Waarom is Marien Erfgoed belangrijk?

De Noordzee, een archeologisch en paleontologisch archief

De Noordzee vormt een uniek archeologisch en paleontologisch archief. Dit archief is tot op heden grotendeels onbekend en onontgonnen. Het bevat nochtans een onvoorstelbare schat aan historische informatie (bvb. scheepswrakken, Romeinse en Middeleeuwse kustverdediging en bewoning) maar ook wat betreft vroegere klimaatschommelingen en veranderingen in de flora en fauna.

Belang voor prehistorische gemeenschappen

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de drooggevallen en ondertussen weer ondergelopen delen van de Noordzee van cruciaal belang waren voor de overleving, verspreiding en ontwikkeling van prehistorische gemeenschappen. Deze vaak laag gelegen, water- en voedselrijke gebieden hebben een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van de moderne mens, de eerste experimenten met visvangst en zeevaart, en via deze de verspreiding van nieuwe inzichten en technologieën. Heel wat cruciale ontwikkelingen vonden plaats gedurende de laatste tienduizenden jaren van de laatste ijstijd en de eerste millennia van de periode na deze ijstijd (postglaciale tijdperk).

Historisch belang

Ook daarna is de Noordzee vooral een element van verbinding en verspreiding eerder dan van scheiding. De rol van de zeeën, in dit geval de Noordzee, is cruciaal bij heel wat ontwikkelingen, zowel negatieve als positieve: verspreiding van epidemies, invasies, verspreiding van nieuwe ideeën, ontstaan van handelsverbanden zoals de Hanze, de opkomst van Brugge,...
Het zuidelijk deel van de Noordzee is tegelijkertijd ook één van de meest druk bevaren zeeën ter wereld van de middeleeuwen tot nu dankzij de aanwezigheid van handelsmetropolen als Antwerpen, Brugge, Amsterdam, London,... in de onmiddellijke omgeving.

Goede bewaring

Het archeologisch bronnenmateriaal dat wordt aangetroffen in de Noordzee is vaak uitstekend bewaard en het vormt daarom een unieke aanvulling op het bronnenmateriaal aanwezig op het land, en wat we daaruit kunnen afleiden omtrent de leefomgeving van de prehistorishe mens en de historische ontwikkeling van mariene regio's.

Daarenboven laat de studie van begraven landschappen ook toe om oude kustlijnen in kaart te brengen en het effect van de huidige klimaatverandering op het kustlandschap beter te begrijpen. Met andere woorden, deze prehistorische landschappen bieden ons een uitzonderlijk venster op de toekomst.