Nieuws

zondag, augustus 25, 2013

Op 23 augustus 2013 werd een strandprospectie georganiseerd met de kinderen en begeleiders van de vzw ‘Jeugd Cultuur en Wetenschap’ ter hoogte van onze testsite voor geofysisch onderzoek te Raversijde. Op die manier kregen we een beter zicht op het archeologisch potentieel van deze zone.

zaterdag, augustus 10, 2013

Op 4 en 31 juli 2013 werd aan boord van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin een multibeam survey uitgevoerd op diverse scheepswrakken binnen het Belgische deel van de Noordzee. Klik hier voor een opname van een van de wrakken, in een waterdiepte van 33 m. Het wrak vertoont een duidelijke breuk nabij een van beide uiteinden.

vrijdag, juli 5, 2013

In functie van de reconstructie van paleo-landschappen in de Noordzee en het selecteren van testsites voor ons geofysisch onderzoek, werd er op 28 juni 2013 een inventarisatie verricht van het fossiel botmateriaal uit de collectie van Heemkundig Museum De Plate in Oostende (http://www.deplate.be/).

vrijdag, juni 28, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de baggersector en aggregaatindustrie m.b.t. de melding van archeologische vondsten op zee . Om na te gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van vondsten bij de verschillende in gebruik zijnde baggerschepen, werd er op 26 juni 2013 meegevaren met De Artevelde, een sleephopperzuiger van de firma DEME die gebruikt wordt voor het uitdiepen van de haven van Zeebrugge.

donderdag, juni 27, 2013

Op vrijdag 15 februari 2013 werd door het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) een jongerencontactdag Mariene Wetenschappen georganiseerd in Brugge. Dit was een ideale gelegenheid om ook hier de stakeholder bevraging te laten invullen door de aanwezige wetenschappers.

woensdag, juni 26, 2013

In december 2012 en januari 2013 werd een internetbevraging gehouden onder de verschillende belanghebbenden van de zee, waarin er gepolst werd naar de algemene opinie over onderwatererfgoed. Thema’s als de definitie van onderwatererfgoed, het beleid en beheer van onderwatererfgoed, beschermingscriteria, de toegang tot onderwatersites en/of informatie over onderwatererfgoed, de archivering van data omtrent onderwatererfgoed, etc. kwamen aan bod.

dinsdag, mei 28, 2013

Om de interesse en de kennis omtrent maritieme archeologie te vergroten bij het bredere publiek was er in mei 2013 op Oostende voor anker (http://www.oostendevooranker.be/) een informatiestand met uitleg over het SeArch-Project, het Kogge project en het varend erfgoed.

vrijdag, mei 10, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de visserijsector m.b.t. de melding van archeologische vondsten op zee.

Pagina's