IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Pathologie van commerciële vis en weekdieren, dynamiek en exploitatie van commerciële schaaldieren

Periode: 1999
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
Het onderzoeksprogramma omvat twee onderdelen, namelijk studies over de exploitatie en de pathologie van vissen, schaal- en weekdieren en studies over de dynamiek en de exploitatie van commerciële schaaldierstocks.

Het eerste onderzoeksluik behelst vier projecten. Een eerste project beoogt de studie van de visbestanden voor commercieel belangrijke vissoorten. Hierbij worden, door middel van een gestratifieerde bemonstering, de dichtheden van juveniele en adulte platvis op het Belgisch Continentaal Plat en in de zuidwestelijke Noordzee bepaald.

Het tweede project bestaat uit een histopathologisch onderzoek en de registratie van levernodulen bij platvis die door bacteriën, parasieten, contaminanten en toxisch fytoplankton kunnen veroorzaakt worden. De systematische bemonstering van schollevers zal verder gezet worden met als doel de vroege stappen bij de tumor-ontwikkeling te onderzoeken.

In het derde project wordt getracht d.m.v. een haematologisch en immunologisch onderzoek van zeevis een bijdrage te leveren tot het meten van het stress-niveau bij Noordzee-vis. Naast het bekomen van referentie-waarden voor de bloedformule van gezonde Noordzee-vis zal bijzondere aandacht besteed worden aan het uitwerken van een protocol voor het meten van de fagocytose-capaciteit bij tarbot en kabeljauw. De invloed van de Haemogregarina infectie op de bloedformule en de schade veroorzaakt door deze parasiet op de tongpopulatie zullen eveneens bepaald worden.

Een vierde project beoogt de studie van de natuurlijke mortaliteit en de biologische conditie van schaal- en weekdieren. In dit kader zal het bacteriologisch en parasitair onderzoek bij mosselen in het Belgisch Continentaal Plat verder gezet worden. Het voorkomen van toxisch fytoplankton in dit gebied zal eveneens nagegaan worden. Tenslotte zal het voorkomen van de parasitaire dinoflagellaat Haematodinium bij langoestine in de zuidelijke Noordzee onderzocht worden.

In het kader van de onderzoekingen betreffende de dynamiek en de exploitatie van commerciële schaaldierstocks worden vier hoofdthema's voorzien. Een eerste project is gericht op de interacties tussen de populatie-dynamiek en het exploitatiepatroon van langoestine. Daarnaast zullen de basisgegevens voor de berekening van de visserij-afhankelijke en biologische indicatoren en ten behoeve van de analytische populatiestudies verder verzameld en verwerkt worden. Voor de analytische populatiestudies zal gebruik gemaakt worden van diverse simulatie-modellen die nog kunnen verbeterd worden. In dit kader zal de sensitiviteitsanalyse van de stockramingstechnieken eveneens voortgezet worden.

Wat grijze garnaal betreft is het onderzoek voornamelijk gericht op de analyse van de trends op lange termijn in de predatiedruk door demersale predatoren op de Crangon-populatie in de Belgische kustwateren met het oog op een beter begrip van de mechanismen die hebben bijgedragen tot de terugloop van de garnaalvisserij in de voorbije 20 jaar. Tenslotte zal er gezocht worden naar de mogelijke oorzaken van de recente crisis in de garnaalvisserij.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten