Samenwerkingsakkoorden | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Samenwerkingsakkoorden

Sinds het ontstaan van het VLIZ is het steeds een centrale taak geweest om het marien wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin te ondersteunen en zichtbaar te maken. De samenwerkingen met universiteiten, onderzoeksinstituten en individuele onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland worden daarom voortdurend verder uitgebouwd.

Het VLIZ heeft een dertigtal samenwerkingsakkoorden met universiteiten, individuele onderzoeksgroepen, wetenschappelijke instituten, netwerkorganisaties en overheidsinstanties, waarvan sommige reeds lopen van bij de opstart van het VLIZ. Deze samenwerkingsakkoorden verzamelen concrete afspraken en actiepunten om de ondersteuning rond databeheer, bekendmaken van onderzoeksresultaten, documenteren van werkzaamheden en coördinaten van de onderzoeksgroep, gebruik van onderzoeksinfrastructuur, en dergelijke te concretiseren.

Op regelmatige tijdstippen bezoekt een team van VLIZ-medewerkers deze onderzoeksgroepen om de noden en wensen nog beter te kunnen detecteren en de huidige samenwerkingsovereenkomsten te herzien. Daarnaast worden diverse andere wetenschappelijke groepen bezocht om informatie over  activiteiten en dienstverlening uit te wisselen en proactief mogelijke samenwerkingen te stimuleren.

Nationale samenwerkingsakkoorden

Nationale samenwerkingsakkoorden zijn momenteel o.a. afgesloten met:

Wetenschappelijke instellingen

 • Universiteit Hasselt
  In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de UHasselt, voornamelijk met betrekking tot  biodiversiteits- en taxonomische databanken.
 • Universiteit Gent
  In 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de interfacultaire mariene onderzoekscluster Marine@UGent. Daarnaast zijn er nog samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met individuele onderzoeksgroepen of professoren, voornamelijk met betrekking tot mariene biodiversiteitsgegevens. In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Universiteit Gent en het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende voor de realisatie en uitbating van een experimentele vliegkooi i.f.v. vogelonderzoek.
 • Universiteit Antwerpen
  In 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de UA, voornamelijk met betrekking tot milieueffecten Zeeschelde (OMES).
 • Université libre de Bruxelles
  In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de ULB, voornamelijk met betrekking tot mangroves.
 • Vrije Universiteit Brussel
  In 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de VUB, voornamelijk met betrekking tot  mangroves.
 • KU Leuven
  In 2006 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de KU Leuven, voornamelijk. met betrekking tot databanken, hydrodynamica, sedimentmechanica en mariene en estuariene biologie.

Overheidsinstanties

 • Provincie West-Vlaanderen
  In 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de provinciegouverneur in het kader van het depotbeheer voor de uitvoering van de wet betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water.
 • Vlaamse Milieumaatschappij
  In 2009 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de VMM, voornamelijk met betrekking tot databanken i.v.m. monitoring van overgangs- en kustwateren.
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  In 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het INBO, voornamelijk met betrekking tot informatie-uitwisseling en databeheer marien en kustgebonden onderzoek.
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
  In 2004 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het Agentschap Onroerend Erfgoed, voornamelijk met betrekking tot maritieme archeologie en varend erfgoed.
 • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  In 2003 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het MOW, voornamelijk met betrekking tot de ontsluiting en uitwisseling van wetenschappelijke informatie en exploitatie van meetgegevens van getijgebonden systemen.
 • VLOOT dab
  Het VLIZ heeft met VLOOT dab een samenwerkingsovereenkomst die de inzet en het beheer van het onderzoeksschip Simon Stevin regelt. In 2014 werd een bijakte ondertekend voor de optimalisatie van vaartijd met de RV Simon Stevin. Een tweede bijakte werd in 2015 ondertekend voor een meer flexibele beschikbaarheid van het onderzoeksschip (buiten het beschikbaarheidsschema), de inzet van het onderzoeksschip bij publieke evenementen en de inschakeling van het schip in ESFRI's (European Strategy Forum on Research Infrastructures) en andere internationale samenwerkingsverbanden van gecoördineerd marien onderzoek.

Netwerkorganisaties

 • De Blauwe Cluster
  In 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en De Blauwe Cluster, ter bevordering van samenwerking op het gebied van projectwerking, internationalisering van het onderzoek, wetenschappelijke ondersteuning, gemeenschappelijke evenementen en communicatie, alsook rond de vertegenwoordiging van het VLIZ in de beheersorganen van De Blauwe Cluster.  

Internationale samenwerkingsakkoorden

Internationale samenwerking en krachtenbundeling vormen tevens een belangrijke strategie van het VLIZ om de grote uitdagingen waar de zeeën voor staan, het hoofd te kunnen bieden. De samenwerking met buitenlandse experten geeft een belangrijke impuls om excellent en innovatief wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Het VLIZ heeft momenteel vier bilaterale samenwerkingsakkoorden met internationaal gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Deze samenwerkingsakkoorden verzamelen concrete afspraken en actiepunten om de ondersteuning te concretiseren rond databeheer, bekendmaken van onderzoeksresultaten, documenteren van werkzaamheden en coördinaten van de onderzoeksgroep, gebruik van onderzoeksinfrastructuur, en dergelijke.

 • AZTI - Pasaia, Spain
  VLIZ signed a Memorandum of Understanding with the Basque AZTI. This research centre has a strong marine expertise and is known for delivering cutting-edge products and technologies.
   
 • Dirección General Intereses Marítimos (DIGEIM) - Quito, Ecuador
  Het VLIZ en de Algemene Directie Maritieme Zaken (DIGEIM) van de Ecuadoriaanse marine werken al sinds 2008 samen, maar in 2020 ondertekenden ze een Memorandum of Understanding om deze samenwerking verder uit te bouwen. De overeenkomst vermeldt doelstellingen zoals de gezamenlijke uitvoering van mariene onderzoeksprojecten, het versterken van de banden tussen de mariene onderzoeksnetwerken in beide landen, en de uitwisseling van data, informatie en expertise over diverse thema’s heen.
   
 • Instituto del Mar del Peru - Lima, Peru
  In 2019 ondertekenden het Instituto del Mar del Peru (IMARPE) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een Memorandum of Understanding. Hiermee drukken ze de nieuwe partners de wens uit om een hechtere wetenschappelijke samenwerking en kennisuitwisseling uit te bouwen. Zo kan er in de toekomst bijvoorbeeld gewerkt worden naar uitwisseling van expertise en gegevens, en wederzijdse toegang tot elkaars onderzoeksinfrastructuren zoals onderzoeksschepen en -instrumenten.
   
 • Ethic Ocean - Parijs, Frankrijk
  In 2019 werd de eerder in 2014 afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen het VLIZ en Ethic Ocean (toen nog onder hun oude naam SeaWeb Europe) hernieuwd, met als extra partner het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) als extra partner. De MoU kwam er in het kader van de Belgische bewerking van hun “Guide des espèces à l’usage des professionnels” en behelst gezamenlijke acties, de uitwisseling van kennis, data en informatie én de gezamenlijke opmaak van afgeleide producten.
 • NingBo University - NingBo, China
  In 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en Ningbo University (NBU) om een wederzijds begrip en academische samenwerking op basis van het wederkerigheidsbeginsel te bevorderen. Algemene gebieden voor samenwerking zijn uitwisseling van personeel, gezamenlijke onderzoeksprojecten, uitwisseling van informatie, academische materialen en publicaties en ten slotte deelname aan academische conferenties en seminars, of organisatie van academische conferenties en seminars.
 • University of California Santa Barbara - Santa Barbara, USA
  In 2017 ondertekenden het VLIZ en het Benioff Ocean Initiative (BOI) van de University of California Santa Barbara (UCSB) een overeenkomst om nauw samen te werken op het vlak van marien onderzoek, expertise uit te wisselen en mobiliteit van onderzoekers te bevorderen.
 • L’Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (UQAR-ISMER) - Québec, Canada
  In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het UQAR-ISMER om de ontwikkeling op het vlak van marien onderzoek te versterken tussen beiden instellingen. Dit zorgt voor een uitwisseling van onderzoeksapparatuur en de ontwikkeling van onderzoeksprojecten. Ook uitwisselingsprojecten van studenten, professoren en wetenschappelijk personeel tussen beiden instituten komen hierdoor ten goede.
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) - Texel en Yerseke, Nederland
  In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het NIOZ om de kennisontwikkeling ten behoeve van maatschappelijk relevante vraagstukken te versterken. Hierbij wordt de beschikbaarheid en het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, beheer en beleidsontwikkeling bevorderd, gezamenlijke initiatieven voor onderzoek ontwikkeld en de inzet van elkaars faciliteiten optimaal benut.
 • Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) - Mombasa, KeniaIn 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het KMFRI om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen. Een website ter ere van deze hernieuwde en historische samenwerking, opgestart met het Kenya-Belgium Project (KBP) in 1984, biedt een uitgebreide collectie aan mariene publicaties, een fotogalerij en de recente ontwikkelingen in deze samenwerking.