IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Mapping gradients in seafloor characteristics in the Belgian Part of the North Sea: MBES bases classification of the diverse sediment types and sediment plume dispersion due to sand extraction: detection and delimiation of sediment plumes with the MBES

Periode: 2021 tot 2023
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (5)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer, organisator
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRScNB/KBIN), meer, partner
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner
  • Universiteit Gent (UGent), meer, partner
  • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie; Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid; Afdeling Kwaliteit en Innovatie; Dienst Continentaal Plat (COPCO), meer, partner

Abstract
Deze beide projecten kaderen binnen de continue studie naar de impact van
menselijke activiteiten op de zeebodem en waterkolom, en zijn noodzakelijk voor het
duurzame beheer van de zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat en
in de Belgische territoriale zee.
1. In de afgelopen 20 jaar zijn op gezette tijden met RV Belgica en RV Simon
Stevin bathymetrie- en backscattergegevens opgenomen met de multibeam
echosounders (MBES) aan boord, en werden sedimentmonsters ingezameld
om de impact van zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee (BPNS)
te monitoren. Hoewel zeer waardevol om veranderingen in de kenmerken van
de zeebodem op te volgen, werden er tot nu toe geen systematische en
repetitieve classificaties van de zeebodem met deze gegevens geproduceerd.
Vooruitlopend op het volgend tijdperk in MBES monitoring met de nieuwe RV
Belgica en RV Simon Stevin, zal een specifieke aanpak worden ontwikkeld om
(1) gradiënten in zeebodemkenmerken te classificeren op basis van MBESgegevens die op verschillende frequenties zijn verkregen en (2) geleidelijke
veranderingen in de kenmerken van de zeebodem in de loop van de tijd te
identificeren. Om dit te bereiken, is een gedetailleerde karakterisering van de
akoestische, sedimentologische, geotechnische en macrobenthische
eigenschappen van archetypische morfo-sedimentologische omgevingen in
het BPNS vereist.
Tijdens de campagne worden vooraf gedefinieerde referentiezones in detail
bestudeerd: multifrequente akoestische kartering met de EM2040D
multibeam echosounder en definiëring van de elementaire sedimenttypen
door middel van meervoudige bemonstering en beeld- en video-opnames
met nauwkeurige positionering op de zeebodem. De locatie van de
bemonsteringsposities wordt gedefinieerd op basis van de backscatter en
akoestische classificatiekaarten, aan boord opgesteld na de voorgaande MBES
kartering. De kwantitatieve akoestische aanpak vereist een voorafgaande
kwaliteitsevaluatie en kalibratie van de akoestische metingen met de
EM2040D op de Kwinte referentiezone.
2. De geplande duurzame aanpassing van de tarieven voor zandwinning in het
Belgisch deel van de Noordzee zal rekening houden met de specifieke milieuimpact van elke ontginningsactiviteit. Om dit objectief en wetenschappelijk
gefundeerd te bepalen is aanvullend en innovatief onderzoek naar de impact
d.m.v. sedimentpluimen noodzakelijk, in het bijzonder naar het bereik en de
aard van de impact. In dit onderzoek worden akoestische metingen gepland
met de EM2040D en Norbit aan boord van de Simon Stevin en Zeekat.
Aanvullend worden watermonsters in de sedimentpluimen en continue
metingen van de sedimentconcentratie in de waterkolom gepland. Dit
specifieke experiment met sedimentpluimen afkomstig van
zandwinningsactiviteiten sluit naadloos aan bij de objectieven van het project
TURBEAMS waarin VLIZ, KBIN/OD Natuur en Dienst Continentaal Plat reeds
samenwerken.
Beide specifieke onderzoeken kaderen binnen de opdrachten van de Dienst
Continentaal Plat: continu onderzoek verrichten naar de invloed van de exploitatie
van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat op de
sedimentafzettingen en het mariene milieu (Wet van 13 juni 1969 inzake de
exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het
continentaal plat), en bijdragen tot de wetenschappelijke kennis en expertise over dit
onderwerp.
De reguliere (en wettelijk verplichte) monitoring van de impact van de zandwinning
gebeurt met RV Belgica. Deze specifieke projecten, waarvoor samengewerkt wordt
met ILVO, KBIN/OD Natuur en VLIZ (TURBEAMS), zullen zowel uitgevoerd worden
met de RV Belgica en RV Simon Stevin. De metingen en resultaten van het onderzoek
met beide onderzoeksschepen zijn in hoge mate combineerbaar, en zullen bijdragen
tot een uitgebreide gemeenschappelijke kwaliteitsevaluatie en de toekomstige
uitwisselbaarheid van de akoestische metingen optimaal bevorderen

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten