IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied
www.inbo.be/content/page.asp?pid=MON_waaslandhaven

Referentie nr.: 02/016
Periode: Oktober 2002 tot December 2002

Thesaurustermen: Ecologie; Monitoring; Plantendek
Geografische term: België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]
 Instituten | Dataset 

Instituten (2)  Top | Dataset 

Abstract
Aanleiding:
In het besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 2002, dat invulling geeft aan het validatiedecreet (14/12/01) en de flankerende resolutie van het Vlaams Parlement (20/02/02), werd het IN aangeduid als uitvoerder van deze monitoring en evaluatie. Er wordt samengewerkt met AMINAL afd. Natuur die het beheer over de gebieden kreeg toegewezen.

Doelstellingen:

  • het opstellen, uitvoeren en rapporteren van een monitoringplan voor het ecologisch netwerk in het Antwerps havengebied dat toelaat om de evolutie van de natuurwaarden in het gebied te toetsen aan de instandhoudingsdoelstellingen. De volgende elementen komen hierbij aan bod: fauna, flora, grond- en oppervlaktewaterstanden, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.
  • voorstellen formuleren om indien nodig het gevoerde beheer bij te sturen.
  • ruimere situering van de problematiek in de strategische planning voor het havengebied en in een Europese context.)

Aanpak:
Het monitoringplan evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het Natura 2000 gebied in de Waaslandhaven en in de compensatiegebieden. Onderzochte parameters zijn de vogelpopulaties, de vegetatie, dagvlinders, libellen, waterinvertebraten, amfibieën, kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater in relatie tot fauna en flora. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de evoluties in de compensatiegebieden. Aangezien het voornamelijk om vogelrichtlijngebied gaat ligt de grootste nadruk op het vogelonderzoek.
Het luik ornithologie omvat broedvogels, overwinteraars en doortrekkers. Aandachtsgroepen zijn de Bijlage I soorten van de Vogelrichtlijn (70/409/EEG), Vlaamse Rode Lijst soorten en internationaal belangrijke soorten volgens de criteria van de Ramsarconventie. Voor enkele broedvogelsoorten wordt ook het reproductiesucces vergeleken in verschillende habitattypen binnen het studiegebied en dat in andere gebieden in de geografische regio.
De resultaten worden wetenschappelijk gerapporteerd aan de Europese commissie die hiermee een beoordeling zal kunnen maken of aan de compensatiemaatregelen in het kader van het Natura 2000 Netwerk is voldaan. Aan de beheerscommissie commissie dienen bovendien eventuele bijsturingen voor het beheer van de gebieden voorgesteld te worden.

Dataset  Top | Instituten 
  • MNO Monitoring Waaslandhaven, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset