlagen, opgraven onder water en vissen naar fossielen.
Het jongste stukje Nederland, Maasvlakte 2, is aangelegd met zand uit prehistorische tijden. Gewonnen diep in de bodem van de Noordzee bevat dat zand talloze geheimen. Tot op de dag van vandaag geeft de bodem van het nieuwste havengebied er telkens wat van prijs. We vinden er fossiele schelpen en botten in, van wolharige mammoeten, neushoorns en nijlpaarden.

dinsdag, maart 11, 2014

De afgelopen maanden zijn op verschillende plaatsen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk (Wales en Cornwall) fossiele boomstronken vrij gespoeld op de stranden. Het gaat om boomstronken die nog in de grond geworteld zijn en die ten gevolge van de zeespiegelstijging of gerelateerde processen ooit zijn bedolven geraakt en nu door de winterstormen op sommige plaatsen weer zijn vrij gelegd en tijdelijk te zien.

dinsdag, maart 11, 2014

In het voorjaar van 2013 spoelden op de kust van Happisburgh (East-Anglia, Verenigd Koninkrijk) lemige afzettingen bloot waarin allerlei merkwaardige indrukken bewaard waren gebleven. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om voetafdrukken van mensen gaat die in dit gebied tussen grofweg 1 miljoen en 780.000 jaar geleden voorbij zijn gekomen. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs publiek gemaakt en tonen aan dat het om de oudste voetafdrukken van mensen gaat aangetroffen buiten Afrika.

dinsdag, februari 11, 2014

Defensie gaat meewerken aan archeologisch onderzoek in de Noordzee. Een onderwaterrobot zal de zeebodem onderzoeken voor de kust van Zeebrugge.

dinsdag, januari 21, 2014

Op 14 en 15 januari 2014 werd door de Universiteit Gent een seismische survey uitgevoerd op zee, in zeer ondiep water (<5 m). Het doel van deze survey was tweeledig: (1) in kaart brengen van een oude getijdengeul ("Yde") en restanten van Romeinse en/of middeleeuwse veenexploitatie voor de kust van Raversijde, en (2) in beeld brengen van een begraven 18e eeuws wrak (of wrakresten) pal naast het nieuwe Oosterstaketsel van Oostende.

donderdag, januari 9, 2014

Donderdag 27 februari 2014 wordt in het kader van het IWT SeArch-Project “Archeologisch Erfgoed in de Noordzee” een overleg met Noordzee wrakduikers georganiseerd. Het project wordt aan de aanwezige duikers toegelicht. De recente ontwikkelingen in de wetgeving zoals de Belgische ratificatie van de UNESCO-Conventie 2001 komen aan bod en het projectteam zal voorstellen doen tot samenwerking bij het identificeren, onderzoeken, beschermen en monitoren van scheepswrakken.

donderdag, november 28, 2013

Op 22 november 2013 werd het voorontwerp van wet betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water, een aangepaste en uitgebreide versie van de zgn. “wrakkenwet” van 2007 goedgekeurd door de federale regering. Deze wet zal bescherming bieden voor al het maritiem en cultureel erfgoed dat zich in het Belgische deel van de Noordzee bevindt.

dinsdag, november 19, 2013

Een eerste geofysische survey op zee werd uitgevoerd door de Universiteit Gent en Deltares van 7 tot 11 oktober 2013 aan boord van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. Met behulp van een breed gamma aan akoestische apparatuur proberen we een beeld te krijgen van het archeologisch potentieel van de zgn. Oostendevallei, een oude begraven paleovallei voor de kust van Oostende.

vrijdag, november 1, 2013

In september 2013 werd door de European Marine Board een werkgroep opgericht rond onderwater cultureel erfgoed en paleo-landschappen (WG SUBLAND). Het doel van deze werkgroep is om een strategisch beleidsdocument (zgn. ‘position paper’) op te stellen met synthese, onderzoekagenda en beleidsprioriteiten met betrekking tot onderzoek van onderwatererfgoed en begraven paleo-landschappen. Deze position paper wordt gepubliceerd in het najaar 2014.

vrijdag, oktober 18, 2013

In de zomer van 2013 heeft de vakgroep Geografie (3D Data Acquisitie Cluster) van de Universiteit Gent voor de eerste maal een groot aantal hoogtemetingen uitgevoerd in het getijdegebied op het strand van Raversijde (België).

dinsdag, oktober 1, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de aggregaatindustrie m.b.t. de melding van archeologische vondsten uit zee. Om na te gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van vondsten op werven waar opgebaggerde granulaten verwerkt worden, werd door twee studenten archeologie aan de UGent (Lien Van der Dooren en Toon De Herdt) een week lang geprospecteerd op de werven te Oostende en Zeebrugge. Hierbij werden o.a.

zondag, september 29, 2013

Van 23 tot 27 september 2013 vond in Stettin (Polen) de SPLASHCOS Final Conference plaats (COST Action TD0902 "Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf”). Aan deze internationale conferentie namen ca. 150 deelnemers uit 22 verschillende landen deel.

In een vijftigtal lezingen werden de volgende thema’s behandeld:

woensdag, september 18, 2013

Om na te gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van archeologische vondsten bij de verschillende gebruikte vistechnieken (boomkorvisserij, bordenvisserij,…) werd er op 17 september 2013 meegevaren met het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek) aan boord van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. Die dag werd er gevist met de boomkor met een fijnmazig net. In total werden 6 trekken met het net uitgevoerd.

dinsdag, september 10, 2013

In het academiejaar 2013-2014 wordt door dr. Marnix Pieters aan de VUB een cursus ‘Maritieme Archeologie’ gedoceerd, binnen de Masteropleiding Kunstwetenschappen & Archeologie. Met deze cursus, georganiseerd in het kader van het SeArch project, engageert de VUB  zich om de maritieme archeologie de nodige academische aandacht te geven.

vrijdag, augustus 30, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de aggregaatindustrie m.b.t. de melding van archeologische vondsten uit zee. Om na te gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van vondsten op werven waar opgebaggerde granulaten verwerkt worden, werd er in juni, juli en augustus 2013 onderzoek verricht op verschillende werven in Oostende, Zeebrugge en Kallo.

Pagina's