IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

DeltaLandscape

Dutch title: DeltaLandschap
Period: December 2005
Status: In Progress

Geographical term: ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]
 Institute | Publication 

Institute  Top | Publication 

Abstract
DOEL

Dit project heeft tot doel een landschapsstrategie te ontwikkelen voor de Rijn-Schelde Delta. Dit gebied vormt grensoverschrijdend een landschappelijke eenheid, die in het beleid van de partners zijn weerklank moet vinden. Het project is geslaagd als na afronding blijkt dat de waarde van het Rijn-Schelde Deltalandschap nationaal en internationaal (h)erkend wordt en als deze (h)erkenning doorklinkt in de projecten die partners aanpakken. In dit project wordt een samenhangend landschappelijk perspectief opgemaakt dat het mogelijk moet maken toekomstige keuzes en beslissingen en hun landschappelijke impact ook in grensoverschrijdend verband af te wegen.

Het thema landschap beperkt zich niet tot ‘het buitengebied’, maar staat voor het ruimtelijk geheel van natuurlijke, stedelijke, haven- en agrarische landschappen. De relatie (en niet de tegenstelling) tussen natuur en cultuur staat centraal. Op basis van deze brede definitie wordt naar het landschap gekeken vanuit verschillende functionele thema’s: natuur, verstedelijking, landbouw, recreatie, bedrijvigheid, …

In dit project wordt een samenhangende landschappelijke visie opgemaakt die het mogelijk moet maken toekomstige keuzes en beslissingen ook in grensoverschrijdend verband af te wegen. Het opzet is daarbij om in een later stadium partners en fondsen voor de uitwerking van deelprojecten bijeen te brengen. De DeltaVisie zal hierbij een noodzakelijke kapstok zijn om deze gezamenlijke inzet te kunnen verkrijgen.

RESULTATEN

  1. De eerste fase (december 2005 – maart 2006) betrof het in kaart brengen van alle beleids- en uitvoeringsplannen in de gehele Delta met betrekking tot landschap. Deze inventarisatie resulteerde in de Quick Scan en BeleidsMonitor die een eerste beeld gaven van de landschappelijke entiteiten in het gebied en van overeenstemmingen en knelpunten in de lappendeken van plannen voor de Delta.
  2. Als tweede stap (maart – december 2006) werden de landschappelijke kwaliteiten van het gehele gebied geïdentificeerd in de Delta Atlas, landschapsportret van de Rijn-Schelde Delta. De ontwikkelingsgeschiedenis, de huidige trends en de kansen voor het landschap zijn thematisch in beeld gebracht. In de Atlas wordt naar het landschap gekeken vanuit verschillende functionele thema’s: water, haven en industrie, natuur, wonen, landbouw, infrastructuur, cultuurhistorisch erfgoed en recreatie; dit in overeenstemming met de brede definitie van het begrip landschap. De Delta Atlas vormt een duurzaam landschapsportret dat het tijdelijke van een beleidsanalyse overstijgt. Met veel fotomateriaal en illustraties is getracht het deltalandschap in beeld te brengen. Op deze manier is een ‘deltagevoel’ vertolkt dat herkenbaar en beleefbaar is voor een breed publiek.
  3. Vervolgens wordt in de derde fase (december 2006 – november 2007) met de verschillende partners het LandschapsManifest voor de Rijn-Schelde Delta opgesteld. Het Manifest is opgevat als een intentieverklaring op drie niveaus: gezamenlijke perspectieven, gedeelde beleidsthema’s en vervolgactiviteiten worden erin geformuleerd. Het manifest moet een antwoord geven op de vraag hoe havengebonden, economische en stedelijke activiteiten samen kunnen gaan met het versterken van natuurlijke en landschappelijke waarden. Met het Manifest wordt gestreefd naar afstemming tussen het huidige beleid van de verschillende partners en het gezamenlijk onderschrijven van prioriteiten.
  4. Na ondertekening van het LandschapsManifest zal de vierde projectfase starten (november 2007 e.v.). Het gezamenlijk perspectief in het Manifest biedt een gemeenschappelijk kader aan bestaande initiatieven en kan dienst doen als noodzakelijke kapstok voor nieuwe projecten. De gedeelde beleidsthema’s vormen het onderwerp van masterclasses voor beleidsmakers en –uitvoerders die twee maal per jaar zullen worden georganiseerd. Ten slotte zal de periodieke publicatie van de BeleidsMonitor DeltaLandschap een belangrijk instrument vormen om de partners op de hoogte te houden van elkaars activiteiten om in de nodige afstemming te kunnen voorzien. De BeleidsMonitor vormt ook een spiegel voor nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het gezamenlijk onderschreven perspectief. De periodieke uitgave maakt het mogelijk om belangrijke evoluties of trends te onderkennen.

Publication  Top | Institute 
  • Verbeeck, M.; de Koning, E.; Elshout, D. (2006). De Delta atlas, landschapsportret van de Rijn-Schelde Delta. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen op Zoom. 121 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication