Valorisatie

Het project brengt belangrijke voordelen op voor een groot aantal belanghebbenden, waaronder bijvoorbeeld:

 1. Een efficiënte prospectiemethodologie en slimme kartering/visualisatie resulteren in een aanzienlijke verlaging van de kosten voor de mariene industrie tijdens de voorbereidende fase van de werken maar zullen ook dure schadegevallen en het eraan gekoppelde tijdsverlies vermijden tijdens de werken zelf.
 2. Een beter en duurzaam beheer binnen een duidelijk omlijnd wettelijk kader m.b.t. het afleveren van vergunningen en het monitoren en evalueren van erfgoed in de Noordzee zal resulteren in een betere effcicientie van de overheid en beleidsinstanties d.m.v. een pro-actieve aanpak.
 3. Het project zal adequate instrumenten aanleveren om schade aan onderwatererfgoed te voorkomen of te minimaliseren, niet alleen met betrekking tot offshore werken maar ook in de kustnabije zone die momenteel onder zware druk staat in het kader van grote kustverdedigingswerken.
 4. Het meenemen van de factor onderwatererfgoed in de ruimtelijke planning op zee en in de beheerscyclus op zee zal de zichtbaarheid van dit erfgoed vergroten en de publieke betrokkenheid en bewustwording ten aanzien van dit erfgoed verhogen.
 5. Het project zal baanbrekende en voorheen onbekende informative opleveren met betreking tot erfgoed in zee hetgeen belangrijke mogelijkheden biedt voor musea en erfgoedcentra om hun collecties te vernieuwen en aantrekkelijk te maken voor toeristen.
 6. Erfgoed in zee bevat niet alleen ongeëvenaarde informatie over de (pre)historische evolutie van Belgie (en NW Europa), maar ook over de toenmalige veranderingen van het milieu hetgeen meer inzicht biedt in de huidige veranderingen van het kustgebied m.b.t. zeespiegelstijging en klimaatverandering.

De valorisatiestrategie omvat een ruime waaier aan acties waaronder:

 1. continue verspreiding van informatie (project website, brochures, etc);
 2. grootschalige consultatie van alle belanghebbenden bij de start van het project;
 3. regelmatige vergaderingen van de stuurgroepen;
 4. gerichte workshops over de laatste ontwikkelingen m.b.t. prospectiemethodologie en beleid;
 5. interactieve workshops en demo-sessies m.b.t. kartering en visualisatie (SDI/webGIS);
 6. informatie-pakketten en practische richtlijnen voor de mariene industrie, overheid, visserij en duikers;
 7. gerichte bezoeken aan bedrijven en overheid om deze richtlijnen beter bekend te maken en hun correcte toepassing te verzekeren;
 8. berichtgeving in kranten, tv en sociale media inclusief strategische persberichten op toepasselijke tijdstippen;
 9. voorbereiding van post-track valorisatie trajecten.

De projectresultaten worden daarnaast ook verspreid in de wetenschappelijke wereld m.b.v. publicaties in tijdschriften, presentaties op congresse, etc.