IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Lifewatch microbial foodweb
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=181

Dutch title: Lifewatch microbiële voedselweb
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid & Voedselveiligheid; Laboratorium voor Chemische Analyse (LCA), more, partner
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more, partner

Abstract
Het uit te voeren onderzoek kadert in het recent gestarte ESFRI‐LifeWatch project “Vlaams marien observatorium en data generatie”. Dit project heeft tot doel om aan de hand van real‐time monitoring met nieuwe observatietechnologiën de toestand van het Belgische Noordzee‐ ecosysteem beter te begrijpen en te voorspellen. Het onderzoek van de bursaal zal zich focussen op de implementatie van een on‐board flowcytometer voor de continue monitoring van verschillende sleutelgroepen en ‐taxa binnen het microbiële voedselweb. Dit omvat intercalibratie van flowcytometrische signalen met data bekomen via pigmentanalyse (HPLC), in situ fluorescentie, microscopische imaging en moleculaire technieken. Een combinatie van deze observatietechnieken zal gebruikt worden om de ruimtelijke en temporele dynamiek van het plankton in de Belgische kustzone in kaart te brengen en de regulatie hiervan door abiotische condities (turbiditeit, organische belasting, polluenten...) en biotische interacties (begrazing, competitie...) kwantitatief te modelleren. Daarnaast zal aan de hand van simultane metingen van toxineprofielen van microplankton en de waterkolom via hoge resolutie massaspectrometrie het voorkomen en de samenstelling van toxische algenbloeien in kaart gebracht worden en nagegaan worden onder welke omstandigheden het risico op dergelijke bloeien het grootst is. Het project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd tussen de betrokken UGent‐laboratoria en het VLIZ.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes