IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Trouw, Koen
  Fides Engineering, meer
  Contact op het instituut:
  GSM: +32-(0)472-27 98 72
  E-mail:
 
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
 • Functie: Projectingenieur-coördinator cluster Kust en Estuariene systemen
  Periode: Tot 9th Jul 2010
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Periode: Vanaf 31st May 2010 tot 11th Mar 2026
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, meer
 • Analyse en aanpak van morfologische studies voor de Belgische Kustzone, meer
 • Climate Resilient Coast, meer
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, meer
 • Effect zandwinning op kustveiligheid, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, meer
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan, meer
 • Milieu effect rapport offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, meer
 • Mobiele metingen Zeebrugge : verwerken van de turbiditeits- en snelheidsmetingen : bepalen van fluxen om netto sedimentatie in de haven te bepalen bij spring- en doodtij, meer
 • Monitoring changes to bathymetry and sediment transport caused by port development, meer
 • Nor Vision update 'Coastal Water Management' for Belgium and the Netherlands. Trends, opportunities/ threats and potential themes and projects for transnational cooperation under Interreg in a new funding period, meer
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes, meer
 • Ontwerp van noodsuppletie Oostende-Centrum, meer
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende, meer
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, meer
 • Technisch wetenschappelijke bijstand kustmorfologische modellering : opmaak van een handleiding voor het modelleren van kustsuppleties met behulp van eenlijnsmodellen, meer
 • Uitwerken van een mathematisch model en natuurontwikkelingsplannen voor de Hemmepolder te Nieuwpoort (Lombardsijde), met aandacht voor zeewering en waterbeheer, meer
 • Voorstudie van de mogelijkheden om het getij toe te laten in een deel van de achterhaven van Zeebrugge door de afbraak van de Visart-sluis, meer
A1 publicaties (6) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boek [show]
Boekhoofdstukken (31) [show]
Thesis [show]
Abstracts (12) [show]
Rapporten (18) [show]
Overige publicaties (8) [show]
Thesis (co-)promotor [show]