IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Info  Institutes | Publications | Projects 
English name: Ministry of Environment and Infrastructure

Child institutes (3)  Top | Publications | Projects 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more

Publications (57)  Top | Institutes | Projects 
  split up filter
 • (2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., more
 • (2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., more
 • Buiks, J. (2010). Toelichting vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 61 + bijlagen pp., more
 • (2009). Nationaal waterplan 2009-2015. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 140 pp., more
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., more
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., more
 • Arnold, G.; Kielen, N.; Bos, H.; van Luijn, F.; Doef, R.; Goud, R. (Ed.) (2009). Water management in the Netherlands. Directorate-General Water/Ministry of Transport, Public Works and Water Management/Rijkswaterstaat. Centre for Water Management: [s.l.]. 80 pp., more
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., more
 • (2008). Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [inspraakwijzer]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 48 pp., more
 • (2008). Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Ontwerp. Werken aan een robuust watersysteem. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 151 pp., more
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: Hoofdrapport (ontwerp). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam. 204+ kaarten+bijlagen pp., more
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., more
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: bijlagen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., more
 • (2008). Stroomgebied beheerplan Schelde hoofdrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 204 pp., more
 • (2007). Evaluatie Beleidsplan Zand in de Hand Zandwinning Westerschelde 2001-2011: beleidsplan 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Netherlands. 19 pp., more
 • (2007). Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 978-90-369-5761-8. 295 pp., more
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 18 pp., more
 • van Alphen, J.; Passchier, R. (Ed.) (2007). Atlas of flood maps: examples from 19 countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Netherlands. 197 pp., more
 • van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 20 slides pp., more
 • (2005). Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., more
 • (2005). Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 11 pp., more
 • (2005). Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 1 file pp., more
 • (2004). Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 13 + bijlagen pp., more
 • (2004). Samenvatting. Karakterisering stroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Middelburg. 11 pp., more
 • (2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp., more
 • (2004). Waterwijzer 2004-2005: feiten en cijfers waterbeheer in Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 pp., more
 • Arens, B. (2004). Dynamisch zeereepbeheer op Texel: experiment paal 13-15; 1998-2003: eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 27 pp., more
 • (2003). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: reactie op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 32 pp., more
 • Flameling, I. (2003). Hoogwater: 50 jaar na de watersnoodramp. Kosmos-Z en K Uitgevers/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Veen Magazines: Amsterdam. ISBN 90-21539-65-9. 183 , 1 map pp., more
 • (2002). Tweede memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Vlissingen. 6 pp., more
 • (2001). Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Kallo. 7 pp., more
 • Provincie Zeeland (2001). Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 32 pp., more
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 50 pp., more
 • (2000). Anders omgaan met water: waterbeleid in de 21e eeuw. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 70 pp., more
 • (2000). 3e kustnota traditie, trends en toekomst. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 119 pp., more
 • (2000). Ruimte voor de rivier. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 23 pp., more
 • Laane, R.W.P.M.; Hisgen, R.; van Berge Henegouwen, A.; Leewis, R.J.; Colijn, F. (2000). De zee, de zee de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-1206-737-5. 225 pp., more
 • van Cooten, A.; van Slobbe, E.; Kierkels, T. (2000). Voorbeeldenboek: parels van vernieuwend waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 63 pp., more
 • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (1999). Een eiland in de Noordzee: luchthaven of vogelparadijs. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 19 pp., more
 • Greeuw, G. (1999). Experimenteel vries-onderzoek Westerscheldetunnel F100 : bevriezen van grond: kruip- en sterkteproeven. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 10 pp., more
 • Klep, L. (Ed.) (1999). Kust op koers: voorstudie. Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministerie van Evonomische Zaken/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Den Haag. 24 pp., more
 • Meijers, P. (1999). Experimenteel vries-onderzoek Westerscheldetunnel F100 : bevriezen van grond inventarisatie van beschikbare kennis, geotechnische aspecten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 91 pp., more
 • van der Horst, E.J. (1999). Literatuurstudie dwarsverbindingen II : dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels : een literatuurstudie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. 48 pp., more
 • (1997). Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel voor een vergunningwet Westerschelde (25187). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 21 pp., more
 • van der Beesen, A. (1997). Waterkader: Vierde Nota waterhuishouding regeringsvoornemen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 90-399-1356-0. 128 pp., more
 • (1996). Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 40 pp., more
 • Holtmann, S.E.; Groenewold, A.; Schrader, K.H.M.; Asjes, J.; Craeymeersch, J.A.; Duineveld, G.C.A.; van Bostelen, A.J.; van der Meer, J. (1996). Atlas of the zoobenthos of the Dutch continental shelf. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Rijswijk. ISBN 90-369-4301-9. 243 pp., more
 • (1994). Preparing to meet the coastal challenges of the 21st Century, conference report, World coast conference 1993, Noordwijk, The Netherlands, 1-5 November 1993. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-3690-144-8. 93 pp., more
 • (1993). Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 53 pp., more
 • De Jonge, V.N. (1992). Physical processes and dynamics of microphytobenthos in the Ems estuary (The Netherlands). Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-369-0112-X. 176 pp., more
 • (1989). Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 28 pp., more
 • (1988). Nederland Deltaland: animatiefilm over het ontstaan van Nederland, en Delta finale: verslag over de bouw van de Oosterscheldekering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 1 video (41 min.) pp., more
 • Voskuil, B.V. (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag . [No pag.] pp., more
 • RWS nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands, more
 • De Water: Waterbeleid en -Beheer in Uitvoering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISSN 0926-3462, more
 • de Ronde, J.G.; Heinen, P.; Oerlemans, J.; Schuurmans, C.; de Wolde, J. [s.d.]. De keerzijde van ons klimaat [BROCHURE]. IMAU (Institute for Marine and Atmospheric research)/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 34 pp., more

Projects (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Delta 2003, more
 • Priority surfactants and their toxic metabolites in waste effluent discharges: an integrated study, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects