IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium
Van Eck, B.T.M. (Ed.) (1999). De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Schelde InformatieCentrum: Middelburg. ISBN 90-369-3434-6. 120 pp.
De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium

Available in  Author | Datasets 
Document type: Atlas

Keywords

Author  Top | Datasets 
 • Van Eck, B.T.M., editor, more

Datasets (70)
 • Aantal zeehonden in de Delta in de 20e eeuw (Schelde), more
 • Administratieve bekkens, het waterbeheer (Westerschelde), more
 • Afvoer Schelde 1949-1993 bij Schelle, more
 • Afvoer Schelde in een nat en in een droog jaar, more
 • Archeology in the Scheldt estuary, more
 • Beleidsplan Westerschelde-zonering 1999 (BOWS, ICBS), more
 • Bevolkingsdichtheid in het Scheldestroomgebied, more
 • Bodemkwaliteit van de Westerschelde, more
 • Cadmium in de Westerschelde, more
 • Cadmiumconcentraties in de Westerschelde, more
 • Concrete in the Westen Scheldt, more
 • Dichtheid bodemdieren in de Westerschelde, more
 • Discharge points in the Western Scheldt, more
 • Division fresh and salt water in the Western Scheldt, more
 • Drainage of the Scheldt-Basin, more
 • Droogvallende gebieden in de Westerschelde, more
 • dumplocations in the Western Scheldt, more
 • Ecotopen in de Westerschelde: intergetijdengebieden en water, 1996, more
 • Emissies nutriënten speerpuntbedrijven (Procentueel: 1985=100%) in de Westerschelde, more
 • Emissies organische microverontreinigingen ten opzichte van 1985 in de Westerschelde, more
 • Emissies zware metalen in de Westerscheldeten opzichte van 1985, more
 • Erosie- en sedimentatiepatronen in de Westerschelde, more
 • Fish grounds cockles in the Western Scheldt, more
 • Fishing grounds, sole and shrimp in the Western Scheldt, more
 • Fluorantheen (PAK's) in de Westerschelde, more
 • Fosfor in de Westerschelde, more
 • Functies ondiepe gebieden in de Westerschelde, more
 • Gemiddelde plaathoogtes in de Westerschelde (m t.o.v. NAP), more
 • Gewonnen hoeveelheden zand uit de Westerschelde, more
 • Hoogwaterstanden bij gemiddeld getij in de Schelde, more
 • Inpolderingen rond de Westerschelde, more
 • Kabels, leidingen en zinkers in de Westerschelde, more
 • Laagwaterstanden bij gemiddeld getij in de Schelde, more
 • Levensgemeenschappen bodemdieren in de Westerschelde, more
 • Lokale bodemkwaliteit in de Westerschelde, more
 • Maintenance and expansion works in 1998 in the Western Scheldt, more
 • Maximum stroomsnelheid tijdens eb bij gemiddeld getij in de Westerschelde, more
 • Maximum stroomsnelheid tijdens vloed bij gemiddeld getij in de Westerschelde, more
 • Mediane (D50) korrelgrootte in de Westerschelde, more
 • Ongevallenfrequentie per vaartuigkilometer in de Westerschelde, more
 • Ontwikkeling tot Scheldegebied van 1000 - heden (Westerschelde), more
 • Ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in Vlissingen, Borssele, Terneuzen, Sas van Gent, more
 • Oppervlakte droogvallend gebied in de Westerschelde in 1992, more
 • Oppervlakte verdeling land van Saeftinge (Westerschelde), more
 • Oppervlaktes ondiep water, slikken, platen, schorren en geulen van de Westerschelde in 1960, 1990, 1996 en 1998, more
 • PCB 153 in de Westerschelde, more
 • PCB-gehalten in mosselen uit de Westerschelde, more
 • Percentage slib in de Westerschelde, more
 • Procentueel aandeel in goederenoverslag van havens Vlissingen en Terneuzen in de Hamburg - Le Havre range, more
 • Provincie, waterschappen, dienstkringen en scheepvaartdiensten (Westerschelde), more
 • Ridges in the Western Scheldt, more
 • Scheepsstromen en veiligheid in de Westerschelde, more
 • Schematische weergave van de voortplantingssnelheid van het getij in de Westerschelde, more
 • Sedimenttransport in de Westerschelde, more
 • Stikstof in de Westerschelde, more
 • Stikstofbalans opgeloste componenten (Westerschelde), more
 • Totale goederen overslag havens Vlissingen en Terneuzen, more
 • Vegetatie platen van Hulst (Westerschelde), more
 • Vegetatie schor bij Bath (Westerschelde), more
 • Vegetatie schor van Waarde (Westerschelde), more
 • Vegetatie Zuidgors (Westerschelde), more
 • Verdronken land van Saeftinge, benamingen en hoogteligging, more
 • Verdronken land van Saeftinge, hoogteveranderingen (Westerschelde), more
 • Verdronken land van Saeftinge, vegetatie (Westerschelde), more
 • Waterdiepte in de Westerschelde, more
 • Watershed of the Scheldt, sub-basins, more
 • Watershed of the Scheldt, Topography, more
 • Western Scheldt, Topography, more
 • Zandwinning in de Westerschelde, more
 • Zonering scheepvaart in de Westerschelde, more

Pictures Top | Author | Datasets