IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecotooptypologie en monitoring van stilstaande zoete wateren en moerassen

Engelstalige titel: Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes
Referentie nr.: 36
 Instituut 

Instituut  Top 

Abstract
Om de typologie van stilstaande wateren ook naar meer brakke milieus te kunnen uitbreiden, zal in 2004 een veldcampagne uitgevoerd worden. Als voorbereiding hierop werd in 2003 een prospectieronde in de provincies Antwerpen,
Oost– en West- Vlaanderen voltooid. Op basis hiervan zijn een vijftiental wateren voor nader onderzoek geselecteerd en werden de nodige stappen genomen om hier gegevensverwerving mogelijk te maken. De ontwikkelingen in de Kraenepoel (Aalter) na de herstelmaatregelen werden verder opgevolgd aan de hand van gedetailleerde vegetatieopnamen,
monsters van diatomeeën in sediment en aangroei en fysisch-chemische analysen. Ook de Kallemoeie-Papelenvijver (Nazareth) werd in de loop van het jaar onderzocht om de uitgangsituatie vóór de aanvang van de werken voor slibberging
(2004) te beschrijven (i.c. watersamenstelling, vegetatie, diatomeeën, macrofauna). Daarnaast werden de laboratoriumanalyses van eerder ingezamelde diatomeeën- en macrofaunamonsters verder gezet.
In het kader van een door de VMM uitgeschreven opdracht met het oog op de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, is een voorstel geformuleerd voor een monitoringmethode van macrofyten in stilstaande wateren. Tevens is een concept voor een referentiegestuurde beoordelingsmethode voor de begroeiing van dergelijke
wateren uitgewerkt en zijn een aantal mogelijke sites voor het uitvoeren van een internationale intercalibratie-oefening voorgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar Schneiders et al. (2003). De publicatie van een typologie van stilstaande
zoete wateren werd verder voorbereid, inclusief aanvullende analyses. Een bijdrage werd geleverd
aan het hoofdstuk ‘Verzuring’ in het MIRA-T 2003 Milieu- en natuurrapport. Tevens werden
enige publicaties voorbereid, ondermeer m.b.t. kranswieren in Vlaanderen en de ecologische beoordeling van diatomeeën in stilstaande wateren. Tevens werd deelgenomen aan het overleg m.b.t. de uitbreiding van de Vlaamse Hydrologische
Atlas met een referentiebetand van de wateroppervlakken groter dan 50m2 (plassen) of met een breedte van meer dan 5 m (waterlopen) door het OC-GIS Vlaanderen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut