Beschrijving | CREST project

Beschrijving

Om de kustveiligheid te garanderen investeert de Vlaamse overheid in de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid. Tevens onderzoekt ze hoe de ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone hand in hand kan gaan met de bescherming tegen overstromingen. De belangrijkste beschermingsmaatregel bestaat in de aanvoer van zand op de stranden en de vooroever.
Ondanks het feit dat zandaanvoer aan onze kust reeds vele jaren wordt toegepast, vormen het ontwerp en de uitvoering van een efficiënte en duurzame suppletie nog steeds een grote uitdaging. Lokale aangroei en erosie van onze stranden en duinen zijn immers een complex gegeven en het resultaat van een combinatie van verscheidene processen zoals golven, getij, sedimenttransport, wind… die moeilijk meetbaar en voorspelbaar zijn. Bovendien bestaat er grote onzekerheid omtrent de snelheid en de mogelijke gevolgen van de onmiskenbare klimaatverandering. Blijven investeren in onderzoek is nodig om de huidige kennis uit te diepen en ze vervolgens te kunnen gebruiken in toepassingen voor onze kust.
Met dit project willen we o.a. inspelen op internationale ontwikkelingen en anticiperen op de kennis die nodig zal zijn om ook in de iets verdere toekomst een veilige en aangename kust te garanderen en dit  aan de hand van vijf wetenschappelijke doelstellingen.
Tevens wordt getracht bestaande data beter te ontsluiten. Met de uitkomst van het project kunnen vervolgens andere onderzoekers en professionals aan de slag in hun expertisedomein.

 

Achtergrondinformatie

Dit project met maatschappelijke finaliteit kadert binnen het Strategisch BasisOnderzoek (SBO) programma van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ‘VLAIO’ (voorheen getrokken door IWT).

Looptijd: 1 november 2015 – 31 oktober 2019

Budget: 1.897.466 EUR

Het consortium bestaat uit experten van de Universiteiten van Leuven, Gent en Brussel, het Waterbouwkundig Laboratorium, afdeling Kust en afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid, KBIN-OD Natuurlijk Milieu en VLIZ aangevuld met valorisatiepartners (IMDC en Fides Engineering). Allen hebben onderzoekservaring met betrekking tot fysische aspecten van kustprocessen (golven, stromingen, sedimentdynamiek). Daarnaast wordt tussentijds afgestemd met een Begeleidingscommissie en technische experts uit binnen- en buitenland.

Projectcoördinator is Jaak Monbaliu, professor aan de KU Leuven.       

|