IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Economische randvoorwaarden Deltaprogramma Kust
(2010). Economische randvoorwaarden Deltaprogramma Kust. ministerie van VROM/Witteveen + Bos: Rotterdam. 40 pp.

Available in

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water; Terrestrial

Abstract
    In het kader van de ontwikkeling van het Deltaprogramma, wordt door het rijk een visie aangaande de Nederlandse kust ontwikkeld die gevoed wordt door provinciale visies. Dit gebeurt in het Nationale kader voor de kustuitbreiding. Aangezien in het advies van de commissie Veerman kustuitbreiding als optie genoemd wordt, is de vraag hoe en in hoeverre de speelruimte hiervoor afgebakend kan worden. In het eerste Deltaprogramma dat rond Prinsjesdag naar de tweede kamer gaat wordt het ‘brede denken‘ van de commissie Veerman tot het nuttige en noodzakelijke proporties teruggebracht. Kustuitbreiding kan plaats vinden in de vorm van smalle op veiligheid gerichte landaanwinning, maar ook in de vorm van brede op ruimtegebruik gerichte landaanwinning. In het advies van de Deltacommissie ligt de focus op de brede landaanwinning. Deze is niet alleen geschikt om de veiligheid van de kust te vergroten, maar biedt tevens ruimte voor allerlei gebruiksvormen zoals natuur, recreatie, energie etc. Het is dan ook verleidelijk om vanuit regionaal economisch oogpunt in een visie verschillende gebruiksmogelijkheden hiervoor op te nemen. Een brede landaanwinning biedt immers ruimte voor projecten. Om te voorkomen dat er in een later stadium vele mogelijke projectvoorstellen op maatschappelijke kosten en baten beoordeeld moeten worden, is het zinvol om voordat er concrete voorstellen geformuleerd zijn, een voorwaardelijk en tevens richtinggevend economisch kader te schetsen. In de voor u liggende rapportage wordt daarom een economisch kader geschetst waarbinnen voorstellen ontwikkeld kunnen worden en waaraan voorstellen getoetst kunnen worden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top