IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Romeinse zoutproductie in de civitas Menapiorum: Een studie naar het technologische proces op de zoutproductiesites aan de hand van het briquetage-aardewerk uit de regio Zeebrugge-Dudzele
Dekoninck, M. (2017). Romeinse zoutproductie in de civitas Menapiorum: Een studie naar het technologische proces op de zoutproductiesites aan de hand van het briquetage-aardewerk uit de regio Zeebrugge-Dudzele. MA Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 206 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author keywords
    Zout, Briquetage, Productieproces, Romeinse periode, Civitas Menapiorum

Author  Top 
  • Dekoninck, M., more

Abstract
    Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de kennis van de Romeinse zoutproductie, en meer specifiek het technologische proces, langsheen de kust van de civitas Menapiorum (Noord-Frankrijk, België en Zuid-Nederland). Om dit productieproces te bestuderen werd beroep gedaan op enerzijds literaire bronnen (antieke auteurs, opgravingsverslagen en synthesewerken) en anderzijds briquetage-aardewerk uit de regio Zeebrugge-Dudzele waarvoor een regionaal referentiekader werd opgesteld. Uit de vooropgestelde bodem- en randtypologie werden drie zoutcontainervormen onderscheiden met elk een eigen functie: verdamping, drogen en/of transport. Opvallend was het hoge aantal bodemfragmenten op de vindplaatsen waaruit werd afgeleid dat de zoutzieders de bodems bewust van de droog- en transportcontainers afbraken alvorens het zout te verhandelen. De geopperde typologie van ondersteunende pijler- en stabilisatorenfragmenten indiceerde dan weer voor de microregio Zeebrugge-Dudzele – en bij uitbereiding voor de hele civitas Menapiorum – het gebruik van gesloten haarden met directe hitte om de pekel te verhitten en het zout te kristalliseren. Inzichten aangaande de winning van de benodigde grondstoffen konden echter enkel en alleen door middel van natuurwetenschappelijk onderzoek en/of experimentele archeologie worden achterhaald. Een interdisciplinaire aanpak is voor dit onderwerp dan ook onontbeerlijk, gezien de sterke samenhang en wisselwerking tussen mens en landschap in het productieproces en de rol die zout speelde in de Romeinse maatschappij.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author