IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Food2know
www.food2know.be

Status: Gestart

Thesaurustermen: Human health; Voeding; Voedsel
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid; Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (LFMFP), meer, partner

Abstract
De voedingsindustrie is een belangrijke industrie in België met een jaarlijkse omzet van rond de 30 miljard euro. De voedingsbedrijven staan voor belangrijke uitdagingen doordat zij in een steeds complexer wordende omgeving moeten functioneren. De consumenten worden steeds kritischer, de klanten veeleisender, de prijzen scherper. Er wordt verwacht dat er levensmiddelen worden geproduceerd die veilig zijn, een voldoende lange houdbaarheid vertonen, van een hoge kwaliteit zijn en bovendien gezond. Er is een steeds toenemende vraag naar gemaksvoeding En dit alles tegen een redelijke prijs en geproduceerd met duurzaamheid in gedachte.

Het toekomstige succes van een voedingsbedrijf hangt grotendeels af van het tijdig en adequaat inspelen op de toekomstige wensen en eisen van de consument.

Om aan al deze uitdagingen tegemoet te komen zijn de voedingsbedrijven bijna verplicht om continu te innoveren. Om succesvol te kunnen innoveren is het niet alleen van belang om nieuwe oplossingen te kunnen aanbieden. Er moet tevens een markt gecreëerd worden en er moeten voldoende kansen zijn om de innovaties in de praktijk te toetsen.

Deze innovatie kan slechts gedragen worden door een combinatie van multidisciplinair fundamenteel, generisch en toegepast onderzoek.

De Universiteit Gent wil op de nieuwe evoluties en trends inspelen. Om een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak mogelijk te maken van deze innovatiegedreven onderzoeksvragen werd het excellentiecentrum Food2Know gecreëerd. Dit interfacultaire centrum voor levensmiddelenwetenschappen, voeding en gezondheid groepeert 35 onderzoeksgroepen verspreid over de 5 faculteiten van de levenswetenschappen (Bio-ingenieurswetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Diergeneeskunde, Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen).


Doelstelling

De doelstelling van Food2Know is drievoudig:


  1. Fundamenteel en toegepast onderzoek met een internationale excellentie op het gebied van levensmiddelenwetenschappen, voeding en gezondheid stimuleren en promoten;
  2. Door een doorgedreven samenwerking tussen laboratoria een multidisciplinaire benadering van het onderzoek aanbieden aan de industrie en de overheid;
  3. De uitwisseling van kennis en technologie transfer tussen de universiteit en industrie op het gebied van levensmiddelenwetenschappen, voeding en gezondheid bevorderen.

Food2know werkt op twee niveaus: naar zijn ledenonderzoekers toe en naar de overheid en het bedrijfsleven toe.
Op een eerste niveau wil het zijn ledenonderzoekers de nodige ondersteuning bieden bij de uitbouw van hun onderzoek en hen actief helpen in hun zoektocht naar onderzoeksfinanciering. Food2know wil in de toekomst zelf ook innovatieve R&D projecten definiëren en uitwerken waar de interdisciplinaire aanpak van de onderzoeksproblematiek centraal staat. Food2know licht de internationale trends in het onderzoeksdomein van voedings- en gezondheidstechnologie door, analyseert de focuspunten van de financierende overheden, etc en rapporteert hierover aan zijn leden. De medewerkers van Food2know zijn steeds op zoek naar nieuwe opportuniteiten voor onderzoek en ontwikkeling in de levensmiddelensector.

Op een tweede niveau vormt Food2know het centrale aanspreekpunt voor technologische vragen van derden rond voeding en gezondheid. Food2know identificeert en analyseert de vragen en verwijst door naar de best geplaatste onderzoeksgroep(en) binnen het kenniscentrum. Dit wordt niet enkel gezien in een regionale en nationale context maar het is tevens de ambitie van Food2Know om ook op internationaal niveau een actieve rol te spelen.

Via Food2know kunnen de bedrijven, zowel KMO’s als grotere industriële spelers toegang krijgen tot de geavanceerde apparatuur aanwezig aan de Universiteit Gent en dit zowel voor het uitvoeren van routine analyses als voor het opzetten van grotere onderzoeksprojecten.

Een vast secretariaat staat ter beschikking van de onderzoekers en de industrie en vormt het eerste aanspreekpunt om hun vragen te kanaliseren.


Focuspunten: voedselveiligheid en functionele voeding

De kwaliteit van onze voeding wordt bepaald door verschillende factoren die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks met het product of het productieproces te maken hebben. Tot de directe factoren behoren ondermeer de technologische kwaliteit van levensmiddelen (bijv. structuur en consistentie), de sensorische kwaliteit (kleur, geur, smaak), de gebruiksvriendelijkheid (bijv. snel en eenvoudig te bereiden), de veiligheid (afwezigheid van chemische, fysische en microbiële contaminanten) en de voedingswaarde (aanwezigheid van nutriënten en gezondheidsbevorderende componenten). Een belangrijke indirecte factor is het imago, dat mede bepaald wordt door de perceptie van de consument t.a.v. het product of productieproces (bijv. dierenwelzijn). Al deze facetten raken aan de verschillende stappen van de productie van primaire landbouwgrondstoffen, de verwerking ervan tot levensmiddelen, en de houding of perceptie van de consument t.a.v. deze processen en producten. Verdere productontwikkeling en –innovatie vragen bijkomend onderzoek rond al deze factoren van productkwaliteit. Al deze domeinen worden gedekt door expertise binnen Food2Know.

Het onderzoek binnen Food2know heeft 2 grote focuspunten: voedselveiligheid en functionele voeding.

Binnen de Europese Unie zijn naar aanleiding van recente voedselcrisissen verschillende initiatieven gelanceerd om de veiligheid van voedingsmiddelen te verzekeren, en zo het risico op ongewenste contaminatie voor de consument zo laag mogelijk te houden. Zowel bij overheidsdiensten, in de onderzoekscentra, en in het bedrijfsleven in België dient met deze evoluties rekening gehouden te worden. De betrokken onderzoeksgroepen binnen de Universiteit Gent volgen deze evoluties op de voet, en spelen een actieve rol bij het opstellen en evalueren van initiatieven rond het gezondheidsbeleid van de regering. Niet minder dan 7 Food2Know-wetenschappers werden vanwege hun expertise, gevraagd te zetelen in het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Food2Know kan tevens een rol spelen bij het introduceren en implementeren van de nieuwe normen en wetgeving rond voedselveiligheid in de bedrijven en ontwikkelt daarnaast nieuwe technologieën die de veiligheid van de geproduceerde levensmiddelen verhogen.

De laatste jaren is er grote interesse ontstaan voor de relatie tussen voeding en het risico op ontstaan van chronische niet-degeneratieve aandoeningen zoals obesitas en hart- en vaatziekten bij de mens. Ondanks dat andere risicofactoren ook onze gezondheid bepalen (bijv. fysieke activiteit en rookgedrag), blijft voeding een belangrijke determinant waarvan de invloed op onze gezondheid verder dient te worden onderzocht. Hiervoor is kennis vereist omtrent de invloed van voeding op de werking van zowel dier als mens. ‘Nutrition and health’ vormt na voedselveiligheid het nieuwe focuspunt voor Europa.

Binnen Food2Know zijn een 10-tal laboratoria actief in het onderzoek naar functionele voeding. Ook hier wordt steeds geopteerd voor een multidisciplinaire aanpak. Enkele onderzoekstopics zijn: gezondheidsbevorderende componenten uit hop en soja, bio-actieve peptiden uit melk met bloeddrukverlagende werking, verhoging van het gehalte aan gezondheidsbevorderende componenten in vlees en melk via de dierenvoeding, positieve beïnvloeding van de microbiotica aanwezig in de darm via de voeding.


Meer info?
info@food2know.be

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut