IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

The collection Gustave Gilson as a historical reference framework for the Belgian marine fauna: feasibility study
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&cod=mn/dd2/010

Overkoepelend project: Research action SPSD-I: Sustainable management of the North Sea, meer
Identifier financieringsorganisatie: MN/DD2/010 (Other contract id)
Periode: Januari 2000 tot December 2001
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Gegevensbestanden; Reference levels; Taxonomie
Taxonomische termen: Crustacea [WoRMS]; Echinodermata [WoRMS]; Mollusca [WoRMS]
Geografische term: ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Taxonomie en Fylogenie; Afdeling Malacologie, meer
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
Objectieven

Het onderzoeksproject heeft tot doel de bruikbaarheid van de GILSON- verzameling als historisch referentiekader ("zero-point") voor de Belgische mariene fauna te evalueren. Naast een taxonomische controle, zal ook de kwaliteit, kwantiteit en geografische verspreiding van de monsters worden geëvalueerd. Vervolgens zal de beschikbare informatie worden opgenomen in computerbestanden en zullen verspreidingskaarten worden gemaakt. Het belang van de verzameling, in het kader van een duurzaam beheer van de Noordzee, zal worden getest aan de hand van casestudy’s. Ten slotte zullen de mogelijkheden tot nationale en internationale samenwerking worden onderzocht.
Opstelling van een geannoteerde bibliografie van alle publicaties die verband houden met de mariene exploraties en de verzameling van GILSON.

Geplande activiteiten

  • Opbouw van een computerbestand van de vindplaatsen van de monsters: informatie in verband met de staalname methoden, de vindplaatsen, in situ omgevingsparameters en de bemonsteringsdatum van de GILSON-vindplaatsen zullen beschikbaar worden gemaakt onder de vorm van een computerbestand.
  • Bepaling van een historisch referentiekader: de periode 1898-1913 kan worden beschouwd als een periode net voor de Noordzee ernstig werd beïnvloed door antropogene stressfactoren. Daarom zullen enkel de GILSON-monsters die werden verzameld gedurende deze tijdspanne worden gebruikt voor de bepaling van een historisch referentiekader. Niettemin zullen recentere GILSON-monsters, alsook monsters van andere Belgische verzamelingen die zich in het KBIN bevinden, worden gebruikt in de casestudy’s.
  • Casestudy’s: het project zal zich toespitsen op een beperkt aantal representatieve soorten van vier verschillende groepen: vissen, schaaldieren, weekdieren en stekelhuidigen.
  • Revisie van de verzamelingen: bepalen van de kwaliteit en kwantiteit van de geselecteerde monsters (gebruikt in de casestudy’s) en hun geografische verspreiding. Deze informatie zal worden gecombineerd met de gegevens van het computerbestand van de vindplaatsen teneinde een geïntegreerde databank te ontwikkelen, genaamd "The Southern North Sea Species Database".
  • Verdere onderzoeksdomeinen in het kader van een duurzaam beheer van de Noordzee: diverse casestudy’s zullen worden uitgevoerd om de wetenschappelijke waarde van de GILSON-collectie als historisch referentiekader te evalueren. Er zal worden onderzocht of de monsters bruikbaar zijn voor i) DNA-analyses, ii) morfometrische en morfologische studies, iii) een bepaling van de geografische en ecologische verspreiding van verschillende soorten en iv) ecotoxicologische studies.

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Het Departement Invertebraten voert taxonomisch, fylogenetisch, zoögeografisch en faunistisch onderzoek uit op Mollusca, Crustacea, Nematoda, Porifera, Cnidaria en Echinodermata, in België en wereldwijd. Het onderzoeksteam beschikt over de kennis en de nodige infrastructuur voor marien biologisch veldwerk, faunistische en fylogenetische studies, beheer van verzamelingen, rasterelektronenmicroscopie, moleculaire technieken, statistische verwerking van gegevens en informatica. Het departement fungeert als Nationaal knooppunt voor de opvolging van het Verdrag inzake biologische diversiteit. In het kader van dit verdrag creëerde en beheert het departement het Belgische "Clearing-House" mechanisme (www.naturalsciences.be/bch-cbd/home.htm).

  • De activiteiten van de BMM situeren zich in het mariene onderzoek, toezicht en gegevensbeheer. Het onderzoek spitst zich vooral toe op het verwerven van voldoende kennis en technieken voor een wetenschappelijk beheer van de Noordzee, gebaseerd op mathematische modellering, "remote sensing" en in situ metingen. De BMM werkt intensief samen met andere Europese en niet-Europese oceanografische laboratoria en overheidsinstellingen.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Van Loen, H.; Houziaux, J.-S. (2002). De verzameling Gustave Gilson als historisch referentiekader voor de Belgische mariene fauna: een haalbaarheidstudie: samenvatting van het onderzoek. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel. 4 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie