Kaarten

Hier vindt u een aantal relevante kaarten met betrekking tot het onderzoeksproject en archeologische vondsten en paleolandschappen in de Noordzee. In de loop van het project worden deze kaarten regelmatig bijgewerkt en uitgebreid. Op dit moment wordt gewerkt aan een interactive web-versie van het kaartmateriaal.

Testlocaties

Archeologische vondsten

Gebaseerd op informatie agentschap Onroerend Erfgoed

Scheepswrakken

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de online databank van het agentschap Onroerend Erfgoed (http://www.maritieme-archeologie.be).

Top-Paleogeen oppervlak

Eind 2015 werd een nieuwe kaart uitgebracht van het offshore Top-Paleogeen oppervlak. Dit prehistorisch landschap is opgebouwd uit begraven riviervalleien, geulen en glooiingen alsook rivierterrassen van de vroegere Rijn en Maas. Het is afgedekt door een fragmentarisch sedimentpakket van het Laat-Quartair, een periode gekenmerkt door sterke zeespiegelveranderingen als gevolg van ijstijden en tussenijstijden. Een goede kennis van de verspreiding van deze sedimenten en hun diverse afzettingsmilieus laat toe om een inschatting te maken van de mogelijke bewaring van archeologische en paleontologische resten.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Maikel De Clercq (maikel.declercq@ugent.be)

Kustlijn doorheen de tijd (paleogeografische kaarten)

Met behulp van geologische, archeologische en historische informatie is het mogelijk om paleogeografische kaarten te maken die de evolutie van de kustlijn en het kustgebied doorheen de tijd weergeven. Dergelijke kaartbeelden zijn echter steeds een work in progress. Nieuwe opgravingen en geologische waarnemingen, soms ook nieuwe inzichten in geologische processen of nieuwe detailstudies, dragen allemaal bij tot grote en kleine aanpassingen aan het kaartbeeld. Dit betekent dat de kaarten op gezette tijden herzien moeten worden. De hier weergegeven paleogeografische kaarten zijn het resultaat van een eerste, zeer voorlopige integratie van bestaand (kaart)materiaal uit verschillende deelgebieden en tijdsperioden. De kaarten illustreren de ontwikkeling van de kustvlakte sinds de Holocene zeespiegelstijging ongeveer 12.000 jaar geleden.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Maikel De Clercq (maikel.declercq@ugent.be)