IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Definiëring van natuurprojecten in en rond de Westerschelde (Zone 2)
www.zeeland.nl/natuurpakket

Engelstalige titel: Identification of nature projects in and around the Westerschelde (Zone 2)
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
Periode: 2006
Status: Gestart

Thesaurusterm: Milieubescherming
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
In de Westerschelde zal minimaal 600 hectare nieuwe getijdennatuur* worden aangelegd. Dit wordt verdeeld over het hele gebied.
Bij de keuze van de locaties houdt men rekening met drie ecologische** zones:
1. Mondingsbied (inclusief Zwin): Vlakte van de Raan tot Vlissingen;
2. Vlissingen-Hansweert;
3. Hansweert-grens met België (inclusief Hertogin Hedwigepolder)
In de zones 1 en 3 zijn reeds 2 projecten voorgesteld. Het is de bedoeling dat in zone 2 concrete natuurprojecten worden aangewezen met een oppervlakte van minimaal 300 hectare.

Op 7 december verscheen het advies van de commissie Maljers. De commissie, die in het leven werd geroepen om door de bevolking ingediende alternatieven voor ontpolderen in het middengebied te onderzoeken, had op haar uitnodiging daartoe 55 inzendingen met in totaal 80 alternatieven ontvangen, waarvan alleen het ontpolderen van de Braakman-Zuid als een kansrijk alternatief uit de bus kwam.
Met het oog op het advies van de commissie én met inachtneming van kritiek daarop door enkele statenleden, heeft Gedeputeerde Staten voor een aantal zaken nader onderzoek voorgesteld aan het dagelijks provinciebestuur, waarvan de belangrijkste is het in contact brengen van Braakman-zuid met de Westerschelde, zodat daar een semi-getijdelandschap kan ontstaan.
Gedeputeerde Staten houdt wel vast aan de aanleg van 600 hectare estuariene natuur, zoals in het convenant met het Rijk is afgesproken.
De gang van zaken veroorzaakt vertraging voor de publicatie van de Startnotitie. Voor de planprocedures van Hedwige-Prosperpolder en Zwin heeft het geen gevolgen

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten