IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Kuijken, Eckhart [ gepensioneerd ]
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), meer
 • Functie: Ere-hoofddocent
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 • Functie: Ere-algemeen directeur
  Periode: Vanaf 13th Jul 2007 tot
 • Beleidsinterface, meer
 • Boek Natuurbeheer, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • De ecologie van de Canadese gans Branta canadensis als verwilderde uitheemse broedvogel in Vlaanderen: implicaties voor natuurbeheer, economie en beleid, meer
 • Ecohydrologisch onderzoek in de vallei van de bevaarbare Nete, meer
 • Ecohydrologisch Onderzoek in functie van het Ontwikkelingsplan Demer, meer
 • Ecologie van overwinterende watervogels in Vlaanderen: partim eenden, futen en aalscholvers, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim aangespoelde vogelslachtoffers, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim zeevogels op zee, meer
 • Ecologisch herstel langs het Schelde-estuarium, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim broedbiologie van de Visdief (Sterna hirundo) in relatie tot contaminanten, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim het voorkomen van Oligochaeta in de Zeeschelde, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim natuurontwikkeling, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim vegetatie, meer
 • Ecotooptypologie en monitoring van stilstaande zoete wateren en moerassen, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium, meer
 • Geodata, BWK-expertkennis en beleid. Analyse van de BWK en andere geodata ten behoeve van de implementatie van juridische instrumenten en beleidsacties (inclusief Natuurkenmerkenkaart, NKK), meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese vogelrichtlijngebieden, meer
 • Instandhoudingsdoelstellingen Zeebrugge, meer
 • Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien, meer
 • Monitoring natuurwaarden in de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge, meer
 • Monitoring van de referentiesituatie van de avifauna van de Thorntonbank, meer
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, meer
 • Onderzoek naar factoren die de draagkracht van een gebied voor vogels bepalen, meer
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', meer
 • Operationalisering van ecodistricten ter invulling van een gebiedsgericht natuur- en milieubeleid, meer
 • Opmaak Ganzenbeheersplan Oostkust, meer
 • Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen, meer
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - ondersteunende acties, meer
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, meer
 • The restoration of sites and ecological corridors in the framework of building up a Pan-European Ecological Network, meer
 • Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, meer
 • Wetenschappelijke opvolging van de Europese Vogelrichtlijn en internationale overeenkomsten i.v.m. behoud van de vogelstand, meer
 • Wetenschappelijke opvolging van de soorten van de Europese Habitatrichtlijn, meer
 • Zandsuppleties, meer
 • Zeevogelonderzoek aan de Belgische kust; veldwerk en verwerking gegevens inzake stookolieslachtoffers 2001/2002, meer
A1 publicaties (8) [show]
Peer reviewed publicaties (13) [show]
Boeken (12) [show]
Boek hoofdstukken (20) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (48) [show]
Overige publicaties (23) [show]
Thesis (co-)promotor (8) [show]