Kennisvalorisatie naar Beleid

Het VLIZ heeft een specifieke taakstelling om marien onderzoek te valoriseren voor het marien en kustgebonden beleid. Hierbij wordt ingezet op het vertalen van de meest actuele wetenschappelijke inzichten naar beleidsrelevante producten en diensten. Daarnaast investeert het VLIZ gericht in de wetenschappelijke kennisopbouw omtrent beleidsrelevante thema’s en worden kennishiaten geïdentificeerd die door de mariene onderzoeksgemeenschap kunnen opgenomen worden. Op die manier wil de instelling meewerken aan een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor zee- en kustgebieden. Het beleidsinformerend werk kadert tevens binnen de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen.

Compendium voor Kust en Zee

Het Compendium voor Kust en Zee is een one-stop-shop voor de meest actuele kennis en informatie met betrekking tot de kust en zee in Vlaanderen en België (incl. Schelde estuarium). Het bundelt een aantal publicaties en webapplicaties die bijdragen aan de onderbouwing van het marien en kustgebonden (wetenschaps)beleid:

Beleidsinformerende nota’s (BINs)

Het VLIZ kan op vraag van haar doelgroepen, alsook op eigen initiatief kostenvrij en gericht beleidsrelevante informatie verschaffen. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld onder de vorm van beleidsinformerende nota’s (BIN) en behandelen een brede waaier aan mariene en kustgebonden thema’s.

Daarnaast behandelt het VLIZ ook gerichte adviesvragen vanuit het beleid waarbij op maat wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt aangeleverd.

Deelname aan beleidsrelevante overlegplatformen en netwerken

Het VLIZ neemt actief deel aan overlegplatformen en netwerken met betrekking tot het marien en kustgebonden beleid. Dit is de manier bij uitstek om de vinger aan de pols te houden en opkomende beleidsthema’s snel te detecteren. Het gaat hierbij zowel om internationale overlegplatformen, zoals werkgroepen in het kader van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES), als federale, Vlaamse, provinciale of lokale initiatieven.

Beleidsrelevante projecten en initiatieven

Het VLIZ stimuleert, initieert en neemt actief deel aan projecten die zich situeren op het grensvlak tussen marien onderzoek en beleid. Deze projecten situeren zich veelal in een Europees kader en richten zich op beleidsrelevante thema’s zoals mariene ruimtelijke planning, meervoudig ruimtegebruik en mariene beschermde gebieden (bv. MSP4BIO en Blue4All), marien zwerfvuil en vervuiling (bv. Inspire, Treasure en SOS-Zeropol 2030) maar dragen evenzeer bij aan de vormgeving van de Mission Ocean (bv. PREP4Blue, BlueMissionBanos, etc.).

Daarnaast is het VLIZ tevens actief in meer lokale projecten en initiatieven, zoals de monitoring van de Belgische recreatieve zeevisserij, de uitfasering van het loodgebruik in de hengelvisserij en het opvolgen van niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en Schelde-estuarium.

 

Vragen over het beleidsinformerend werk bij VLIZ? beleid@vliz.be