IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Slib: oorsprong, karakterisatie en menselijke activiteiten
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/35

Engelstalige titel: Mud: origin, characterization and human activities
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Referentie nr.: EV/35
Acroniem: MOCHA
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Antropogene effecten; Modellen; Sedimenttransport; Slib
Geografische term: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer, coördinator
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer, partner
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Historische Geologie, meer, partner
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
 • Context

  Het MOCHA project maakt deel uit van het onderzoek naar “Global Change, Ecosystemen en Biodiversiteit” van het Tweede Plan ter wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO 2). Het project richt zijn aandacht op de “Evaluatie van nieuwe methodologieën en technologieën voor de studie van sedimenttransport” en op de “Definitie van een nulpunt referentiekader voor het mariene ecosysteem in de Noordzee”.


 • Beschrijving van het Project

  • Doelstellingen

   Het MOCHA project richt zich op het cohesieve sedimenttransportsysteem op het Belgische Continentale Plat (BCP). De aanwezigheid van slibvelden en hoge turbiditeit is reeds het onderwerp geweest van verschillende studies. De oorsprong van het slib blijft echter onderwerp van discussie. Slib wordt getransporteerd door natuurlijke processen, maar ook menselijke activiteiten (bagger- en stortoperaties) hebben een invloed. Het project is daarom gestructureerd rond twee doelstellingen:

   1. Onderzoek van de bijdrage van de verschillende mogelijke slibbronnen door verzameling en kritische analyse van bestaande gegevens, door het uitvoeren van slibtransportmetingen en door de sedimentsterkte, het erosiegedrag, de kleimineralogie, de microfossielen, de geochemische en geologische karakteristieken te analyseren.
   2. De invloed van menselijke activiteiten wordt onderzocht door na te gaan hoe bagger- en stortoperaties en de bouw van havenconstructies het cohesieve sedimenttransportsysteem hebben veranderd.

   Een nauwkeurige kennis van de verspreiding, van het transportsysteem en van de verschillende bronnen van cohesieve sedimenten is van groot belang voor de economie (bagger- en stortactiviteiten), het milieu en voor het opzetten van een referentiekader voor een duurzaam beheer van de Noordzee. Het project zal informatie verschaffen die nodig is om de algemene en permanente verplichtingen uit te voeren van monitoring en evaluatie van de effecten van menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem, waartoe België zich toe geëngageerd heeft via de OSPAR Conventie (1992). De constructie en uitbreiding van de haven van Zeebrugge en van de vaarroutes hebben efficiënte sedimentatieplaatsen gecreëerd en hebben dus het natuurlijke systeem veranderd. Uitbreidingen van havens, verdieping van vaargeulen en andere grootschalige projecten (windmolenparken), zullen doorgaan in de toekomst. De keuze van efficiënte stortplaatsen met een kleine impact op het milieu is een essentieel deel van het duurzaam beheer. De tweede doelstelling - de bepaling van de menselijke impact - zal leiden tot de definitie van een nulpunt referentiekader voor het slibsysteem, een situatie met sterk gereduceerde menselijke invloed. Kennis van dit referentiekader is nodig voor de publicatie van het “North Sea Quality Status Report”, een objectief van het OSPAR “Joint Assessment and Monitoring Programme”.


  • Methodologie

   Het project baseert zich op de expertise van onderzoekers met een verschillende achtergrond om de relevante gegevens te verzamelen, de metingen uit te voeren en de gegevens te analyseren. Het is belangrijk te onderstrepen dat het project het transportsysteem op een regionale schaal, i.e. de Belgische schaal, tot doel heeft. Hiermee is het MOCHA project gekoppeld aan het PODO-II MAREBASSE project, dat zich meer richt op specifieke locaties.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten