Kennisvalorisatie naar de Blauwe Economie

Het VLIZ zet actief in op de valorisatie van marien onderzoek naar bedrijven en innovatie-actoren binnen de Blauwe Economie. Op die manier wil de instelling de innovatiecapaciteit en kenniseconomie van Vlaanderen verrijken. In het Strategisch Plan Blauwe Economie legt het VLIZ de krachtlijnen voor de samenwerking met bedrijven vast. Hierbij wordt uitgegaan van een versterking van het bestaand economisch weefsel en worden drie leidende principes vooropgesteld:

  • Het respecteren van de regelgeving omtrent kennis- en technologieoverdracht naar de Blauwe Economie (incl. staatssteun);
  • Het streven naar brede valorisatie-opportuniteiten;
  • Het bewaken van de wetenschappelijke integriteit en identiteit van het VLIZ.

 

Innovatieprojecten met bedrijven

Het VLIZ heeft de afgelopen jaren een divers portfolio uitgebouwd van tientallen innovatieprojecten samen met bedrijven. Het kan hierbij gaan van strategisch basisonderzoek ten behoeve van de Blauwe Economie (bv. Clay Tectonics, Blue Balance en PLUXIN), innovatie-projecten waarbij het VLIZ in samenwerking met bedrijven optreedt als onderzoekspartner (bv. Coastbusters 2.0, EROVMUS, BASTA en NCN-neutral) tot Europese projecten samen met Vlaamse bedrijven (bv. ULTFARMS, Miricle en Treasure).

Daarnaast wordt ook ingezet op bilaterale contacten met bedrijven waarbij afhankelijk van de voorliggende vraag de meest optimale samenwerkingsmodaliteit wordt gezocht.

In het kader van zijn projectwerking, heeft het VLIZ een lopende samenwerking met een 70-tal bedrijven die in Vlaanderen en België gevestigd zijn.

 

Deelname aan overlegplatformen en netwerken inzake Blauwe Economie

Het VLIZ heeft het mandaat om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te vertegenwoordigen in formele overlegfora over de Blauwe Economie. In die hoedanigheid zetelt de instelling in een aantal netwerken en organisaties. Het betreft onder meer:

  • De Blauwe Cluster: Het VLIZ lag mee aan de basis van de oprichting van de Vlaamse speerpuntcluster voor innovatie binnen de Blauwe Economie. Binnen deze cluster is het VLIZ voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad en zetelt het in die hoedanigheid in de stuurgroep en als waarnemer in de raad van bestuur;
  • Strategische stuurgroep van het Vlaams Aquacultuurplatform;
  • Expertengroep Blue Energy (POM West-Vlaanderen): dit kadert binnen de samenwerkingsovereenkomst van VLIZ met POM West-Vlaanderen;
  • Mine Counter Measures (MCM) Laboratory: Het VLIZ is één van de stichtende leden van dit netwerk van partners die zich richten op het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en technologieën voor mijnenbestrijding.  
  • Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP): Op vraag van het Departement EWI werkt VLIZ mee aan het Europees SBEP dat investeringen en programma’s in marien onderzoek en innovatie op elkaar afstemt.

 

Matchmaking marien onderzoek en Blauwe Economie

Samen met de Blauwe Cluster (DBC) organiseert VLIZ de Blue Economy Science Summit (BESS) die mariene kennisinstellingen in contact brengt met maritieme bedrijven.

Daarnaast trachten wij vanuit VLIZ specifieke vragen vanuit bedrijven naar wetenschappelijke expertise op maat te beantwoorden en te koppelen aan de experten ter zake. Ook met vragen rond mariene onderzoeksinfrastructuur en databeheer kunnen geïnteresseerden steeds bij VLIZ terecht.  Daarnaast werkt het VLIZ actief mee aan brochures en publicaties die de innovaties uit de Blauwe Economie naar voor brengen.

Vragen over samenwerking tussen VLIZ en bedrijven? beleid@vliz.be