IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaande instituten (3)
Afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW-HWB), meer
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW-MD&K), meer
Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z), meerDeelinstituten (3)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Afdeling Waterwegen Kust - Zeebrugge (AWZ-AWK), meer
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Directoraat-Generaal (AWZ), meer
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen; Vlaamse Nautische Autoriteit (AWZ), meer

Abstract:
Sinds april 2006 gaat AWZ op in een nieuwe structuur van de Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid reorganiseert om u beter van dienst te kunnen zijn. Sinds 1 april 2006 bestaat de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) niet meer.

Haar taken worden overgenomen door:

 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • nv De Scheepvaart
 • nv Waterwegen en Zeekanaal

Publicaties (29)  Top | Instituten | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • IMDC (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 11.2 Through tide Measurement Sediview 27/9 Veremans - Raai K (I/RA/11291/06.105/MSA). AWZ: [s.l.]. , meer
 • IMDC (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies Deelrapport 11.3 Through tide Measurement Sediview & Siltprofiler 28/9 Stream - Raai K (I/RA/11291/06.106/MSA). AWZ: [s.l.]. , meer
 • (2005). Flood Risk in Flanders/Zeeuws-Vlaanderen. AWZ/IMDC/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. XII, 237 pp., meer
 • Kissiyar, O.; Van Valckenborgh, J.; Deronde, B.; Provoost, S.; Kempeneers, P.; Houthuys, R.; Tortelboom, E. (2005). Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren = Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (HYPERKART). Versie 2.0. AWZ/Federaal Wetenschapsbeleid/GIS Vlaanderen/Instituut voor Natuurbehoud/VITO/Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. xiii, 180 + maps, cd-rom pp., meer
 • (2003). Samenleven met de zee: Zeewering met een nieuw gezicht. Waterspiegel: Maandelijks Infomagazine, 3(Extra nummer). AWZ: Oostende. 22 pp., meer
 • (2003). AWZ jaarboek 2002. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 59 pp., meer
 • Graré, W.; Dauwe, W. (2003). Een hydrodynamisch 1D model Mike11 van de Westerschelde en het Zeescheldebekken. Water Nieuwsbrief 11/12: 1-21, meer
 • Herbosch-Kiere (2003). Inventarisatie winplaatsen grof zeezand. Administratie Waterwegen en Zeewezen: [s.l.]. different pagination + CD-ROM pp., meer
 • Strubbe, J. (2002). Een Vlaamse visie op integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 479-488, meer
 • (2001). AWZ jaarboek 2001. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 63 pp., meer
 • (2000). Werken aan een zachte kustverdediging 2000. AWZ: Oostende. , meer
 • (2000). Ontwikkelingen i.v.m. slibberging en slibhuishouding in de Beneden-Zeeschelde in de periode 1991-2000. AWZ: Antwerpen. 7 pp., meer
 • (2000). Projectrapport TERRA Coastal Zone Management: aanbevelingen en actieplan voor een geïntegreerd beheer van de kustzone. Afdeling Waterwegen Kust/AWZ/Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. different pages pp., meer
 • (2000). Jaarboek AWZ 2000. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 44 pp., meer
 • (2000). Terra-CZM: Planologisch en juridisch kader voor het gebruik van de zeewering en in het bijzonder strand en dijk. AWZ/Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 50 + 125 annexes pp., meer
 • (2000). AWZ Jaarboek 1999. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 58 pp., meer
 • (1999). Bedieningstijden van sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. AWZ: Brussel. 49 pp., meer
 • (1999). AWZ-terugblik 1997-1998. AWZ: Brussel. 35 pp., meer
 • DHV Milieu & Infrastructuur (1999). Spuiwerking in het Zwin: modelstudie. Fase 3 en 4: optimalisatie spuiregime. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 34 + appendices pp., meer
 • Van Cauwenberghe, C. (1999). Relative sea level rise along the Belgian coast: Analyses and conclusions with respect to the high water, the mean sea and the low water levels. Rapport Hydrografische Dienst der Kust, 46. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Oostende. 12 + appendices pp., meer
 • (1998). Kustlijnkaarten Oostkust: Evolutie tot mei 1997. AWZ: Oostende. 10 + 15 maps pp., meer
 • (1998). De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen: Een beknopt overzicht van de reglementeringen. 4. AWZ: Brussel. 38 pp., meer
 • DHV Milieu & Infrastructuur (1998). Spuiwerking in het Zwin: modelstudie. Fase 1 en 2: beoordelingskader en instrumentarium. versie 1. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 36 pp., meer
 • Graré, W. (1998). Veiligheid tegen overstromingen in Vlaanderen. Water 17(102): 309-310, meer
 • (1997). Kustlijnkaarten Oostkust: Evolutie tot mei 1995. AWZ: Oostende. 10 + 15 maps pp., meer
 • (1997). De waterweg in Vlaanderen: infrastructuurgegevens. AWZ: Brussel. different pagination pp., meer
 • (1995). Invloed van baggerspecielossingen op het leefmilieu in de Zuidelijke Noordzee: studiedag 2 maart 1994. Proceedings. AWZ/BMM/IHE: Brussel. [Diff. pag.] pp., meer
 • (1993). Tienjarenplan 1994-2003: Een meerjarenprogramma voor investeringen in de havens en de maritieme toegangswegen: Programma 64.2 van de begroting. AWZ: Brussel. 42 + 5 annexes pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek-tijdingen. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Borgerhout, meer

Projecten (26)  Top | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde, meer
 • Blootstelling, transfer doorheen de voedselketen en metabolimse van gebromeerde vlamvertragers, meer
 • Een simulatiemodel voor de aanloopprocedure in de haven van Antwerpen, meer
 • GREEN-NSD: Green North Sea Docks: Development of the Best Environmental Practice for Decontaminating Tributyltin (TBT) Containing Waters in the North Sea Region Based on Life Cycle Assessment, meer
 • Kwaliteit van de baggerspecie uit het Schelde-Estuarium, meer
 • Maatschappelijke impactstudie voor de herinrichting van de valleigebieden van de Durme en de Grote Nete, meer
 • Maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse kusthavens, meer
 • MARED Flow, meer
 • Methodiek voor het opstellen van een afwegingskader inzake de inplanting van waterkrachtcentrales op bevaarbare waterlopen, meer
 • OMES 1: Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • OPTICREST: De optimalisatie van het ontwerp van de kruinhoogte van golfkerende constructies op basis van metingen op prototype, meer
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse in kader van een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • Prognose voor de scheepstrafiek naar de Vlaamse havens, deelstudie ten behoeve van de mathematische verkeerssimulatiestudie voor het loodswezen, meer
 • Scientific Support 'Second Opinion' economics in the frame of the long term vision on the Scheldt Estuary, meer
 • SDI: SeaNet Data Interface, meer
 • SIC I: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel I, meer
 • SIC II: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel II, meer
 • SIC III: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel III, meer
 • Startnota voor een lange termijn visie voor het Vlaamse havenbeleid, meer
 • Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • Studie nautische toegankelijkheid, meer
 • Zwin - studie structuur glooiingen, meer

Datasets (8)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Bodem-bemonstering Beneden-Zeeschelde, meer
 • Evolutie van platen en geulen in de Zee- en Westerschelde, meer
 • Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven, meer
 • Gewone tijwaarnemingen in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • HYMEDIS: Hydro-meteo information for the Belgian Coast and Voordelta., meer
 • Monitoring verdieping Schelde, meer
 • Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde, meer
 • Vlotter-snelheidsmetingen in de Zee- en Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets