IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Monitoring the effects of disposal of dredged material on the benthos of the Belgian coast

Original title: Monitoring van de effecten van het lossen van baggerspecie op het bodemleven voor de Vlaamse kust
Acronym: BAGGER
Period: 1979
Status: In Progress
 Institutes 

Institutes (6)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, sponsor
  • Onderzoeksdomein Visserij, more
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), more
  • Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, more
  • Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO), more

Abstract
Binnen deze opdracht wordt nagegaan in welke mate het lossen van baggerspecie een invloed heeft op het ecosysteem op en rond de vijf huidige loswallen, door een vergelijking met enkele referentiezones. Halfjaarlijks worden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd op het sediment en het bodemleven, teneinde veranderingen of trends te kunnen waarnemen.

De meest gebruikte parameters daarvoor zijn tot op heden nog steeds (1) densiteit (aantal individuen per oppervlakte-eenheid), (2) diversiteit (gebaseerd op het aantal soorten en het aandeel van elke soort in de totale densiteit) en (3) biomassa (gewicht per oppervlakte-eenheid) van het benthos.

De diversiteit van het benthos is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het Noordzee – ecosysteem. Daarnaast is ook de totale densiteit een goede weergave van de ecologische toestand van een gebied. Een hoge diversiteit alleen is namelijk niet voldoende om van een rijk en gezond gebied te spreken. In het bijzonder geeft de biomassa een idee van de omvang van de voedselvoorraad voor hogere organismen in het voedselweb en kan deze parameter gebruikt worden voor het berekenen van energiefluxen.

Als indicator wordt onderzocht wat de variaties op korte en lange termijn zijn in deze drie aan elkaar gerelateerde parameters, en dit in relatie tot enkele omgevingsvariabelen, zoals bodemsamenstelling en temperatuur.

De chemie (PCB's, PAK's, zware metalen), de biochemie (EROD, bio-accumulatie) en de pathologie (visziekten) worden gelijklopend onderzocht door de Groep Chemisch Milieuonderzoek (interne link naar de groep chemie en de sectie milieumonitoring).

De resultaten van deze continue monitoringstudie worden tweejaarlijks gerapporteerd aan de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW, het voormalige AWZ). Tevens worden de onderzoeksresultaten van ILVO-Visserij tweejaarlijks gebundeld met deze van BMM, MOW-aMT, MDK-afdeling Kust en CODA in een syntheserapport.

De rapporten worden gebruikt door MOW - afdeling Maritieme Toegang bij de beoordeling van de aanvraag van nieuwe baggerstortvergunningen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes