IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Haven van Zeebrugge: invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB
Dujardin, A.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Haven van Zeebrugge: invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB. WL Rapporten, 643_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. IV, 22 + 61 p. bijlagen, cd-rom pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttypes: Eindrapport; Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > River flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Waves 
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Literature and desktop study
  Nautical bottom
  Sediments > Clastics > Silt
  ANE, België, Brugge, Haven van Zeebrugge [Marine Regions]
  Marien/Kust

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  De haven van Zeebrugge wordt gekenmerkt door het voorkomen van een vloeibare sliblaag.Onderzoek heeft uitgewezen dat deze sliblaag tot op zekere diepte doorvaarbaaris. In Zeebrugge wordt deze grens, de nautische bodem, sinds 2005 op het densiteitsniveau1.20ton/m33. De210kHz-reflector wordt als de top van de sliblaag beschouwd, aangezien deze meestalovereenkomt met de overgang van zuiver (zee)water naar water met een zekere sedimentconcentratie.Dit rapport beschrijft het onderzoek naar mogelijke invloedsfactorenop de ligging van zowel de top van de sliblaag als de nautische bodem. Een beter begripvan deze factoren kan toelaten maatregelen te treffen tegen de aanslibbing en de baggerinspanningente verlagen.
  Voor de periode 1999 tot en met 2005 werd een dataset bekomen van 106 peilkaarten,wekelijkse baggerintensiteitskaarten van het Centrale Deel van de Nieuwe Buitenhaven(CDNB), zoetwater aanvoer via het Afleidingskanaal van de Leie, wind- en golfgegevens.Statistische analyse op basis van weekgemiddelde baggerhoeveelheden, aangroeisnelheidvan de sliblaag onder de nautische bodem, ligging van de top van de sliblaag, zoetwateraanvoer,windsterkte en significante golfhoogte leverde slechts zeer lage correlatiecoëfficiëntenop. Dit wordt geweten aan het gebruiken van weekgemiddelde hydrometeodata(maskeren van zeer kortstondige gebeurtenissen zoals stormen), de beperktekennis van de precieze, wekelijkse ligging van de top van de sliblaag en de aangroeisnelheidvan de nautische bodem door de variabele tijdspanne tussen twee peilingen en demenselijke beslissingen in verband met het al dan niet baggeren (niet overschrijden vanhet streefpeil, dringendheid, beschikbaarheid baggertuigen). Seizoenale trends zijn echterwel merkbaar in de data.
  Specifiek gerichte meetcampagnes en peilingen, in combinatie met numerieke modellering,kunnen een beter inzicht geven in de manier waarop de natuurlijke sedimentatieprocessen binnen de haven werken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs