IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Naar een Geïntegreerd Watervoorzienings- en Natuurontwikkelingsplan (GWEN) voor de Westkust: gaan waterwinning en natuurontwikkeling hand in hand in overdekt waddenlandschap of Lenspolder?
Degezelle, T.; Martens, K.; Van Camp, M.; Van Verre, M.; Walraevens, K.; Hoffmann, M. (2003). Naar een Geïntegreerd Watervoorzienings- en Natuurontwikkelingsplan (GWEN) voor de Westkust: gaan waterwinning en natuurontwikkeling hand in hand in overdekt waddenlandschap of Lenspolder? Universiteit Gent: Gent. 232 pp. + annexes pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Conservation > Nature conservation
  Management > Ecosystem management > Coastal zone management
  Water supply

Authors  Top 
 • Degezelle, T.
 • Martens, K., more
 • Van Camp, M., more
 • Van Verre, M.
 • Walraevens, K., more
 • Hoffmann, M., more

Abstract
  De waterwinmogelijkheden op twee plaatsen in het westelijk kustgebied, het overdekte waddenlandschap ten westen van Adinkerke en de Lenspolder nabij Nieuwpoort, werden nagegaan aan de hand van grondwatermodellen die verschillende mogelijke alternatieven simuleerden en toelieten de effecten ervan op het grondwaterreservoir te evalueren.Een grondwaterstromingsmodel van het ganse westelijke kustgebied werd opgesteld. Het modelgebied strekt zich uit van de IJzermonding in het oosten tot voorbij de Belgisch-Franse grens in het westen. In het zuiden vormt het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort de grens, in het noorden de Noordzee. Met dit model werd de grondwaterstroming gesimuleerd voor de natuurlijke toestand zonder pomping, met de bestaande winningen en recente winningsgegevens en van de geplande toestand met infiltratie in de Doornpanne. Deze drie simulaties kunnen als referentiesituaties beschouwd worden.Vervolgens werden zeven configuraties van waterwinningsimplementaties doorgerekend: vijf in het overdekte waddenlandschap en twee in de Lenspolder. Hierbij wordt een jaarlijks winningsdebiet van 1 miljoen m3 vooropgesteld. Dit is voldoende om de huidige winning in de Westhoek te vervangen. Bij de uitgevoerde berekeningen wordt de afbouw van deze winning in rekening gebracht. In het overdekte waddenlandschap werden volgende alternatieven bestudeerd:- Uitdieping en verbreding van het Langgeleed met inplanting van ondiepe pompputten langs de zuidzijde.- Idem, maar met de plaatsing van zowel een ondiepe als een diepe puttenbatterij. Elke puttenbatterij pompt 1 miljoen m3 per jaar maar enkel het ondiep gewonnen water kan gebruikt worden.- Waterwinning rondom de aanwezige vijvers. Ondiepe putten worden ingeplant langs de zuid- en oostzijde van de put, die op een constant peil wordt gehouden. Hiervoor kan water vanuit het Langgeleed gebruikt worden.- Omleiding van het Langgeleed via een tracé ten zuiden van de spoorwegberm en inplanting van ondiepe putten langs de zuidzijde ervan. Het Langgeleed kan omgeleid worden via het bestaande Kruisgeleed. Nabij de vijvers kan de omleiding terug op het huidig traject aansluiten. De bestaande loop van het Langgeleed kan afgesloten worden.- Aanleg van een infiltratiekanaal ten zuiden van het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en inplanting van diepe en ondiepe pompputten tussen het kanaal en de Cabourduinen. Het infiltratiekanaal moet kunstmatig gevoed worden.De simulaties met het regionaal stromingsmodel houden steeds rekening met gemiddelde seizoensschommelingen. Hierdoor kon de evaluatie gebeuren op basis van represen-tatieve winter- en zomerstanden, die de twee extremen zijn waartussen het grondwater-regime zich in de loop van het jaar bevindt. Extreme meteorologische condities (lange perioden van uitzonderlijke droogte of neerslag) kunnen evenwel aanleiding geven tot situaties die door het model niet berekend werden. In de Lenspolder werden volgende twee waterwinningsconfiguraties gesimuleerd:Verbreding en uitdieping van de Beek zonder Naam en inplanting van pompputten langsheen de beek. Aanleg van een grote, diepe infiltratievijver centraal in de Lenspolder (diameter 400 m) met inplanting van pompputten perifeer langs de oever.Ten slotte werden twee detailmodellen opgesteld. Deze betreffen profielsimulaties die uitgevoerd werden met een stoffentransportmodel dat toelaat de te verwachten evolutie van de saliniteit in het opgepompte water te berekenen.Voor het overdekte waddenlandschap werd het detailmodel gebruikt om het effect van ondiep, diep of gecombineerd diep en ondiep pompen te vergelijken.Voor de Lenspolder werd het detailmodel gebruikt om de infiltratie vanuit de Beek zonder Naam en vanuit het bekken te begroten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors