IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vogeleiland Neeltje Jans (broedgelegenheid kustbroedvogels)

Parent project: Execution programme 'Restoration and Institution National waters', more
Period: 1987 till 1990
Status: Completed

Thesaurus term: Breeding sites
Taxonomic term: Aves [WoRMS]
Geographical term: ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (5)  Top 

Abstract
Doelstelling

  • Aanleg vogeleiland voor kustbroedvogels (sterns, Kluut, kleine plevieren) als compensatie van verloren gegane broedgebieden
  • Hoogwatervluchtplaats
  • Observatie- en natuureducatiemogelijkheid

Maatregelen
Aanleg van vogeleiland, bestaande uit zand met daarop kokkelschelpen en een hoefijzervormige vooroeververdediging van stortsteen (tegen afslag)
Jaarlijks verwijderen van de begroeiing vóór het broedseizoen, plaatsen van borden en het opbrengen van ong. 10 m3 kokkelschelpen; in 1994 en 1996 is ca. 150 ton steenstort opgebracht op plaatsen waar het weefsel zichtbaar werd; in 1997 vond rattenbestrijding plaats

Evaluatie

  • Eiland ligt op ca. 100 m van het werkeiland en een zandplaat die bij laagwater droog valt. Hierdoor bleek het eiland makkelijk bereikbaar voor ratten waardoor predatie optrad (Hoekstein 1997; Meininger & Graveland 2001). Door de makkelijke bereikbaarheid bij laagwater treedt ook met enige regelmaat verstoring door mensen op.

  • Ondanks de aangelegde oeverbescherming is door golfslag en overspoeling een groot deel van het opgebrachte zand en schelpmateriaal verdwenen en is het eiland inmiddels zover verlaagd dat het ook in het broedseizoen regelmatig overspoeld wordt.

  • Vanuit dit laatste punt komen Meininger & Graveland (2001) tot de aanbeveling om bij de aanleg van een broedeiland in een intergetijdengebied rekening te houden met de onvoorspelbaarheid van overspoeling door niveauverschillen aan te brengen.

Conclusie

  • Het eiland heeft geen ideale ligging. Een kunstmatig broedeiland kan beter door een geul van het vasteland gescheiden zijn.
  • Een ingrijpend technisch herstel aan het eiland is noodzakelijk.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes