Valorisatie | CREST project

Valorisatie

 

De wetenschappelijke doelstellingen werden omgezet in vier valorisatiedoelstellingen

 1.  informatie en praktisch advies (incl. richtlijnen) aanbieden over nieuwe modellen voor het berekenen en simuleren van fysische kustprocessen, de windimpact op duinen en stranden en de golfimpact op structuren, gebouwen en mensen;
 2.  advies aanbieden i.h.k.v. kustzonebeheer, in het bijzonder kustveiligheid, noodplanning en ruimtelijke planning;
 3.  informatie verschaffen om een betere inschatting te maken van de milieueffecten van kustbeschermingsmaatregelen, navigatie, etc.;
 4.  praktische informatie aanbieden (e.g. beleidsindicatoren, kaartmateriaal en in situ testlocaties) om de impact van klimaatsverandering, stormen en wind op onze kust te communiceren naar een breed publiek.

 

Het project zal informatie opleveren die voor verschillende belanghebbenden bruikbaar is. Enkele voorbeelden:

 • Instanties met expertise in kustveiligheid, noodplanning en socio-economische gevolgen van overstromingen (overheid, studiebureaus, baggerindustrie…): verbeterde rekenmodellen laten toe om kostenefficiënte kustveiligheidsmaatregelen te ontwerpen en de effecten van toekomstige ingrepen in de kustzone beter te voorspellen. De nieuwe verbeterde klimaatscenario’s voor de Belgische kustlijn zullen als richtlijn dienen voor toekomstige studies. Een verbeterd inzicht in de impact van golfoverslag op structuren en gebouwen, inclusief een verbeterde rekenmethode voor de schade door overstromingen in gebouwen en langsheen de kustlijn, zal toelaten om verbeterde noodplannen op te maken en het huidig veiligheidscriterium scherp te stellen.
 • Instanties met expertise in mariene biologie (overheid, studiebureaus, onderzoekers …): naast het opmeten en bestuderen van de fysische kenmerken worden tevens variabelen die de ecologie van stranden en vooroever bepalen aangereikt (o.a. veranderingen in de sedimentsamenstelling, bodemwrijving en –spanning, zandvolumeverplaatsingen, habitatveranderingen, stabiliteit van het sediment…). Tevens wordt er informatie aangereikt die veranderingen in de ecologisch meest waardevolle strandhabitats (duinen en de strandzwinnen) kunnen voorspellen en verklaren.
 • Instanties met expertise in ruimtelijke ordening (overheid, architecten, kustgemeenten…): er wordt een beter inzicht gekregen in de effecten van wind op zandtransport wat voor kustgemeenten die belast zijn met het ruimen van overtollig zand op de dijk (e.g. vastlopen kusttram en rioleringen) kostenbesparend zal werken. Tevens worden richtlijnen opgemaakt die bruikbaar zijn voor nieuwe bouwaanvragen langsheen de kustlijn.
 • Het ruime publiek: er wordt informatie (website, brochures, conferenties…) aangereikt om de impact van klimaatsverandering op onze kust beter verstaanbaar te maken. Via concrete voorbeelden (kaartmateriaal en testlocaties op het strand) wordt de burger geïnformeerd over de toekomstige uitdagingen voor onze kust in het kader van de bescherming tegen overstromingen. Deze communicatie gebeurt in samenspraak met de bevoegde instanties (Vlaamse overheid en kustgemeenten).

Elke doelgroep (uitgezonderd het ruime publiek) heeft vertegenwoordigers in de Begeleidingscommissie die tweemaal per jaar samenkomt om input en commentaar te leveren op de output van het project.

 

Link met beleid

Het onderzoek binnen het CREST-project is waardevol voor verschillende overheidsinstanties, verschillende onderzoeksgroepen en verschillende industriële partners. Het bestaat uit strategisch onderzoek dat generieke problemen behandelt in verband met de kustdynamiek. Hoewel veel onderzoek met betrekking tot de kustveiligheid lopende is en door de overheid (contractonderzoek) wordt gefinancierd, is dit onderzoek vaak gericht op het oplossen van ad-hoc problemen op een specifieke locatie langs de kustlijn. In het CREST-project wordt een meer algemene aanpak gehanteerd: verschillende types kustzones zullen worden gemonitord, o.a. een zone zonder menselijke ingreep (Koksijde), een zone met antropogene verstoring en een combinatie van gebouwen/duinen (Mariakerke) en een veldexperiment waarbij een kunstmatige dijk zal worden gebouwd op het strand om golfoverslag te simuleren (locatie nader te bepalen).

 

De valorisatieaanpak van het project omvat verschillende maatregelen 

 1.  continue verspreiding van informatie (project website, nieuwsberichten, brochures, etc.);
 2.  regelmatige vergaderingen van de Begeleidingscommissie;
 3.  technische workshops over de ontwikkelingen van de nieuwe rekenmodellen;
 4.  terugkoppeling met eindgebruikers en het grote publiek via conferenties;
 5.  innovatieve rekenmodellen en praktische richtlijnen voor het gebruik door beleidsmakers, wetenschappers, studiebureaus, baggerindustrie;
 6.  producten voor educatoren en beleidsmakers (indicatoren, rapporten en kaartmateriaal);
 7.  wetenschappelijke outreach via wetenschappelijke publicaties, presentaties op wetenschappelijke conferenties , posters en wetenschappelijke rapporten;
 8.  verspreiding van projectinformatie via (sociale) media.
|