IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Informatie-aanlevering zoute wateren t.b.v. Thema Water in Natuurbalans 2008

Engelstalige titel: Information-supply salt waters for Water theme in Nature balance 2008
Periode: Januari 2007 tot December 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Biodiversiteit; Water
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), meer, financier

Abstract
Doel
Een duidelijk overzicht van de mariene biodiversiteit, bezien vanuit een integrale ecosysteembenadering en met speciale aandacht voor de visserij als belangrijke, het ecosysteem beÏnvloedende gebruiksfunctie.

Werkwijze
Het project wordt opgesplitst in 2 fases.

In de eerste fase zal een projectplan uitgewerkt worden en zullen afspraken met de betrokken personen gemaakt worden omtrent product en opleverdatum.

In de tweede fase zal alle informatie verzameld en in een rapport gebundeld worden. De beoogde resultaten zullen in een 2e projectplan verder gespecificeerd worden en ter goedkeuring aan het MNP worden voorgelegd.

Resultaten
Een uitvoerig rapport dat gebruikt kan worden voor het vullen van het thema zoute wateren in een Natuurbalans 2008. Het rapport zal bevatten:

  1. Toestand en trends NL van relevante indicatoren die binnen beleidskaders zoals die in Europa gehanteerd worden van toepassing zijn (OSPAR, KRW, CBD, VHR) voor Waddenzee, Noordzee en Delta overeenkomstig de indicatoren genoemd in Meesters (2007)
  2. Natuurwaardegraadmeter invulling voor Noordzee (NCP, incl. kustzone), Waddenzee (incl. Eems-Dollard), Delta (Oosterschelde, Westerschelde). Voor zover mogelijk verklaring van de gevonden resultaten in termen van historische en huidige gebruiksfuncties en klimaat. Gestreefd wordt naar invulling met gegevens van 2006, anders met zo recent mogelijke gegevens van na 2000.
  3. Trendgrafieken van de indicatoren vanaf 1990 (aangevuld met schattingen van vroegere jaren indien beschikbaar) voor de verschillende gebieden, zowel op hoog aggegatieniveau (Noordzee, Waddenzee, Delta) als voor individuele gebieden (westelijke en oostelijke Waddenzee, Dollard, Doggersbank, Klaverbank, Oestergronden, Friesche Front, Kustzone, Voordelta, Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen).
  4. Voor elke soort de gemiddelde abundanties per jaar ter berekening van de Mean Species Abundance (MSA), gebruikmakend van de verzamelde soortgegevens, vanaf 1990.
  5. Evaluatie van de betekenis van beschermde en te beschermen gebieden voor de indicatoren genoemd onder a en b, gerelateerd aan mogelijke en noodzakelijke beschermingsmaatregelen.
  6. Evaluatie van visserij en visserijbeleid.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut