IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch continentaal plat.

Engelstalige titel: Optimization of basic knowledge of offshore energy on the Belgian Continental Shelf
Acroniem: OPTIEP-BCP
Periode: Juni 2008 tot Juni 2009
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (3)  Top | Publicatie 
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meer
  • 3E N.V. : Electrical Engineering and Equipment Company, meer
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer

Abstract
Context

De Europese Richtlijn 2001/77/EC was de eerste richtlijn die doelstellingen bepaalde voor het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie. In het geval van België was dit 6% tegen 2010. Begin 2008 lanceerde de Commissie het nieuwe klimaatplan (IP/08/80), waarbij België tegen 2020 13% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie moet betrekken. Vanuit de Commissie werd eind 2008 benadrukt dat offshore windenergie hierbij een belangrijke rol te spelen heeft (COM 2008/768). Offshore wind ondersteunt de 3 pijlers van het Europese energiebeleid (het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het veilig stellen van de energievoorziening en de verbetering van de concurrentiekracht van de EU). In dezelfde nota werden de Lidstaten dan ook aangespoord werk te maken van deze hernieuwbare energiebron. Ondanks de maatregelen van de Federale overheid (bijvoorbeeld de groene stroom certificaten zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2005), ligt België achterop op schema: in 2006 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie volgens Eurostat 3,9%.

Beschrijving van het project

Om de nationale doelstelling inzake hernieuwbare energie te kunnen halen, zal ondermeer het offshore windmolenpark op het Belgisch Continentaal Plat sneller moeten worden uitgebouwd dan nu het geval is. Verschillende belemmerende factoren zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze situeren zich op verschillende vlakken, zoals het technische, juridische, economische en logistieke vlak. Dit project tracht de belangrijkste belemmeringen te identificeren. Parallel wordt nagegaan welke technologische knowhow in Belgische ondernemingen (of andere stakeholders) aanwezig is, en hoe deze knowhow efficiënt en effectief aangewend kan worden om het offshore windmolenpark verder uit te bouwen. Tevens dient gezocht te worden naar andere offshore energietechnologieën, zoals het gebruik van golf- of getijdenenergie op het BCP.

Doelstellingen

1. Bepaling van het fysisch potentieel van mariene energie (golf- en getijdenenergie) op het BCP, rekening houdende met bestaande gebruiksfuncties.
2. De nieuwe ontwikkelingen in offshore windenergie en de relevantie hiervan in Belgische context identificeren.
3. Inventariseren van de Belgische actoren met kennis omtrent offshore windenergie en de informatie wisseling tussen deze actoren te bevorderen.
4. Het identificeren van de belangrijkste knelpunten inzake de ontwikkeling van offshore windenergie, en hiervoor gepaste maatregelen voorstellen.

Verwachte resultaten of producten

1. Overzichtskaart van het fysisch potentieel van zowel wind-, golf- als getijdenenergie op het Belgisch Continentaal Plat, met een focus op de vastgestelde zone voor offshore energiewinning. Hierbij moeten de bestaande gebruiksfuncties op het BCP geïntegreerd worden.
2. Een overzicht van de Belgische ondernemingen, onderzoeksinstellingen, verenigingen of beroepsfederaties die de uitbouw van de offshore windmolenparken kunnen ondersteunen en uitbouwen.
3. Een analyse van het huidig Belgisch ondersteuningsbeleid inzake offshore windenergie in een Europese context.
4. Een workshop die toelaat de stakeholders vertrouwd te maken met de resultaten, en hen toelaat ook feedback te geven op deze studie.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Mathys, P.; Meirschaert, V.; Portilla, J.; De Rouck, J.; De Volder, G.; Dewilde, L. (2009). OPTIEP-BCP: Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat (Contract AP/42). Federaal Wetenschapsbeleid: Brussel. XV + 177 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie