IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Morfologie en ecologie van de Schelde-monding: overzicht van bestaande kennis en data
van der Werf; J.; Meijer-Holzhauer, H. ; van der Spek, A.; van Weerdenburg, R.; Craeymeersch, J.; Tulp, I.; Ysebaert, T. (2020). Morfologie en ecologie van de Schelde-monding: overzicht van bestaande kennis en data. Deltares: Delft. 92 pp.

Available in

Keyword
Author keywords
    Schelde-monding; morfologie; ecologie; pilotsuppletie; literatuurstudie

Abstract
    Rijkswaterstaat is voornemens om een suppletie in de monding van het Schelde-estuarium aan te leggen, om te onderzoeken of suppleties in dit gebied bijdragen aan de instandhouding van het kustfundament en de veiligheid van de kust en het achterland. De data die worden verkregen middels de monitoring van deze suppletie zullen ook worden ingezet om de morfologische en ecologische kennis van het gebied te vergroten. Dit rapport beschrijft de bestaande kennis en data van de morfologie en ecologie van de Schelde-monding. Het heeft mede tot doel hiaten in de morfologisch en ecologische kennis en monitoringsdata te definiëren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top