IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Zoet-Zout
www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1295256

Engelstalige titel: Sweet-Salt
Referentie nr.: OND1295256
Periode: Januari 2003 tot December 2003
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecosystemen; Natuurbehoud
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Kennis & Innovatie (DK), meer, financier
  • Wageningen University and Research Centre; Alterra, meer, secretariaat
  • Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), meer, secretariaat
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, partner

Abstract
Beknopte inhoudelijke beschrijving: doel van project, afbakening, fasering, bestaande kennis, beleidsrelevantie etc. Onderzoek naar de mogelijkheid van het herstellen van schade aan en ontwikkelen van potenties van Noordzee- en kustecosystemen, met name in het herstel en vormgeving van zoet-zoutovergangen, alsmede de consequenties van (mogelijke) activiteiten in Noordzee en kust voor andere sectoren als de landbouw, natuur en visserij. Geleidelijke overgangen van zoet naar zout zijn in Nederland nagenoeg geheel verdwenen. Allereerst zal een overzicht worden gemaakt van de verschillende typen zoet zout gradiënt en de ecologische waarden van de verschillende typen. Daarna zal worden aangegeven in welke delen van het kustgebied de verschillende gradiënten weer te herstellen zouden zijn, waarbij uitgegaan wordt van zeespiegel, hoogte achterland, veiligheid en belangen van andere gebruikers. Bestaande plannen zullen kritisch worden bekeken op deze aspecten, en in een rapport zal worden aangegeven hoe bij de verschillende plannen de gestelde doelen het best bereikt kunnen worden. Voor de Delta is herstel van zoet-zout voor Haringvliet gaande en worden zoet-zout gradienten tussen Zoommeer en Oosterschelde en Grevelingen en een verbinding tussen Ooster- en Westerschelde overwogen. Verder wordt er een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam aangelegd en wordt een zoet-zout gradient in de Schelde overwogen. In de afsluitdijk wordt een extra spuimiddel aangelegd hetgeen tot andere zoet-zout overgangen in de waddenzee leidt. Deze projecten hebben grote potenties voor bevordering visintrek, bevordering mosselbroedval en bevordering biodiversiteit. Verder kan de afnemende productiviteit van met name de Oosterschelde worden voorkomen door toevoer van voedselrijk zoet water. In 2003 zal een state of the art rapport worden gemaakt met beleidsvragen, mogelijke antwoorden en aanbevelingen voor vervolgonderzoek waarbij afstemming met een nationaal programma zoet-zout overgangen wordt nagestreefd State of the art: Er bestaat op dit moment een Zoet-Zoutplatform waar gediscussieerd wordt over mogelijke zoet zout overgangen. Door nauw contact met de deelnemers is de meest up to date informatie beschikbaar. Ook worden verschillende voorstellen nader uitgewerkt voor verschillende initiatiefnemers (RWS, RIKZ, Dir Zuidwest, RDIJ etc). Uitwerking geschiedt door onderzoekinstituten en adviesbureaus. Door nauwe contacten zijn de meeste plannen in een vroeg stadium beschikbaar. RESULTATEN EN KENNISOVERDRACHTACTIVITEITEN : product, opleverdata, go/no go-momenten, wat moet bereikt zijn bij "go", welke afspraken zijn gemaakt indien resultaat niet bereikt kan worden, communicatieplan etc. Er wordt een overzicht gemaakt van bestaande en in ontwikkeling zijnde plannen en er wordt aangegeven wat de potenties zijn voor natuurherstel en bevordering diversiteit en productiviteit. Tevens zal worden aangegeven wat nodig is om de potenties te realiseren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten