Kustzonebeheer en kustvisserij

Kustzones zijn onderworpen aan verschillende beleids- en beheersregimes die vaak opereren in een complexe omgeving van belanghebbenden. Kustvisserij wordt beïnvloed door dit beleid en speelt zelf ook een belangrijke rol bij het toepassen in de praktijk van deze beheersregimes. Er is een breed gedragen behoefte om de ecosysteemaanpak in te voeren in de planning en het beheer van de visserij zodat voldaan kan worden aan de EU-richtlijnen. Het is moeilijk om beleidsmaatregelen succesvol om te zetten in de praktijk, dit vereist een goed begrip van de verschillende juridische, sociale, economische en politieke regelingen die er bestaan ​​tussen de verschillende landen en regio's en de wijze waarop deze de kustvisserij beïnvloeden. Het beheer van kustvisserij wordt besproken in de GIFS toolkit.

Deze activiteit zal helpen bij het inventariseren en begrijpen van de verschillende beleidskaders en benaderingen die bestaan voor het Kanaal en de zuidelijke Noordzee en de manier waarop de kustvisserij hierin opgenomen is. Het zal daarom een verkenning van zowel top-down als bottom-up gemeenschapsbenaderingen van het beheer omvatten, een tweeledige aanpak:

Top-Down: het verkennen en beschrijven van de kenmerken van formele visserijbestuur mechanismen. In Rapport fase 1 worden het kustzonebeheer en de kustvisserij-activiteiten besproken:regionale en sub-nationale onderzoeken werden ontwikkeld om te bestuderen hoe de kustvisserij in de GIFS partnerregio’s interageren met de beleidsvorming en belangrijke besluitvormers op het gebied van geïntegreerde zee- en kustbeheer en dit zowel op lokaal, nationaal als Europees vlak.

Bottom-up: Inzicht verkrijgen in maatschappelijke en politieke bestuursprocessen (vermogen, sociaal kapitaal, participatie en identiteit) en de specifieke betrokkenheid van de vissers en de gemeenschappen. In Rapport fase 2 werden acht case studies uitgevoerd in verschillende Europese vissersgemeenschappen, deze zijn geïntegreerd in de interactive map en analyseren de rol van het beheer van de lokale visserij en de manieren waarop de bestaande infrastructuur en bestuursprocessen positief gecombineerd kunnen worden met het analyseren van economische, ecologische en sociaal -culturele duurzaamheidskwesties.

De onderzoeksresultaten van deze activiteit werden besproken tijdens de GIFS Stakeholder meeting, 'Inzicht in het sociaal-culturele en economische belang van de kustvisserij in het Kanaal en de zuidelijke Noordzee'. De workshop ‘Kustzonebeheer en kustvisserij’ behandelde vier belangrijke thema’s, de resultaten zijn terug te vinden een samenvatting.

Kustvisserij is te belangrijk om te negeren, het ondernemen van stappen voor het waarborgen van de toekomst van de kustvisserij is dringend vereist. De “Inshore fisheries, too important to ignore?” Position Paper omvat alle onderzoeksresultaten van de ‘kustzonebeheer en de kustvisserij’ activiteit.